สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย สพม. เขต ๓๓ (สุรินทร์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบัวเชดวิทยา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 71 เงิน 7 1. เด็กหญิงฉัตรพร  โสภาพ
 
1. นางดวงฤทัย  ธารวาวแวว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 74 เงิน 17 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  คำทะ
 
1. นางดวงฤทัย  ธารวาวแวว
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 71.25 เงิน 7 1. นางสาวสุภาวรรณ  สมานทอง
 
1. นางดวงฤทัย  ธารวาวแวว
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 75 เงิน 10 1. นางสาวกาญจนา  พรมแพง
2. นางสาวน้ำเพชร  ถึกสถิต
3. นางสาวสุรางค์  แนวสูนย์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเฟื่องลัดดา  พลเทพ
2. นางสาวดารารัตน์  ปัญญาโรจน์สุข
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 6 1. เด็กหญิงนุชสบา  หวังดี
2. เด็กหญิงวิรวรรณ  ศรีแก้ว
 
1. นางสาวดารารัตน์  ปัญญาโรจน์สุข
2. นางสาวจีรนุช  ทรัพย์มาก
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  สัตตาเลิศ
 
1. นายสิทธิชาติ  กรองทอง
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 76 เงิน 8 1. เด็กหญิงแก้ว  จันทร์เทศ
 
1. นางณัฐภาส์  วัชรจรัสพงศ์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.16 เงิน 4 1. เด็กหญิงอรอนงค์  บุญชิด
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเฟื่องลัดดา  พลเทพ
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 71 เงิน 9 1. นายจาตุรนต์  เจือจันทร์
2. นางสาวไอลดา  คำขม
 
1. นางสาวเกษรี  ทองเอี่ยม
2. นางสาวบัวศรี  ขันติวงศ์
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 74.75 เงิน 4 1. เด็กชายชานนท์  กรเกษม
2. เด็กชายธงชาติ  บุตรดา
3. เด็กชายนิกร  ชะตะวงศ์
4. เด็กชายวิเชียร  เรียบร้อย
5. เด็กชายสุปรีชา  จันทร์สุริยวงศ์
6. เด็กชายอภิสิทธิ์  หนองหงอก
7. เด็กชายเกียรติศักดิ์  หอยรัตน์
8. เด็กชายแมทธิว  จันทร์หอม
 
1. นายวุฒิยา  เกียงวัว
2. นายสานิตย์  จุกแก้ว
3. ว่าที่ร้อยตรีอภินันท์  จันทเขต
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนัฐชานันท์  เดชพรรณา
2. นางสาวรัชนีย์กร  พอนไทยสงค์
 
1. นายกฤษณา  กิตติลาภ
2. นางนภัสวัลย์  สายรัตน์