สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสังขะ สพม. เขต ๓๓ (สุรินทร์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบัวเชดวิทยา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 13 1. เด็กชายพงศ์พิพฒน์  พอกพูน
 
1. นางสาวศิริวรรณ  เลื่อนทอง
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกสิพงษ์  เงางาม
2. นายชาญณรงค์  พลศรี
3. นายอนันตชัย  อนงชัย
 
1. นางปณิดา  แก้วหอม
2. นางยุวนินทร์  หาชา
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 61 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงปฏิมา  บั่วกิ่ง
2. เด็กหญิงอัจฉรียา  จันดาเพ็ง
 
1. นายศักดิ์ชาย  รุ่งเรือง
2. นายสกุลศึก  บุราคร
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 17 1. นายวรพรต  สุขมั่น
2. นางสาววไรรัตน์  สายสินธิ์
 
1. นางรุ่งอรุณ  หล้าวิลัย
2. Mr.Sary  Chang
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 66.4 ทองแดง 10 1. นางสาวดวงนภา  แสนปิง
2. นายพิรุณ  ยิ่งชื่น
3. นางสาวสิริทิพย์  บุญตอง
 
1. นางนพวรรณ  พรหมประโคน
2. นางสาวชิดชนก  เดชศิริบูรณ์