สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสังขะ สพม. เขต ๓๓ (สุรินทร์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบัวเชดวิทยา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 73.5 เงิน 4 1. นางสาวเพ็ญศิริ  สุดเสียงสังข์
 
1. นางศิริพร  ศรีน้อย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 70 เงิน 19 1. เด็กหญิงสุชานนท์  ตุ้มทอง
 
1. นายภัทรพล  บุตรดา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 77.6 เงิน 9 1. เด็กหญิงพรรณิภา  สิงห์ดี
 
1. นางเสาวภา  รอบรู้
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพุฒิพงศ์  ตันติวงศ์โกสีย์
 
1. นางสาวดรุณี  เหมาะหมาย
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 78.5 เงิน 4 1. นางสาวสุพัตร  แหวนเงิน
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  ใจหาญ
3. นางสาวอรยา  เดือนขาว
 
1. นายชัยณรงค์  แก้วละมุน
2. นางพัชรีพร  ฉั่วศิริพร
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 79 เงิน 6 1. นางสาวกัณณิกา  ภูหอม
2. นางสาวธนิษฐา  ที่ดิ
3. นางสาวบุญฑริกา  ดีรัมย์
 
1. นางสาวสุพิชญากานต์  ไกรยา
2. นายกังวาล  ใหม่คามิ
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 77 เงิน 5 1. เด็กชายวุฒิพงศ์  เสาร์มั่น
2. เด็กชายอิทธิชัย   โสรัจ
 
1. นายณรงค์  ถมปัทม์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงสุกัญญา  มั่นจิตร
 
1. นายเมธาวี  บริสุทธ์
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงสุพัตรา  วันทา
 
1. นายเมธาวี  บริสุทธิ์
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงวริษฐา  ใจเพ็ง
 
1. นายเมธาวี  บริสุทธิ์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 77 เงิน 6 1. เด็กหญิงปิ่นแก้ว  ดีพูน
 
1. นายเมธาวี  บริสุทธิ์
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 79 เงิน 5 1. นางสาวพรวิไล  ใชเสน
 
1. นางสาวทองใบ  ตลับทอง
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 79 เงิน 5 1. เด็กหญิงสุวรรณา  อสิพงษ์
2. เด็กหญิงอาทิตยา  ที่ดี
 
1. นายเมธาวี  บริสุทธิ์
2. นางสาวทองใบ  ตลับทอง
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78 เงิน 13 1. นางสาวนารีรัตน์  เดือนขาว
 
1. นางนิตยาพร  พิมพ์ศรี
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 72.8 เงิน 4 1. เด็กหญิงธนิกานต์  บุญศรี
 
1. นางสาวกุลจิรา  ชุมด้วง
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 79.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงผกามาศ  จันทภักดิ์
 
1. นางสาวสุชาดา  คำใสขาว
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 76.45 เงิน 4 1. นายไชยณรงค์  สำรวมจิต
 
1. นายนพปฎล  เจริญศิริ
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 71.7 เงิน 4 1. เด็กหญิงรุ่งวิภา  หัดคำ
2. เด็กหญิงสุภานิช  โนนคู่เขตโขง
3. เด็กหญิงโบว์  แก้วบุปผา
 
1. นางนพวรรณ  พรหมประโคน
2. นางสาวชิดชนก  เดชศิริบูรณ์
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 72.67 เงิน 16 1. นายธิคุณ  วงษ์ปลั่ง
2. นายอดิศักดิ์  เลิศล้ำ
 
1. นายจามิกร  ณ กาฬสินธุ์
2. นายวัชรินทร์  ผลจันทร์งาม