สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04 สพม. เขต ๓๓ (สุรินทร์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบัวเชดวิทยา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.2 ทอง 6 1. เด็กหญิงนัฐมล  พรมท้าว
 
1. นางธัญชนก  สุตวณิชย์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 19 1. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  ทองจันทร์
2. เด็กชายวันฉัตร  โต๊ะสำรับ
 
1. นายชินกร  ศรีทร
2. นางธัญชนก  สุตวณิชย์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 82.8 ทอง 24 1. นายภัทราวุธ  บุญพร้อม
2. นางสาวสิริยา  จันทร์แสง
 
1. นางสาวธนัญญา  ชาวสวน
2. นางธัญชนก  สุตวณิชย์
 
4 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกรรณิกา  เหล่าเก้า
2. นางสาวทัดดาว   วงษ์มี
3. นางสาวประภัสสร   แปะปริง
4. นางสาววนิดา    ปุ่มแม่น
5. นางสาววาสนา   ผาสุข
6. นางสาววีราพร    สูญสุข
7. นางสาวสุวรรณา    วิรัตน์
 
1. นายปรเมศวร์  กัมพูโรจนมงคล
2. นางจารุุดา  จิตสะอาด
3. นางจุฑาภัณฑ์  บุญพร้อม
4. นายดรุษกร  แหวนวงษ์
 
5 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 93.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกพร    มีศรี
2. เด็กหญิงกาญจนา    แสงคำ
3. เด็กหญิงจิตสุภา    ทองแย้ม
4. เด็กชายธวัชชัย    นันติโค
5. เด็กหญิงผกามาศ    ทองแย้ม
6. เด็กหญิงวจี    สารสุข
7. เด็กหญิงวรกมล    สามกุล
8. เด็กหญิงสุพิษ    ศิริชัย
9. เด็กหญิงสุรางคณา    เลียวประโคน
 
1. นายปรเมศวร์  กัมพูโรจนมงคล
2. นางจารุดา  จิตสะอาด
3. นางจุฑาภัณฑ์  บุญพร้อม
4. นางสุวิมล  ประดับประดา
5. นายนรินทร์  ผิวทอง
 
6 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 94.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกรรณิกา  เหล่าเก้า
2. นางสาวจิตสุภา    นิลดำ
3. นางสาวทัดดาว   วงษ์มี
4. นางสาวประภัสสร    แปะปริง
5. นางสาวภาวิดา   คำมุงคุณ
6. นางสาววนิดา    ปุ่มแม่น
7. นางสาววาสนา    ผาสุข
8. นางสาววีราพร    สูญสุข
9. นายศรชัย    ยิ่งหาญ
10. นางสาวสุวรรณา   วิรัตน์
11. นางสาวเบญจวรรณ   เกตวิจิตต
 
1. นายปรเมศวร์  กัมพูโรจนมงคล
2. นางจุฑาภัณฑ์  บุญพร้อม
3. นางจารุดา  จิตสะอาด
4. นางสาวจิฬาภัณฑ  แซมโต
5. นายสายันต์  สัตตะโส
 
7 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นายถาวร  ละม้ายวัน
2. นายสุริยา  ทองผง
3. นายอภิสิทธิ์  บุญทูน
 
1. นายมนตรี  อกอุ่น
2. นางสุวิมล  ประดับประดา
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 83 ทอง 5 1. นางสาวพิชญาภา   ยัวะดำ
2. นางสาวรัตยากร   บุญเกื้อ
3. นายวีรยุทธ   บุญนาค
 
1. นางสาวธนัญญา  ชาวสวน
2. นางจุฑาภัณฑ์  บุญพร้อม
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 81 ทอง 8 1. นางสาวกัญญามาศ    ภูมิรินทร์
2. นางสาวอรสา    บัวทอง
3. นางสาวเสาวณีย์    ชมจิตร
 
1. นางพรศรี  ทรวงทองหลาง
2. นางสาวธนัญญา  ชาวสวน
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 83.6 ทอง 11 1. เด็กหญิงชลดา    โกยชัย
2. เด็กหญิงตะวันฉาย    ทองจันทร์
3. เด็กหญิงประภัสสร    ตุ้มทอง
 
1. นายนรินทร์   ผิวทอง
2. นายดรุษกร  แหวนวงษ์
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฐิติพร    ซ่อนจันทร์
2. เด็กหญิงภานุมาศ    มากแสน
3. เด็กหญิงสรัญญา    เนียมงาม
 
1. นางจุฑาภัณฑ์   บุญพร้อม
2. นางสาวธนัญญา  ชาวสวน
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชุติมา    ศรีเจริญ
2. นางสาวปาริชาติ    ภูเงิน
3. นางสาวอุมาพร   ซ่อนจันทร์
 
1. นางจุฑาภัณฑ์  บุญพร้อม
2. นายปรเมศวร์  กัมพูโรจนมงคล