สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสังขะ สพม. เขต ๓๓ (สุรินทร์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบัวเชดวิทยา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงนิตยา  ทาทอง
 
1. นายพิสิทธิ์  สุวฤทธิยาธร
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงอรัญญา  จันทร์ดำ
 
1. นายธนวัฏ  สิงห์แป
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 54.75 เข้าร่วม 7 1. นางสาวณีรัญชญา  สายทองทิพย์
 
1. Mr.์Nicholus  Igbokwe
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงอรพิน  จันทร์ดา
 
1. นางเอื้อมจิต  ถิ่นแถว
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงชลิตา  ยิ่งสุด
2. เด็กหญิงวิชุดา  บุญส่ง
 
1. นางรุ่งอรุณ  หล้าวิลัย
2. Mr.Sary  Chang