สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย สพม. เขต ๓๓ (สุรินทร์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบัวเชดวิทยา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 71 เงิน 7 1. เด็กหญิงฉัตรพร  โสภาพ
 
1. นางดวงฤทัย  ธารวาวแวว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 41.5 เข้าร่วม 14 1. นางสาวปริศนา  สมตั้ง
 
1. นางดวงฤทัย  ธารวาวแวว
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 74 เงิน 17 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  คำทะ
 
1. นางดวงฤทัย  ธารวาวแวว
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 15 1. นางสาวสุพัตรา  สกุลมา
 
1. นางดวงฤทัย  ธารวาวแวว
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 47.2 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงโชติกา  ไชยภา
 
1. นางดวงฤทัย  ธารวาวแวว
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 71.25 เงิน 7 1. นางสาวสุภาวรรณ  สมานทอง
 
1. นางดวงฤทัย  ธารวาวแวว
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิราพร  นพพิบูลย์
2. เด็กหญิงชลธิชา  ชมดี
 
1. นางดวงฤทัย  ธารวาวแวว
2. นางสาวฐายิกา  ศรีระอุดม
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 10 1. นางสาวมณีรัตน์  ดวงนิล
2. นางสาวลักษณ์ศิตา  แซ่เอี้ยว
 
1. นางดวงฤทัย  ธารวาวแวว
2. นางสาวฐายิกา  ศรีระอุดม
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 13 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายธวัชชัย  ยอดโพธิ์
 
1. นางสาวเกตน์กัญญาฉัตร  ไตรบัญญัติกุล
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 27 เข้าร่วม 17 1. นายพิเชษฐชัย  สายสินธุ์
 
1. นางสาววรกร  สิงห์ทอง
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายกันตภณ  สุจริต
 
1. นางสาวเกตน์กัญญาฉัตร  ไตรบัญญัติกุล
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 22 เข้าร่วม 15 1. นายสุริยวงศ์  อุสาห์ดี
 
1. นางสาววรกร  สิงห์ทอง
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงรัฐนันท์  นานวล
2. เด็กหญิงรัตนา   ฉลาดเชี่ยว
3. เด็กชายวรเทพ  มุมทอง
 
1. นางสาวดารารัตน์  ปัญญาโรจน์สุข
2. นางสาวจีรนุช  ทรัพย์มาก
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวจิรัตน์ธิดา  สาลี
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  รักษาวงศ์
3. นายอรรถพล  หมื่นเจริญ
 
1. นางสาวจีรนุช  ทรัพย์มาก
2. นางสาวฐณัชญ์พร  โสตศิริ
 
15 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กชายธนวัฒน์  สมานมิตร
2. เด็กหญิงสยาม  พากเพียร
3. เด็กหญิงเกตุจนา  จันครา
 
1. นางสาวจีรนุช  ทรัพย์มาก
2. นางสาวฐณัชญ์พร  โสตศิริ
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 82.2 ทอง 11 1. เด็กหญิงปิ่นหทัย  จันทร์กล้า
2. เด็กหญิงอารียา  คำทวี
3. เด็กชายเขตแดน  ศรีวัง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเฟื่องลัดดา  พลเทพ
2. นางสาวดารารัตน์  ปัญญาโรจน์สุข
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 75 เงิน 10 1. นางสาวกาญจนา  พรมแพง
2. นางสาวน้ำเพชร  ถึกสถิต
3. นางสาวสุรางค์  แนวสูนย์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเฟื่องลัดดา  พลเทพ
2. นางสาวดารารัตน์  ปัญญาโรจน์สุข
 
18 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 6 1. เด็กหญิงนุชสบา  หวังดี
2. เด็กหญิงวิรวรรณ  ศรีแก้ว
 
1. นางสาวดารารัตน์  ปัญญาโรจน์สุข
2. นางสาวจีรนุช  ทรัพย์มาก
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สุขหมั่น
2. เด็กหญิงกฤติยากร  ผักใหม
3. เด็กหญิงกุลธิดา  ทาทอง
4. เด็กหญิงมยุรา  สอนดี
5. เด็กหญิงเมฆขลา  ศรีลานนท์
 
1. นางสาวเกษรี  ทองเอี่ยม
2. นายสวัสดิ์  มงคลสาร
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 92.13 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกนกวรรณ  สุขจันทร์
2. นางสาวกฤติกา  นานวล
3. นางสาวชฎาพร  บุญแจ้ง
4. นางสาวธัญจิรา  เหลื่อมล้ำ
5. นางสาวรัตนาภรณ์  สระแก้ว
 
1. นายสวัสดิ์  มงคลสาร
2. นางสาวเกษรี  ทองเอี่ยม
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายศิรสิทธิ์  ซาตำแย
 
1. นางสุวรรณ์  บุญผูก
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80.5 ทอง 17 1. เด็กหญิงญาดา  วงศ์ศรีสังฆ์
2. เด็กชายมงคล  ขำวงศ์
 
1. นายสวัสดิ์  มงคลสาร
2. นางสาวเกษรี  ทองเอี่ยม
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 90.6 ทอง 10 1. นางสาวกานดา  ขวัญทอง
2. นายอนุกูล  สง่างาม
 
1. นายสวัสดิ์  มงคลสาร
2. นางสาวเกษรี  ทองเอี่ยม
 
24 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 66 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงสุชานันท์  อกอุ่น
2. เด็กชายสุวิทย์  พรมแพง
 
1. นายวุฒิยา  เกียงวัว
2. นายสานิตย์  จุกแก้ว
 
25 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 81 ทอง 5 1. นายขวัญชัย  จันทยุง
2. นางสาวรจนา  ทันดี
 
1. นายสานิตย์  จุกแก้ว
2. นายวุฒิยา  เกียงวัว
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 65 ทองแดง 10 1. นางสาวอรพรรณ  สุขดี
 
1. นายสิทธิชาติ  กรองทอง
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  สัตตาเลิศ
 
1. นายสิทธิชาติ  กรองทอง
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นางสาววรพรรณ  จันทร์ศิริ
 
1. นางณัฐภาส์  วัชรจรัสพงศ์
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 76 เงิน 8 1. เด็กหญิงแก้ว  จันทร์เทศ
 
1. นางณัฐภาส์  วัชรจรัสพงศ์
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวรวรรณ  เดือนขาว
 
1. นางณัฐภาส์  วัชรจรัสพงศ์
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอทิตยา  พรมท้วม
 
1. นางณัฐภาส์  วัชรจรัสพงศ์
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวิภาพร  ศรีแก้ว
 
1. นางณัฐภาส์  วัชรจรัสพงศ์
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวละอองดาว  แสงงาม
 
1. นางณัฐภาส์  วัชรจรัสพงศ์
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง 10 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีบาง
 
1. นางสาวบัวศรี  ขันติวงศ์
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.16 เงิน 4 1. เด็กหญิงอรอนงค์  บุญชิด
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเฟื่องลัดดา  พลเทพ
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81 ทอง 9 1. นางสาวสุภาพันธ์  แก้วงาม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเฟื่องลัดดา  พลเทพ
 
37 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 67 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงสุพัตรา  นาจันทัศน์
 
1. นางสาวบัวศรี  ขันติวงศ์
 
38 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 35.2 เข้าร่วม 13 1. นางสาวเบญจมาศ  วงเวียน
 
1. นางสาวบัวศรี  ขันติวงศ์
 
39 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายศิวพงษ์  ยศวังทอง
 
1. นางสาวบัวศรี  ขันติวงศ์
 
40 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 10 เข้าร่วม 16 1. นางสาวสุดาพร  มะโนศรี
 
1. นายสิทธิชาติ  กรองทอง
 
41 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 85.6 ทอง 5 1. เด็กหญิงสร้อยสุดา  สมโต๊ะ
 
1. นางสาวบัวศรี  ขันติวงศ์
 
42 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 90.75 ทอง 5 1. นางสาวกนกกัญญากรณ์  พรวราขจรกุล
 
1. นายสิทธิชาติ  กรองทอง
 
43 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 13 1. นางสาวเจนจิรา  พร้อมเพรียง
 
1. นายสิทธิชาติ  กรองทอง
 
44 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายพรเทพ  เจริญชัย
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  เดชฤทธิ์
 
1. นายสิทธิชาติ  กรองทอง
2. นายสวัสดิ์  มงคลสาร
 
45 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 71 เงิน 9 1. นายจาตุรนต์  เจือจันทร์
2. นางสาวไอลดา  คำขม
 
1. นางสาวเกษรี  ทองเอี่ยม
2. นางสาวบัวศรี  ขันติวงศ์
 
46 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 74.75 เงิน 4 1. เด็กชายชานนท์  กรเกษม
2. เด็กชายธงชาติ  บุตรดา
3. เด็กชายนิกร  ชะตะวงศ์
4. เด็กชายวิเชียร  เรียบร้อย
5. เด็กชายสุปรีชา  จันทร์สุริยวงศ์
6. เด็กชายอภิสิทธิ์  หนองหงอก
7. เด็กชายเกียรติศักดิ์  หอยรัตน์
8. เด็กชายแมทธิว  จันทร์หอม
 
1. นายวุฒิยา  เกียงวัว
2. นายสานิตย์  จุกแก้ว
3. ว่าที่ร้อยตรีอภินันท์  จันทเขต
 
47 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกณิกา  โคษา
2. เด็กหญิงชนัญชิดา  ศรีแก้ว
 
1. นางสาวเกตน์กัญญาฉัตร  ไตรบัญญัติกุล
2. นางสาววรกร  สิงห์ทอง
 
48 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวอัจฉรา  กรวยทอง
 
1. นางสาววรกร  สิงห์ทอง
 
49 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายอัษฎาวุธ  วงษ์ศรีหล้า
 
1. นางสาวเกตน์กัญญาฉัตร  ไตรบัญญัติกุล
 
50 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวนิภาพร  จันกามา
 
1. นางสาววรกร  สิงห์ทอง
 
51 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 1. เด็กชายฐิติโชติ  จันทร์แป้น
2. เด็กชายศุภชัย  พัตรสิงห์
 
1. นายกฤษณา  กิตติลาภ
2. นางนภัสวัลย์  สายรัตน์
 
52 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฉันทนา  ยืนยาว
2. เด็กหญิงรัชฎา  พรมมา
 
1. นายกฤษณา  กิตติลาภ
2. นางนภัสวัลย์  สายรัตน์
 
53 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงภัทรพร  ชัยภา
2. เด็กชายวสุพล  คุณมาศ
 
1. นายกฤษณา  กิตติลาภ
2. นางนภัสวัลย์  สายรัตน์
 
54 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนัฐชานันท์  เดชพรรณา
2. นางสาวรัชนีย์กร  พอนไทยสงค์
 
1. นายกฤษณา  กิตติลาภ
2. นางนภัสวัลย์  สายรัตน์
 
55 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวฉัตรวิภา  รักษาวงศ์
2. นางสาวนุชนาฏ  หมู่ทอง
 
1. นายบุญส่ง  งามสะอาด
2. นายกฤษณา  กิตติลาภ
 
56 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 87.3 ทอง 4 1. เด็กหญิงรณพร  พัตรสิงห์
2. เด็กหญิงสุพรรษา  หาญมานพ
3. เด็กหญิงอรัญญา  พอกพูน
 
1. นางสาวฐายิกา  ศรีระอุดม
2. นายสานิตย์  จุกแก้ว
 
57 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 87.63 ทอง 6 1. นางสาวจิราภรณ์  นานวล
2. นายวีรยุทธ  เสือช้าง
3. นางสาวสุภารัตน์  นันทา
 
1. นายสานิตย์  จุกแก้ว
2. นางสาวฐายิกา  ศรีระอุดม