สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04 สพม. เขต ๓๓ (สุรินทร์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบัวเชดวิทยา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงนิสาชล  ยงยืน
 
1. นางสาวพชรวรรณ  ศรีพันธุ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 51.2 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงปภาวดี  พันธ์ภา
 
1. นายชินกร  ศรีทร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 62.66 ทองแดง 12 1. นางสาวกาญจนาภรณ์  แม่นใจ
 
1. นายชินกร  ศรีทร
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 8 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายสรศักดิ์  มีเหมาะ
 
1. นายสายันต์  สัตตะโส
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 36 เข้าร่วม 9 1. นางสาวปฎิมา  ปุ่มแม่น
 
1. นายธีรวัฒน์  จันทร์ดำ
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 16 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายสหรัฐ  เอี่ยมละออง
 
1. นางสาวจิฬาภัณฑ  แซมโต
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงก้านแก้ว  กล้วยทอง
2. เด็กหญิงวันเพ็ญ  ยวนจิตร
3. เด็กหญิงสุทธิษา  ชาญเชี่ยว
 
1. นายสรวิศ  ชาญเชี่ยว
2. นางสุวิมล  ประดับประดา
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวกุลดา  มีเหมาะ
2. นางสาวศรีทอง  บรรณการ
3. นางสาวเมธิรา  จำปาตุม
 
1. นายสรวิศ  ชาญเชี่ยว
2. นายศักดิ์ระวี  พันสาย
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 59.75 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  สมยิ่ง
2. เด็กหญิงประวีณา  ยงยืน
3. เด็กหญิงพัชนีภรณ์  ทุนมี
 
1. นางนรินรัตน์  ประจวบสุข
2. นางสุวิมล  ประดับประดา
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 62.4 ทองแดง 13 1. นางสาวจรัญญา  สมยิ่ง
2. นายรัฐพล  ปุ่มแม่น
3. นางสาวสุรีรัตน์  สมยิ่ง
 
1. นางนรินรัตน์  ประจวบสุข
2. นางสุวิมล  ประดับประดา
 
11 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 76.2 เงิน 5 1. เด็กหญิงปนัดดา  มโนศรี
2. เด็กหญิงลักษณา  ทองเต็ม
 
1. นายศักดิ์ระวี  พันสาย
2. นางนรินรัตน์  ประจวบสุข
 
12 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 63.2 ทองแดง 7 1. นายสายฟ้า  ผลผกา
2. นางสาวสโรชา  สำรวย
 
1. นายศักดิ์ระวี  พันสาย
2. นางนรินรัตน์  ประดับประดา
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.2 ทอง 6 1. เด็กหญิงนัฐมล  พรมท้าว
 
1. นางธัญชนก  สุตวณิชย์
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 19 1. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  ทองจันทร์
2. เด็กชายวันฉัตร  โต๊ะสำรับ
 
1. นายชินกร  ศรีทร
2. นางธัญชนก  สุตวณิชย์
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 82.8 ทอง 24 1. นายภัทราวุธ  บุญพร้อม
2. นางสาวสิริยา  จันทร์แสง
 
1. นางสาวธนัญญา  ชาวสวน
2. นางธัญชนก  สุตวณิชย์
 
16 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงญาณิศา โสรจันทร์  โสรจันทร์
2. เด็กหญิงสิริขวัญ   สุนชัย
 
1. นายดรุษกร  แหวนวงษ์
2. นางสาวจิฬาภัณฑ  แซมโต
 
17 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 62 ทองแดง 19 1. นางสาวนิตยา   ยงยืน
2. นางสาววรัญญา   กล้าแข็ง
 
1. นายดรุษกร  แหวนวงษ์
2. นางสาวจิฬาภัณฑ  แซมโต
 
18 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกรรณิกา  เหล่าเก้า
2. นางสาวทัดดาว   วงษ์มี
3. นางสาวประภัสสร   แปะปริง
4. นางสาววนิดา    ปุ่มแม่น
5. นางสาววาสนา   ผาสุข
6. นางสาววีราพร    สูญสุข
7. นางสาวสุวรรณา    วิรัตน์
 
1. นายปรเมศวร์  กัมพูโรจนมงคล
2. นางจารุุดา  จิตสะอาด
3. นางจุฑาภัณฑ์  บุญพร้อม
4. นายดรุษกร  แหวนวงษ์
 
19 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 93.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกพร    มีศรี
2. เด็กหญิงกาญจนา    แสงคำ
3. เด็กหญิงจิตสุภา    ทองแย้ม
4. เด็กชายธวัชชัย    นันติโค
5. เด็กหญิงผกามาศ    ทองแย้ม
6. เด็กหญิงวจี    สารสุข
7. เด็กหญิงวรกมล    สามกุล
8. เด็กหญิงสุพิษ    ศิริชัย
9. เด็กหญิงสุรางคณา    เลียวประโคน
 
1. นายปรเมศวร์  กัมพูโรจนมงคล
2. นางจารุดา  จิตสะอาด
3. นางจุฑาภัณฑ์  บุญพร้อม
4. นางสุวิมล  ประดับประดา
5. นายนรินทร์  ผิวทอง
 
20 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 94.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกรรณิกา  เหล่าเก้า
2. นางสาวจิตสุภา    นิลดำ
3. นางสาวทัดดาว   วงษ์มี
4. นางสาวประภัสสร    แปะปริง
5. นางสาวภาวิดา   คำมุงคุณ
6. นางสาววนิดา    ปุ่มแม่น
7. นางสาววาสนา    ผาสุข
8. นางสาววีราพร    สูญสุข
9. นายศรชัย    ยิ่งหาญ
10. นางสาวสุวรรณา   วิรัตน์
11. นางสาวเบญจวรรณ   เกตวิจิตต
 
1. นายปรเมศวร์  กัมพูโรจนมงคล
2. นางจุฑาภัณฑ์  บุญพร้อม
3. นางจารุดา  จิตสะอาด
4. นางสาวจิฬาภัณฑ  แซมโต
5. นายสายันต์  สัตตะโส
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงพวงเพชร  เงินทอง
 
1. นายธีรากุล  ศรีน้อย
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงศิริวรรณ   คงเงิน
 
1. นางพรศรี  ทรวงทองหลาง
 
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 10 เข้าร่วม 16 1. นางสาวปิยาพร   แสนพันธุ์
 
1. นายสุวรรณ  ทองแม้น
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 62.25 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงสุพรรษา   ลาภจิตร
 
1. นางพรศรี  ทรวงทองหลาง
 
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวพรทิพย์   พิศเพ็ง
 
1. นายสุวรรณ  ทองแม้น
 
26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวพนิดา   ภูผา
 
1. นายธีรากุล  ศรีน้อย
 
27 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 16 1. นางสาวศิริมา   ทนทาน
2. นางสาวอรสา   มีเหมาะ
 
1. นายสุวรรณ  ทองแม้น
2. นายธีรากุล  ศรีน้อย
 
28 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 62.2 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงกันภิรมย์   พรมอุก
2. เด็กชายภูมินทร์   วงษ์มี
3. เด็กหญิงออมสิน  ตุ้มทอง
 
1. นางสาวพชรวรรณ  ศรีพันธุ์
2. นางจารุดา  จิตสะอาด
 
29 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 68.8 ทองแดง 7 1. นางสาวจิราภา  เพ็ชรมณี
2. นางสาวปนิดา   พรชู
3. นางสาวสาวิตรี   บัวสด
 
1. นางจารุดา  จิตสะอาด
2. นายชินกร  ศรีทร
 
30 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กหญิงฐิติพร   ซ่อนจันทร์
2. เด็กหญิงลัดดาวัลย์   ทองจันทร์
 
1. นางพรศรี   ทรวงทองหลาง
2. นายธีรากุล  ศรีน้อย
 
31 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายเอกลักษณ์   ดวงพิมพ์
 
1. นายนรินทร์   ผิวทอง
 
32 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายสันติราษฎร์  ศิลางาม
 
1. นายดรุษกร  แหวนวงษ์
 
33 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นายถาวร  ละม้ายวัน
2. นายสุริยา  ทองผง
3. นายอภิสิทธิ์  บุญทูน
 
1. นายมนตรี  อกอุ่น
2. นางสุวิมล  ประดับประดา
 
34 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 83 ทอง 5 1. นางสาวพิชญาภา   ยัวะดำ
2. นางสาวรัตยากร   บุญเกื้อ
3. นายวีรยุทธ   บุญนาค
 
1. นางสาวธนัญญา  ชาวสวน
2. นางจุฑาภัณฑ์  บุญพร้อม
 
35 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายประนอม   คำงาม
2. นายศราวุธ   ยงยืน
3. นายสรยุทธ   ทุนมี
 
1. นางจุฑาภัณฑ์   บุญพร้อม
2. นางสาวธนัญญา  ชาวสวน
 
36 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 81 ทอง 8 1. นางสาวกัญญามาศ    ภูมิรินทร์
2. นางสาวอรสา    บัวทอง
3. นางสาวเสาวณีย์    ชมจิตร
 
1. นางพรศรี  ทรวงทองหลาง
2. นางสาวธนัญญา  ชาวสวน
 
37 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 83.6 ทอง 11 1. เด็กหญิงชลดา    โกยชัย
2. เด็กหญิงตะวันฉาย    ทองจันทร์
3. เด็กหญิงประภัสสร    ตุ้มทอง
 
1. นายนรินทร์   ผิวทอง
2. นายดรุษกร  แหวนวงษ์
 
38 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฐิติพร    ซ่อนจันทร์
2. เด็กหญิงภานุมาศ    มากแสน
3. เด็กหญิงสรัญญา    เนียมงาม
 
1. นางจุฑาภัณฑ์   บุญพร้อม
2. นางสาวธนัญญา  ชาวสวน
 
39 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชุติมา    ศรีเจริญ
2. นางสาวปาริชาติ    ภูเงิน
3. นางสาวอุมาพร   ซ่อนจันทร์
 
1. นางจุฑาภัณฑ์  บุญพร้อม
2. นายปรเมศวร์  กัมพูโรจนมงคล