สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04 สพม. เขต ๓๓ (สุรินทร์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบัวเชดวิทยา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงนิสาชล  ยงยืน
 
1. นางสาวพชรวรรณ  ศรีพันธุ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 51.2 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงปภาวดี  พันธ์ภา
 
1. นายชินกร  ศรีทร
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 8 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายสรศักดิ์  มีเหมาะ
 
1. นายสายันต์  สัตตะโส
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 36 เข้าร่วม 9 1. นางสาวปฎิมา  ปุ่มแม่น
 
1. นายธีรวัฒน์  จันทร์ดำ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 16 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายสหรัฐ  เอี่ยมละออง
 
1. นางสาวจิฬาภัณฑ  แซมโต
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวกุลดา  มีเหมาะ
2. นางสาวศรีทอง  บรรณการ
3. นางสาวเมธิรา  จำปาตุม
 
1. นายสรวิศ  ชาญเชี่ยว
2. นายศักดิ์ระวี  พันสาย
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 59.75 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  สมยิ่ง
2. เด็กหญิงประวีณา  ยงยืน
3. เด็กหญิงพัชนีภรณ์  ทุนมี
 
1. นางนรินรัตน์  ประจวบสุข
2. นางสุวิมล  ประดับประดา
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงญาณิศา โสรจันทร์  โสรจันทร์
2. เด็กหญิงสิริขวัญ   สุนชัย
 
1. นายดรุษกร  แหวนวงษ์
2. นางสาวจิฬาภัณฑ  แซมโต
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงศิริวรรณ   คงเงิน
 
1. นางพรศรี  ทรวงทองหลาง
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 10 เข้าร่วม 16 1. นางสาวปิยาพร   แสนพันธุ์
 
1. นายสุวรรณ  ทองแม้น