สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน สพม. เขต ๓๓ (สุรินทร์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบัวเชดวิทยา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 77 เงิน 9 1. นางสาวจิสราพร  จันทร์จริต
2. นางสาวณัฐริกา  หลักแหลม
3. นางสาวลลิตา  อินทร์ดี
 
1. นายกรกฏ  รัตนกรกาญจน์
2. นางสาวอโณทัย  เข็ญคำ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 75.6 เงิน 17 1. เด็กหญิงศิริรักษ์  เทียนทอง
2. เด็กชายสิทธิชัย  จันบุญ
3. เด็กหญิงอัมพร  ผมนะรา
 
1. นางสาวสุภา  ยิ่งดี
2. นายกรกฏ  รัตนกรกาญจน์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 72 เงิน 12 1. นายคมสัน  รัตนวัน
2. นางสาวจิรารัตน์  ผมรี
3. นางสาวยลดา  ควรดี
 
1. นางสาวสุภา  ยิ่งดี
2. นายกรกฎ  รัตนกรกาญจน์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 79.2 เงิน 6 1. นางสาวจิราภา  เพ็ชรพลอย
2. นางสาวดนุพร  ทามี
3. นางสาวธาริณี  บานเย็น
4. นางสาวอรอุมา  ควรดี
5. นางสาวเบญดา  ระหาร
 
1. นายสุนทร  วงษ์ฉลาด
2. นางสาวสุนิสา  พุฒหอม
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 76 เงิน 9 1. นางสาวพัชราวดี  ปัดทา
2. นางสาวสุกัญญา  ประมวล
 
1. นางสาวสมใจ  เกษกุล
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 73 เงิน 10 1. เด็กหญิงธารารัตน์  แก้วสว่าง
2. เด็กหญิงสุพัตรา  ชูเชิด
 
1. นางสาวภคพร  กล้าแข็ง
2. นางเอมอร  วงศ์ใหญ่
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. เด็กชายกฤษฏา  ซ้ายสุข
2. เด็กชายเกริกเกียรติ  สว่างพบ
 
1. นายประวิทย์  คดีเวียง
2. นางสาวชมัยพร  อินทร์ดี