สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสังขะ สพม. เขต ๓๓ (สุรินทร์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบัวเชดวิทยา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอารียา   วิวาสุข
 
1. นายภัทรพล  บุตรดา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 85.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปรางค์ทิพย์  ลือไทย
 
1. นางนิราพร  มีเจริญ
 
3 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฌามัญดา  โสลี
2. เด็กหญิงป่านแก้ว  พาลุน
3. เด็กหญิงศศิกานต์  เสมอดี
 
1. นางสาวศิริวรรรณ  เลื่อนทอง
2. นายมนัส  ดีพร้อม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชนานันท์  คำดี
2. นายพลวัฒน์  สมใจ
 
1. นางจารีรัตน์  พลศรี
2. นางสำราญ  จันทร์ประเสริฐ
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจักรพันธ์  ขาวงาม
2. เด็กชายพงศธร  จิตพงค์
3. เด็กชายพิชยุต  จิตรหาร
 
1. นางปริญญา  จุลทัศน์
2. นางอมรรัตน์  อัครฉัตรรัตน์
 
6 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 89.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกุลสตรี  กองบัว
2. นางสาวมนทกานติ์  ภาระหอม
3. นางสาวเดือนฉาย  โสธรพิทักษ์สกุล
 
1. นายอำนวย  ประไวย์
2. นายนราวุธ  วิยาสิงห์
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปิติพงศ์  ควรดี
2. เด็กชายผดุงเกียรติ  ทองคำ
 
1. นายอำนวย  ประไวย์
2. นายนราวุธ  วิยาสิงห์
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวรุจจิรา  สุขล้น
2. นายสุรเดช  ขาขุนทด
 
1. นายสุริเยศวร์  พิศิลป์
2. นางน้ำผึ้ง  พิศิลป์
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธัญลักษณ์  ดำเนิน
 
1. นางสาวสมฤดี  โนนใหญ่
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 93.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงภีรดา  แก้วกลางเมือง
2. เด็กชายยศกร  สีสันงาม
3. เด็กหญิงอัญชลี  ดีสา
 
1. นางสาวสุภีลดา  แต้มทอง
2. นางวราภรณ์  นาคแสง
 
11 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงนัฐวิภา  สุทธิสา
2. เด็กหญิงศรินทรา  อยู่นาน
3. เด็กหญิงอาทิตยา  สมเพราะ
 
1. นายชยุตพงศ์  สามิตร
2. นางศิรประภา  นอลา
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 84.25 ทอง 9 1. เด็กหญิงพรธิดา  บุราคร
2. เด็กหญิงศศิธร  ศรีลาวงษ์
3. เด็กหญิงอินทร์แก้ว  อินทร์ตา
 
1. นางทิพรัตน์  เพลินสุข
2. นางจันจิรา  หมั่นบ่อแก
 
13 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิรวัฒน์   วินทะไชย
2. เด็กชายภาณุวิชญ์  พูนทรัพย์
 
1. นายปกรณ์  บัวแย้ม
2. นายชยุตพงศ์  สามิตร
 
14 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนนทวัฒน์  อะทะจา
2. นายอภิสิทธิ์   วิชาชัย
 
1. นายปกรณ์  บัวแย้ม
2. นางดวงดาว  ทาระสาร
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 80.82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสนทยา   เพ็งแจ่ม
2. เด็กชายสมชาย   แก้วกล้า
 
1. นางพาสันติ  บุญธรรม
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86.25 ทอง 4 1. เด็กหญิงตุลยดา  ตุลย์ขุนทด
2. เด็กหญิงนิตติยา  เรืองเเจ่ม
3. เด็กหญิงนุชนาท  กองทรัพย์
4. เด็กหญิงศิริลักษณ์  วารุสังค์
 
1. นายอัครวุฒิ   ตนฉลาด
2. นายประภาส  กรวยทอง
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 85.4 ทอง 7 1. นางสาวบุษกร  ทวีเลิศ
2. นางสาวพรชิตา  วาทะสิทธิ์
3. นางสาวภัทธิรา  สืบเพ็ง
4. นางสาวศศิประภา  ชูศรีสุข
5. นางสาวอรยา  เดือนขาว
 
1. นายอัครวุฒิ  ตนฉลาด
2. นางกิ่งดาว  วิเศษศิลป์
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง 6 1. เด็กหญิงนภารัตน์  เคนท้าว
2. เด็กหญิงพรทิพย์  สีหะบุตร
3. เด็กชายพรรษา  ผลเจริญ
4. เด็กหญิงสราลิตา  พรรณนา
5. เด็กหญิงหทัยชนก  ชาวปราการ
 
1. นางนิตยาพร  พิมพ์ศรี
2. นางอินถวาน  รุจิยาปนนท์
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 86 ทอง 4 1. นางสาวณัฐพร  มะลิงาม
2. นางสาวดอกแก้ว  จงใจงาม
3. นางสาวประกายแก้ว  จันแสง
4. นางสาวพัชรินทร์  มณีใส
5. นายอนิรุจน์  กุ่ยสาคร
 
1. นางนิตยาพร  พิมพ์ศรี
2. นางอินถวา  รุจิยาปนนท์
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชลิต  ชอบรัมย์
2. นางสาวผสดี  ทวีเลิศ
3. นางสาวพจนีย์  วัชรมงคลกุล
4. นางสาวสุจิตรา  ภูกองสังข์
5. นางสาวอรยา  เดือนขาว
 
1. นายชูชาติ  คิดดี
2. นายปรัชญาวัฒน์  ป้องญาติ
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกวรรณ  โถทอง
2. นายกฤษณพล  โถทอง
3. นางสาวจิตลดา  นามวัฒน์
4. นางสาวจิราพร   ศรีเสมอ
5. นางสาวจุฑานุมาศ  แซ่อึ้ง
6. นางสาวฐิติญาพร   สายทองทิพย์
7. นายทศพร  สุขหมั่น
8. นางสาวธีรธิดา   แก้วดี
9. นางสาวนรีกานต์   บัวกิ่ง
10. เด็กชายนิชดา  คำดี
11. นางสาวปาจรีย์  ท่อนแก้ว
12. นางสาวพรดารา   พุทธกำเหนิด
13. นายภาคภูมิ   จูกระโทก
14. นางสาววรรณภา  แสนขวา
15. นางสาววิจิตรา  ไชยสา
16. นางสาวศรียูพา  กระแสโสม
17. นางสาวสุกฤตา   เกษรบัว
18. นางสาวสุดารัตน์  ทองอ้ม
19. นางสาวเบญญาภา  จาดคำ
20. นางสาวเวลา   เพลินสุข
 
1. นางกิ่งดาว  วิเศษศิลป์
2. นางสำเรียง  สุขพันธ์
3. นายบรรจง  ถิ่นแถว
4. นายสุทัศน์  ใจศีล
5. นายประภาส  กรวยทอง
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง 8 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  เขียวสระคู
 
1. นางกัญญาภัค  แก้วกลางเมือง
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 89 ทอง 9 1. นางสาวสุนิศา  วันใส
 
1. นางกัญญาภัค  แก้วกลางเมือง
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84 ทอง 10 1. เด็กชายกิตติภูมิ  ควรดี
2. เด็กหญิงสุธิตา  ศร๊ประเสิฐ
 
1. นางปะวินา  ใจกล้า
2. นางสาวยุพา  จันทร์แก้ว
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92.5 ทอง 4 1. นางสาวดวงฤทัย  ไชยศรีษะ
2. นายสายเพชร  มะโนศรี
 
1. นางปะวิน  ใจกล้า
2. นางสาวยุพา  จันทร์แก้ว
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 94.65 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกมลชนก  เสนาะเลิศ
2. นางสาวฉันทนา  มิชำนาญ
3. นางสาวชฎาพร  กางหอม
4. นางสาวฐิติญา  อยู่นาน
5. นางสาวณัฐวิภา  กงแก้ว
6. นางสาวทิพย์นภา  วงษ์มี
7. นางสาวธันย์ชนก จันดาเพ็ง   
8. นางสาวปาริชาติ  จังอินทร์
9. นางสาวพรรณี  อินทร์นุช
10. นางสาวพุทธินันท์  พันธ์ชัย
 
1. นายธีรัตม์   ใจกล้า
2. นางสำเนียง  สุขพันธ์
3. นางปะวินา  ใจกล้า
 
27 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 82 ทอง 4 1. นางสาวณัฐวดี  ลุนสำโรง
2. นายราชศักดิ์  วาหมงคล
 
1. นางอาภัสรา  บูรณ์เจริญ
2. นายสุรพงศ์  สุขสิน
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอัจฉราพร  ดวงชื่น
 
1. นางสาวทองใบ  ตลับทอง
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววราพรรณ  ทองแม้น
 
1. นางสาวทองใบ  ตลับทอง
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกาญจนา  ยังคง
 
1. นายเมธาวี  บริสุทธิ์
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชัยกาญจน์  บุญตะไนย์
 
1. นางสาวทองใบ  ตลับทอง
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายทรงเกียรติ  น้องดี
2. เด็กชายธนพล  สมบัติวงษ์
3. เด็กหญิงศิรประภา  เทียมลม
 
1. นายเมธาวี  บริสุทธิ์
2. นางสาวทองใบ  ตลับทอง
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนากร  บุญอุ่น
2. นายปรเมศวร์  บุญละออง
3. นายภาณุวัฒน์  ลำดวนหอม
 
1. นายเมธาวี  บริสุทธิ์
2. นางสาวทองใบ  ตลับทอง
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณรงค์เดช  รามพัด
2. นายนายชนิน  จันทร์ศิลป์
3. เด็กหญิงภัทรวดี   สุริใหญ่
4. นายภูมินทร์  นามขันธ์
5. นายฤทธิ์เกียรติ   พรมชุลี
6. นายอภิชาติ  บุดดาวงษ์
 
1. นายศุภชัย  พิมพ์ศรี
2. นายคีตะ  กระจายศิลป์
3. นางนางนิตยาพร   พิมพ์ศรี
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกวินทรา  ศาลางาม
2. นายกายสิทธิ์   ดียิ่ง
3. นางสาวจุฑามาศ   ล่ำสัน
4. นายชัยวุฒิ  บุตรงาม
5. เด็กชายณัฐพงศ์  กันนิดา
6. นายธนากร  แก้วหลวง
7. นายธนิน  จันทร์ศิลป์
8. นางสาวธรรณชนก  แสงศรี
9. นายธิคุณ  วงษ์ปลั่ง
10. เด็กหญิงนภาพร   บุญมาก
11. นางสาวนิราพร  สมกุดเรือ
12. นายบุญเกียรติ  ชาวนา
13. นางสาวปานเลขา  มณีนารถ
14. เด็กหญิงพนิตนันท์   แสงศรี
15. เด็กหญิงพรทิพย์  บันลือทรัพย์
16. นางสาวพรปวีร์  ลาล่องคำ
17. นายพัฒนชัย  สายคูณ
18. นายภัคพงษ์  รำจวน
19. เด็กหญิงภัทรวดี  สุริใหญ่
20. นายภูมินทร์  นามขันธ์
21. นางสาวยุภาพร  พลทา
22. นางสาวรัตนาภรณ์   จันทร์เต็ม
23. นางสาวรุ่งนภา  จันสีชา
24. นายฤทธิเกียรติ  พรมชลี
25. นายวรศักดิ์  บุญธรรม
26. นางสาววรินทร์ธาร  ใสยิ่ง
27. นางสาวศันสนีย์   ยาจิตร
28. นายสมพงษ์  นิ่มซ่อง
29. เด็กหญิงสุดารัตน์  ประเจริญ
30. นางสาวสุทธิดา  อยู่ปูน
31. เด็กหญิงสุทธิดา  แดงชำรัมย์
32. เด็กหญิงสุทธิดา  วงศ์จันทร์
33. นางสาวสุพัตรา  คำพา
34. เด็กชายสุรเดช  บุญธรรม
35. เด็กชายอนิวัตติ์  แก้มทอง
36. นายอภิชน  โสรัจ
37. นายอภิชาติ   บุดดาวงศ์
38. นายอัครเดช  ยิ่งสุด
39. นายอาทิตย์  รัตนธิวัต
40. นางสาวเบญจวรรณ  ทองอ้ม
 
1. นายศุภชัย  พิมพ์ศรี
2. นางนิตยาพร  พิมพ์ศรี
3. นายคีตะ  กระจายศิลป์
4. นางสาวดรุณี   เหมาะหมาย
5. นายปรัชญาวัฒน์   ป้องญาติ
6. นายอนุสรณ์  ดวงแก้ว
7. นางสาวยุพา  จันทร์แก้ว
8. นางสาวอัมพวรรณ  อุรารื่น
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง 4 1. เด็กชายทัตพงศ์  สุดตะโก
 
1. นายศุภชัย  พิมพ์ศรี
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายปกรณ์  แก้วสร้อย
 
1. นายศุภชัย  พิมพ์ศรี
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง 4 1. เด็กหญิงนภาพร  บุญมาก
 
1. นายศุภชัย  พิมพ์ศรี
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ปัสสาโก
 
1. นายศุภชัย  พิมพ์ศรี
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสมหญิง  มะโนรส
 
1. นายศุภชัย  พิมพ์ศรี
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพรชัย  พูนประโคน
 
1. นายศุภชัย  พิมพ์ศรี
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอาทิตยา  สมเพราะ
 
1. นายศุภชัย  พิมพ์ศรี
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกาญจนา  ประโลม
2. นางสาวกาญจนา  เครือแก้ว
3. นางสาวกิติยา  พาสวัสดิ์
4. นางสาวกุสุมา  ควรเสก
5. นายจักรพงศ์  ราชรักษ์
6. นายจารึก  สระแก้ว
7. นางสาวจิตประสงค์  อินทรนุช
8. นางสาวชนานันท์  คำดี
9. นางสาวชลธิชา  จำปาทิพย์
10. นางสาวณัฐณิชา  โฉมหาญ
11. นางสาวธนิสร  ใจเพียร
12. นางสาวนฤพร  ภาสวัสดิ์
13. นางสาวบงกช  พันธุ์งาม
14. นายบุญพิทักษ์  เพชรมาก
15. นางสาวบุษราคัม  ทาทอง
16. นางสาวปัทมพร  ลัดดาไสว
17. นายพลวัต  ธรรมมะ
18. นายพัฒนศักดิ์  ผลแม่น
19. นางสาวพัทธีรา  สุขสุวรรณ์
20. นางสาวพิมพ์ฤทัย  เจริญใหญ่
21. นางสาวรัชดาพร  ทองก่ำ
22. นางสาวลักขณา  ละอุ่น
23. นางสาววศินี  งามเปรี่ยม
24. นางสาววิลาวรรณ  พลเยี่ยม
25. นางสาวศศิธร  วัดตรง
26. นางสาวสาธิกา  ยิ่งชื่น
27. นางสาวสิริวรรณ  มโนศรี
28. นางสาวอนงนาฎ  ผุยอุธา
29. นางสาวอภัสสรา  ปากประโคน
30. นางสาวอัจฉราภรณ์  คำหวาย
31. นางสาวอำภา  ชูศรีสุข
32. นางสาวเกตุนภา  คำเภา
33. นางสาวเบญจมาศ  พลศรี
34. นางสาวเปรมิกา  ปัญญางาม
 
1. นางภักษร  มหาเทียนธำรง
2. นางกัญญาภัค  แก้วกลางเมือง
3. นางปณิดา  แก้วหอม
4. นางสาวสุภีลดา  แต้มทอง
5. นายคีตะ  กระจายศิลป์
6. นางรุ้งนภา  ดวงพร
7. นายอัครวุฒิ  ตนฉลาด
8. นายนายจามิกร   ณ กาฬสินธุ์
 
44 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชฎาวรรณ  ลาบึง
2. นางสาวพรรณรวี  ศรีระอุดม
3. นางสาวพิมพ์นารา  ศรีประเสริฐ
4. นางสาวภาวิตา  วันดี
5. นางสาววนิดา  เพชรบันทึก
6. นางสาวอินธิราภรณ์  บำรุง
 
1. นางสาวรัชดาพร  ทนทาน
2. นายอนุสรณ์  ดวงแก้ว
 
45 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกิตติยากร  สำรวมกิจ
2. เด็กหญิงนภัสสร  บัวหอม
3. เด็กหญิงนัฐฐา  ทองอ้ม
4. เด็กหญิงพนัชกร  กิจชำนาญ
5. เด็กหญิงพิชญาภา  เรือนพรม
6. เด็กหญิงศศิธร  ยานิวงษ์
7. เด็กหญิงสุพิชญา  สมานทอง
 
1. นางสาวรัชดาพร  ทนทาน
2. นายอนุสรณ์  ดวงแก้ว
 
46 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์  บุญต่าง
2. นางสาวกัญญารัตน์  มากมั่ง
3. นางสาวณัฐพร  ตันเสถียร
4. เด็กหญิงดวงจันทร์  สมชื่อ
5. นางสาวดวงใจ  สมชื่อ
6. นางสาวทิวา จันที  
7. นางสาวนภาภรณ์  ใจมัง
8. นางสาววราลักษณ์  วรางกูล
9. นางสาวอนัญญา  ชัยสวัสดิ์
10. นางสาวอินธิรา บุญจิตต์   
 
1. นางสาวรัชดาพร  ทนทาน
2. นายอนุสรณ์  ดวงแก้ว
 
47 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐเดช  เจียงวรีวงศ์
 
1. Mr.Obashi  Eric Ojong
 
48 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวรัตติกร  ดวงพร
 
1. นางรุ้งนภา  ดวงพร
 
49 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอานนท์  บุญส่ง
 
1. นางสาวพรรษสรณ์  ดาสั่ว
 
50 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 87.75 ทอง 8 1. นางสาวจิรพรรณ  ที่ดี
 
1. นางรดาธร   ไตรรัตน์
 
51 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชิชญา  นามม่วง
 
1. นางสาวอารียา  บุญยงค์
 
52 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 85.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกันติทัต  บุญย้อย
2. เด็กหญิงพนิตนันท์  บุญย้อย
3. เด็กหญิงศิริกร  โมธี
4. เด็กชายสตายุ  ท่าทอง
5. เด็กหญิงสุกฤตา  โสมทอง
 
1. นางสาวจิตรา  คงเก่ง
 
53 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 90.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนวัฒน์  ศรีสวัสดิ์
2. นางสาวนลินรัตน์  บุญยงค์
3. นางสาวพวงวรรณ  โสมทอง
4. นางสาววรางคณา  จันทรมล
 
1. นางภักษร  มหาเทียนธำรง
 
54 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายยศกร  สีสันงาม
2. นางสาวอรปรียา   มณีไสย์
 
1. นางสาวสมฤดี   โนนใหญ่
2. นายธนวัฏ   สิงห์แป
 
55 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวรุจจิรา   สุขล้น
 
1. นางน้ำผึ้ง   พิศิลป์
 
56 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพุทธรักษา   จินดาวงศ์
 
1. นางสาวอัมพวรรณ   อุรารื่น
 
57 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวุฒิชัย  ตำทอง
 
1. นายจามิกร  ณ กาฬสินธุ์
 
58 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายก้องภพ  สมแก้ว
2. เด็กหญิงมาริษา  คานงอน
 
1. นางอิงอร   ผลจันทร์งาม
2. นางสาวชมพูนุท  ฉลาดเฉลียว
 
59 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กชายณัชพงษ์  คลองแสนเมือง
2. เด็กชายทยุต  สิงห์ชัย
 
1. นางสาวชมพูนุท  ฉลาดเฉลียว
2. นางอิงอร   ผลจันทร์งาม
 
60 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นายสิทธิชัย  สกุลแก้ว
2. นายเนติพงศ์  ทองอ้ม
 
1. นางสาวอิงอร   ผลจันทร์งาม
2. นางสาวชมพูนุท  ฉลาดเฉลียว
 
61 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงพรภิมล  ทวีชาติ
2. เด็กหญิงพุทธชาติ  บุตรทอง
 
1. นางสาวชมพูนุท  ฉลาดเฉลียว
2. นางอิงอร   ผลจันทร์งาม
 
62 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ศรีสุวรรณ
2. เด็กชายสิทธิชัย  ดินดำ
 
1. นายวัชรินทร์  ผลจันทร์งาม
2. นายอนุพงศ์  บูรณ์เจริญ
 
63 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปัญญาพัฒน์   แดงงาม
2. เด็กหญิงพลอยชมพู  แดงงาม
 
1. นายอนุพงศ์  บูรณ์เจริญ
2. นายวัชรินทร์  ผลจันทร์งาม
 
64 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. นายปราโมท  วิถี
2. นายอัญญาวี  ถีระทัน
 
1. นายวัชรินทร์  ผลจันทร์งาม
2. นางอิงอร   ผลจันทร์งาม
 
65 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวภัทรนิษฐ์   พรพัฒน์พิชญะ
2. นางสาวอภิชญา  พิศวง
 
1. นายวัชรินทร์  ผลจันทร์งาม
2. นายอนุพงศ์  บูรณ์เจริญ
 
66 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 80.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกีรติ  เกตุทิพย์
2. เด็กชายตะวัน  ภูเงิน
3. เด็กชายบุญส่ง  เปล่งทอง
 
1. นายพีรวัฒน์  สีดามาตย์
2. นายอนันต์  ขาวงาม
 
67 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  อินทร์ตา
2. เด็กหญิงกฤษณา  ทองอ้ม
3. เด็กหญิงปวีณา  สมหวัง
4. เด็กหญิงพรรณิภา  ปุ่มแม่น
5. เด็กหญิงศิริสุด  เติมใจ
6. เด็กหญิงสุทาชินี  ศรีแก้ว
 
1. นางปัทยาวดี  ขวัญรัมย์
2. นางนิตยา  ทองสระคู
 
68 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายทักษ์ดนัย  ทองอ้ม
2. นายธนาวัฒน์  สมบูรณ์
3. นางสาวพีรดา  เจริญรักษ์
4. นายวัฒนชัย  ขุมเงิน
5. นางสาววิจิตรา  เพ็งแจ่ม
6. นางสาวสิรินาถ  ท่าทอง
 
1. นางนิตยา  ทองสระคู
2. นางปัทยาวดี  ขวัญรัมย์
 
69 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจนิสตา  เรือนประคำ
2. เด็กหญิงปรียาภัทร  พลศรี
3. เด็กหญิงสุรัตนา  เต๋ยะ
 
1. นายพีรวัฒน์  สีดามาตย์
2. นายอนันต์  ขาวงาม
 
70 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 83 ทอง 6 1. นางสาวจินดารัตน์  ทองศรี
2. นายธนโชติ  ยอดใส
3. นายเอกชัย  พิมพ์จันทร์
 
1. นายธีรัตม์  ใจกล้า
2. นายพีรวัฒน์  สีดามาตย์
 
71 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   พรมแดน
2. เด็กหญิงชุติมา   แก้วก่อง
3. เด็กชายธนากร   สิทธิ์ศักดิ์
 
1. นายจำรูญ  สุขอุ้ม
2. นางปัทยาวดี  ขวัญรัมย์
 
72 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 90.5 ทอง 4 1. นางสาวรุ้งนภา  จันทร์สีชา
2. นางสาวลัดดา  เงินจันทร์
3. นางสาวอัยดา  บุตรงาม
 
1. นายจำรูญ  สุขอุ้ม
2. นายวิทยา  รอบรู้
 
73 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนิโลบล  สมใจ
2. เด็กหญิงสุธาทิพย์  จันทยุง
3. เด็กหญิงเบญจรัตน์  ศาลางาม
 
1. นางนิตยา  ทองสระคู
2. นางปัทยาวดี   ขวัญรัมย์
 
74 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 95.41 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชลันธร  สุขสนั่น
2. นางสาวพุทธชาด  หงษ์แก้ว
3. นางสาวสุกัญญา  กู่แก้ว
 
1. นางปัทยาวดี  ขวัญรัมย์
2. นางนิตยา  ทองสระคู
 
75 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนรินทร์  ทองย้อย
2. เด็กหญิงสุนิสา  ทองลาย
3. เด็กหญิงเบญญาภา  มุมทอง
 
1. นางปริญา  จุลทัศน์
2. นางนพวรรณ  พรหมประโคน
 
76 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ใจงาม
2. เด็กชายสถาพร  ฟองอารินทร์
 
1. นางปริญญา  จุลทัศน์
2. นางสุดารัตน์  แซ่ฉั่ว
 
77 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอนันตชัย  ผมทอง
 
1. นายเมธาวี  บริสุทธิ์
 
78 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัญชพร  ทองอ้ม
2. นางสาวมณีดาว  สุนทรงาม
 
1. นายจามิกร  ณ กาฬสินธุ์
2. นางปริญญา  จุลทัศน์
 
79 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐวุติ  ทิพย์โสภณ
2. เด็กชายอภิวัฒน์  สำรวมจิตร
 
1. นายพิสิทธ์  สุดฤทธิ์ยาธร
2. นางสาวชมพูนุท  ฉลาดเฉลียว