สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย สพม. เขต ๓๓ (สุรินทร์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบัวเชดวิทยา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิราพร  นพพิบูลย์
2. เด็กหญิงชลธิชา  ชมดี
 
1. นางดวงฤทัย  ธารวาวแวว
2. นางสาวฐายิกา  ศรีระอุดม
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กชายธนวัฒน์  สมานมิตร
2. เด็กหญิงสยาม  พากเพียร
3. เด็กหญิงเกตุจนา  จันครา
 
1. นางสาวจีรนุช  ทรัพย์มาก
2. นางสาวฐณัชญ์พร  โสตศิริ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 82.2 ทอง 11 1. เด็กหญิงปิ่นหทัย  จันทร์กล้า
2. เด็กหญิงอารียา  คำทวี
3. เด็กชายเขตแดน  ศรีวัง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเฟื่องลัดดา  พลเทพ
2. นางสาวดารารัตน์  ปัญญาโรจน์สุข
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สุขหมั่น
2. เด็กหญิงกฤติยากร  ผักใหม
3. เด็กหญิงกุลธิดา  ทาทอง
4. เด็กหญิงมยุรา  สอนดี
5. เด็กหญิงเมฆขลา  ศรีลานนท์
 
1. นางสาวเกษรี  ทองเอี่ยม
2. นายสวัสดิ์  มงคลสาร
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 92.13 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกนกวรรณ  สุขจันทร์
2. นางสาวกฤติกา  นานวล
3. นางสาวชฎาพร  บุญแจ้ง
4. นางสาวธัญจิรา  เหลื่อมล้ำ
5. นางสาวรัตนาภรณ์  สระแก้ว
 
1. นายสวัสดิ์  มงคลสาร
2. นางสาวเกษรี  ทองเอี่ยม
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายศิรสิทธิ์  ซาตำแย
 
1. นางสุวรรณ์  บุญผูก
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80.5 ทอง 17 1. เด็กหญิงญาดา  วงศ์ศรีสังฆ์
2. เด็กชายมงคล  ขำวงศ์
 
1. นายสวัสดิ์  มงคลสาร
2. นางสาวเกษรี  ทองเอี่ยม
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 90.6 ทอง 10 1. นางสาวกานดา  ขวัญทอง
2. นายอนุกูล  สง่างาม
 
1. นายสวัสดิ์  มงคลสาร
2. นางสาวเกษรี  ทองเอี่ยม
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 81 ทอง 5 1. นายขวัญชัย  จันทยุง
2. นางสาวรจนา  ทันดี
 
1. นายสานิตย์  จุกแก้ว
2. นายวุฒิยา  เกียงวัว
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นางสาววรพรรณ  จันทร์ศิริ
 
1. นางณัฐภาส์  วัชรจรัสพงศ์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวรวรรณ  เดือนขาว
 
1. นางณัฐภาส์  วัชรจรัสพงศ์
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอทิตยา  พรมท้วม
 
1. นางณัฐภาส์  วัชรจรัสพงศ์
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวิภาพร  ศรีแก้ว
 
1. นางณัฐภาส์  วัชรจรัสพงศ์
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวละอองดาว  แสงงาม
 
1. นางณัฐภาส์  วัชรจรัสพงศ์
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง 10 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีบาง
 
1. นางสาวบัวศรี  ขันติวงศ์
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81 ทอง 9 1. นางสาวสุภาพันธ์  แก้วงาม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเฟื่องลัดดา  พลเทพ
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 85.6 ทอง 5 1. เด็กหญิงสร้อยสุดา  สมโต๊ะ
 
1. นางสาวบัวศรี  ขันติวงศ์
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 90.75 ทอง 5 1. นางสาวกนกกัญญากรณ์  พรวราขจรกุล
 
1. นายสิทธิชาติ  กรองทอง
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฉันทนา  ยืนยาว
2. เด็กหญิงรัชฎา  พรมมา
 
1. นายกฤษณา  กิตติลาภ
2. นางนภัสวัลย์  สายรัตน์
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงภัทรพร  ชัยภา
2. เด็กชายวสุพล  คุณมาศ
 
1. นายกฤษณา  กิตติลาภ
2. นางนภัสวัลย์  สายรัตน์
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวฉัตรวิภา  รักษาวงศ์
2. นางสาวนุชนาฏ  หมู่ทอง
 
1. นายบุญส่ง  งามสะอาด
2. นายกฤษณา  กิตติลาภ
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 87.3 ทอง 4 1. เด็กหญิงรณพร  พัตรสิงห์
2. เด็กหญิงสุพรรษา  หาญมานพ
3. เด็กหญิงอรัญญา  พอกพูน
 
1. นางสาวฐายิกา  ศรีระอุดม
2. นายสานิตย์  จุกแก้ว
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 87.63 ทอง 6 1. นางสาวจิราภรณ์  นานวล
2. นายวีรยุทธ  เสือช้าง
3. นางสาวสุภารัตน์  นันทา
 
1. นายสานิตย์  จุกแก้ว
2. นางสาวฐายิกา  ศรีระอุดม