สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04 สพม. เขต ๓๓ (สุรินทร์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบัวเชดวิทยา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 62.66 ทองแดง 12 1. นางสาวกาญจนาภรณ์  แม่นใจ
 
1. นายชินกร  ศรีทร
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงก้านแก้ว  กล้วยทอง
2. เด็กหญิงวันเพ็ญ  ยวนจิตร
3. เด็กหญิงสุทธิษา  ชาญเชี่ยว
 
1. นายสรวิศ  ชาญเชี่ยว
2. นางสุวิมล  ประดับประดา
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 62.4 ทองแดง 13 1. นางสาวจรัญญา  สมยิ่ง
2. นายรัฐพล  ปุ่มแม่น
3. นางสาวสุรีรัตน์  สมยิ่ง
 
1. นางนรินรัตน์  ประจวบสุข
2. นางสุวิมล  ประดับประดา
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 63.2 ทองแดง 7 1. นายสายฟ้า  ผลผกา
2. นางสาวสโรชา  สำรวย
 
1. นายศักดิ์ระวี  พันสาย
2. นางนรินรัตน์  ประดับประดา
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 62 ทองแดง 19 1. นางสาวนิตยา   ยงยืน
2. นางสาววรัญญา   กล้าแข็ง
 
1. นายดรุษกร  แหวนวงษ์
2. นางสาวจิฬาภัณฑ  แซมโต
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 62.25 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงสุพรรษา   ลาภจิตร
 
1. นางพรศรี  ทรวงทองหลาง
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 16 1. นางสาวศิริมา   ทนทาน
2. นางสาวอรสา   มีเหมาะ
 
1. นายสุวรรณ  ทองแม้น
2. นายธีรากุล  ศรีน้อย
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 62.2 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงกันภิรมย์   พรมอุก
2. เด็กชายภูมินทร์   วงษ์มี
3. เด็กหญิงออมสิน  ตุ้มทอง
 
1. นางสาวพชรวรรณ  ศรีพันธุ์
2. นางจารุดา  จิตสะอาด
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 68.8 ทองแดง 7 1. นางสาวจิราภา  เพ็ชรมณี
2. นางสาวปนิดา   พรชู
3. นางสาวสาวิตรี   บัวสด
 
1. นางจารุดา  จิตสะอาด
2. นายชินกร  ศรีทร