สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย สพม. เขต ๓๓ (สุรินทร์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบัวเชดวิทยา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 41.5 เข้าร่วม 14 1. นางสาวปริศนา  สมตั้ง
 
1. นางดวงฤทัย  ธารวาวแวว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 47.2 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงโชติกา  ไชยภา
 
1. นางดวงฤทัย  ธารวาวแวว
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 10 1. นางสาวมณีรัตน์  ดวงนิล
2. นางสาวลักษณ์ศิตา  แซ่เอี้ยว
 
1. นางดวงฤทัย  ธารวาวแวว
2. นางสาวฐายิกา  ศรีระอุดม
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 13 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายธวัชชัย  ยอดโพธิ์
 
1. นางสาวเกตน์กัญญาฉัตร  ไตรบัญญัติกุล
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 27 เข้าร่วม 17 1. นายพิเชษฐชัย  สายสินธุ์
 
1. นางสาววรกร  สิงห์ทอง
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายกันตภณ  สุจริต
 
1. นางสาวเกตน์กัญญาฉัตร  ไตรบัญญัติกุล
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 22 เข้าร่วม 15 1. นายสุริยวงศ์  อุสาห์ดี
 
1. นางสาววรกร  สิงห์ทอง
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงรัฐนันท์  นานวล
2. เด็กหญิงรัตนา   ฉลาดเชี่ยว
3. เด็กชายวรเทพ  มุมทอง
 
1. นางสาวดารารัตน์  ปัญญาโรจน์สุข
2. นางสาวจีรนุช  ทรัพย์มาก
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวจิรัตน์ธิดา  สาลี
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  รักษาวงศ์
3. นายอรรถพล  หมื่นเจริญ
 
1. นางสาวจีรนุช  ทรัพย์มาก
2. นางสาวฐณัชญ์พร  โสตศิริ
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 35.2 เข้าร่วม 13 1. นางสาวเบญจมาศ  วงเวียน
 
1. นางสาวบัวศรี  ขันติวงศ์
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายศิวพงษ์  ยศวังทอง
 
1. นางสาวบัวศรี  ขันติวงศ์
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 10 เข้าร่วม 16 1. นางสาวสุดาพร  มะโนศรี
 
1. นายสิทธิชาติ  กรองทอง
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 13 1. นางสาวเจนจิรา  พร้อมเพรียง
 
1. นายสิทธิชาติ  กรองทอง
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายพรเทพ  เจริญชัย
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  เดชฤทธิ์
 
1. นายสิทธิชาติ  กรองทอง
2. นายสวัสดิ์  มงคลสาร