สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน สพม. เขต ๓๓ (สุรินทร์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบัวเชดวิทยา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวยุวดี  สุขหลวง
 
1. นางสาวอุทัยวรรณ  สายกระสุน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 10 1. นายกิตติชัย  สอนงาม
2. นางสาวสุจิตรา  สัตบุตร
 
1. นางสาวดวงฤดี  ดวงเรือง
2. นางสาวอุทัยวรรณ  สายกระสุน
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 8 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายคมสัน   บุญยิ่ง
 
1. นางสาวญาณนารี  พันธ์ศรี
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 16 เข้าร่วม 17 1. นางสาวโชษิตา  ซ้อมแก้ว
 
1. นางสาวญาณนารี  พันธ์ศรี
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงพัณนิดา  แม่นจิตร
2. เด็กหญิงวันวิสา  ถ้วยทอง
3. เด็กหญิงเกษรินทร์   แสงเพ็ง
 
1. นางบัวพันธ์   แก่นจันทร์
2. นางสาวสิรินทรา  พจนาโสภา
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 7 1. นางสาวกิ่งดาว  พลสวัต
2. นางสาวอารยา  ดียิ่ง
3. นายเกียรติภูมิ  ควรดี
 
1. นางบัวพันธ์   แก่นจันทร์
2. นางสาวสิรินทรา   พจนาโสภา
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 81.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชิวาพร  เสาวคนธ์
2. เด็กหญิงมุฑิตา  แสงเรือง
3. เด็กหญิงวรลักษณ์  ยางทอง
 
1. นางบัวพันธ์   แก่นจันทร์
2. นายสมพงษ์  วงษ์เจริญ
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 -1 -    
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 77 เงิน 9 1. นางสาวจิสราพร  จันทร์จริต
2. นางสาวณัฐริกา  หลักแหลม
3. นางสาวลลิตา  อินทร์ดี
 
1. นายกรกฏ  รัตนกรกาญจน์
2. นางสาวอโณทัย  เข็ญคำ
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 75.6 เงิน 17 1. เด็กหญิงศิริรักษ์  เทียนทอง
2. เด็กชายสิทธิชัย  จันบุญ
3. เด็กหญิงอัมพร  ผมนะรา
 
1. นางสาวสุภา  ยิ่งดี
2. นายกรกฏ  รัตนกรกาญจน์
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 72 เงิน 12 1. นายคมสัน  รัตนวัน
2. นางสาวจิรารัตน์  ผมรี
3. นางสาวยลดา  ควรดี
 
1. นางสาวสุภา  ยิ่งดี
2. นายกรกฎ  รัตนกรกาญจน์
 
12 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวทิพยาภรณ์  ถ้วยทอง
2. นางสาวศศิวิลักษณ์  ทิพย์เป็นรัตน์
 
1. นายกรกฏ  รัตนกรกาญจน์
2. นายชาตรี  ยอดทองดี
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง 5 1. เด็กหญิงจินตนา  ผมนะรา
2. เด็กหญิงชุติมา  เสมอดี
3. เด็กหญิงภัทราวดี  เเรงรอบ
4. เด็กหญิงวนิชยา  แรงรอบ
5. เด็กหญิงเพ็ญนภา  เพชรศรี
 
1. นายสุนทร  วงษ์ฉลาด
2. นางสาวสุนิสา  พุฒหอม
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 90.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจันทิมา  เเรงรอบ
2. นางสาวจิรานันท์  กล้าแข็ง
3. นางสาวจิราพร  กุลรัตน์
4. นางสาวสร้อยสุดา  ภาอุดม
5. นางสาวอรุณี  โยพล
 
1. นายสุนทร  วงษ์ฉลาด
2. นายสุนิสา  พุฒหอม
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 79.2 เงิน 6 1. นางสาวจิราภา  เพ็ชรพลอย
2. นางสาวดนุพร  ทามี
3. นางสาวธาริณี  บานเย็น
4. นางสาวอรอุมา  ควรดี
5. นางสาวเบญดา  ระหาร
 
1. นายสุนทร  วงษ์ฉลาด
2. นางสาวสุนิสา  พุฒหอม
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86 ทอง 6 1. เด็กชายพูนทอง  คำมาก
2. เด็กหญิงสุทธิดา  อินทร์ดี
 
1. นายสุนทร  วงษ์ฉลาด
2. นางสาวสุนิสา  พุฒหอม
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86.6 ทอง 21 1. นายภูวนัต  เกษร
2. นางสาววิมล  สุขเสารื
 
1. นายสุนทร  วงษ์ฉลาด
2. นางสาวสุนิสา  พุฒหอม
 
18 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายกฤษฏา  ซ้ายสุข
2. เด็กหญิงวาสนา  บุญช่วย
 
1. นางสาวสมใจ  เกษกุล
2. นางสาวสิรินทรา  พจนาโสภา
 
19 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 76 เงิน 9 1. นางสาวพัชราวดี  ปัดทา
2. นางสาวสุกัญญา  ประมวล
 
1. นางสาวสมใจ  เกษกุล
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจันจิรา  ถิ่นแถว
 
1. นางสาวภคพร  กล้าแข็ง
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 73 เงิน 10 1. เด็กหญิงธารารัตน์  แก้วสว่าง
2. เด็กหญิงสุพัตรา  ชูเชิด
 
1. นางสาวภคพร  กล้าแข็ง
2. นางเอมอร  วงศ์ใหญ่
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงนุชนันท์  บุญยิ่ง
 
1. นางสาววาสนา  สุกลมใสย์
 
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุกันยา  ใสยิ่ง
 
1. นางสาววาสนา  สุกลมใสย์
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 93.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิตรดารา  ตระกูลเชียงแก้ว
 
1. นางสาววาสนา  สุกลมใสย์
 
25 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  กาพันธ์
2. เด็กหญิงบุญธิดา  ยามใสย์
 
1. นางสาววาสนา  สุกลมใสย์
2. นางสาวเสาวณีย์  ปัดทา
 
26 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวสิริวัณ  ดวงอินทร์
 
1. นางสาวกัญญา  มีศรี
 
27 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวธันยากร  มีศรี
 
1. นางสาวญาณนารี  พันธ์ศรี
 
28 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงโซษิตา  ซ้อมแก้ว
 
1. นางสาวญาณนารี  พันธ์ศรี
 
29 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. เด็กชายกฤษฏา  ซ้ายสุข
2. เด็กชายเกริกเกียรติ  สว่างพบ
 
1. นายประวิทย์  คดีเวียง
2. นางสาวชมัยพร  อินทร์ดี
 
30 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายกิตติชัย  สอนงาม
2. นายเกียรติภูมิ  ควรดี
 
1. นายประวิทย์  คดีเวียง
 
31 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงกฤติกา  ผิวละออง
2. เด็กหญิงชฎาพร  กุลสอน
 
1. นายประวิทย์  คดีเวียง
2. นายชาตรี  ยอดทองดี
 
32 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 86.33 ทอง 4 1. นางสาวกัญญาณัฐ  มีศรี
2. นายเอกวุฒิ  ดวงอินทร์
 
1. นายประวิทย์  คดีเวียง
2. นางสาวกัญญณัฐ  นรสิงห์
 
33 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชนัฏตา  ลำดวนหอม
2. นางสาวปานทิพย์  งามล้ำ
3. นางสาวรุ่งนภา  ผงจันทร์
 
1. นางเอมอร  วงศ์ใหญ่
2. นางสาวชมัยพร  อินทร์ดี