สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย สพม. เขต ๓๓ (สุรินทร์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบัวเชดวิทยา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 15 1. นางสาวสุพัตรา  สกุลมา
 
1. นางดวงฤทัย  ธารวาวแวว
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 66 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงสุชานันท์  อกอุ่น
2. เด็กชายสุวิทย์  พรมแพง
 
1. นายวุฒิยา  เกียงวัว
2. นายสานิตย์  จุกแก้ว
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 65 ทองแดง 10 1. นางสาวอรพรรณ  สุขดี
 
1. นายสิทธิชาติ  กรองทอง
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 67 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงสุพัตรา  นาจันทัศน์
 
1. นางสาวบัวศรี  ขันติวงศ์
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 1. เด็กชายฐิติโชติ  จันทร์แป้น
2. เด็กชายศุภชัย  พัตรสิงห์
 
1. นายกฤษณา  กิตติลาภ
2. นางนภัสวัลย์  สายรัตน์