สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน สพม. เขต ๓๓ (สุรินทร์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบัวเชดวิทยา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 10 1. นายกิตติชัย  สอนงาม
2. นางสาวสุจิตรา  สัตบุตร
 
1. นางสาวดวงฤดี  ดวงเรือง
2. นางสาวอุทัยวรรณ  สายกระสุน
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 8 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายคมสัน   บุญยิ่ง
 
1. นางสาวญาณนารี  พันธ์ศรี
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 16 เข้าร่วม 17 1. นางสาวโชษิตา  ซ้อมแก้ว
 
1. นางสาวญาณนารี  พันธ์ศรี
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงพัณนิดา  แม่นจิตร
2. เด็กหญิงวันวิสา  ถ้วยทอง
3. เด็กหญิงเกษรินทร์   แสงเพ็ง
 
1. นางบัวพันธ์   แก่นจันทร์
2. นางสาวสิรินทรา  พจนาโสภา
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายกฤษฏา  ซ้ายสุข
2. เด็กหญิงวาสนา  บุญช่วย
 
1. นางสาวสมใจ  เกษกุล
2. นางสาวสิรินทรา  พจนาโสภา
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงนุชนันท์  บุญยิ่ง
 
1. นางสาววาสนา  สุกลมใสย์