สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน สพม. เขต ๓๓ (สุรินทร์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบัวเชดวิทยา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 81.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชิวาพร  เสาวคนธ์
2. เด็กหญิงมุฑิตา  แสงเรือง
3. เด็กหญิงวรลักษณ์  ยางทอง
 
1. นางบัวพันธ์   แก่นจันทร์
2. นายสมพงษ์  วงษ์เจริญ
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวทิพยาภรณ์  ถ้วยทอง
2. นางสาวศศิวิลักษณ์  ทิพย์เป็นรัตน์
 
1. นายกรกฏ  รัตนกรกาญจน์
2. นายชาตรี  ยอดทองดี
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง 5 1. เด็กหญิงจินตนา  ผมนะรา
2. เด็กหญิงชุติมา  เสมอดี
3. เด็กหญิงภัทราวดี  เเรงรอบ
4. เด็กหญิงวนิชยา  แรงรอบ
5. เด็กหญิงเพ็ญนภา  เพชรศรี
 
1. นายสุนทร  วงษ์ฉลาด
2. นางสาวสุนิสา  พุฒหอม
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 90.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจันทิมา  เเรงรอบ
2. นางสาวจิรานันท์  กล้าแข็ง
3. นางสาวจิราพร  กุลรัตน์
4. นางสาวสร้อยสุดา  ภาอุดม
5. นางสาวอรุณี  โยพล
 
1. นายสุนทร  วงษ์ฉลาด
2. นายสุนิสา  พุฒหอม
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86 ทอง 6 1. เด็กชายพูนทอง  คำมาก
2. เด็กหญิงสุทธิดา  อินทร์ดี
 
1. นายสุนทร  วงษ์ฉลาด
2. นางสาวสุนิสา  พุฒหอม
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86.6 ทอง 21 1. นายภูวนัต  เกษร
2. นางสาววิมล  สุขเสารื
 
1. นายสุนทร  วงษ์ฉลาด
2. นางสาวสุนิสา  พุฒหอม
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจันจิรา  ถิ่นแถว
 
1. นางสาวภคพร  กล้าแข็ง
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 93.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิตรดารา  ตระกูลเชียงแก้ว
 
1. นางสาววาสนา  สุกลมใสย์
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 86.33 ทอง 4 1. นางสาวกัญญาณัฐ  มีศรี
2. นายเอกวุฒิ  ดวงอินทร์
 
1. นายประวิทย์  คดีเวียง
2. นางสาวกัญญณัฐ  นรสิงห์
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชนัฏตา  ลำดวนหอม
2. นางสาวปานทิพย์  งามล้ำ
3. นางสาวรุ่งนภา  ผงจันทร์
 
1. นางเอมอร  วงศ์ใหญ่
2. นางสาวชมัยพร  อินทร์ดี