สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา สพม. เขต ๓๓ (สุรินทร์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบัวเชดวิทยา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88.42 ทอง 4 1. เด็กชายกิตติวัฒน์  ศรีพรหม
2. เด็กหญิงเนตรทราย  ทรงวาจา
 
1. นางสาวอภิญญา  เงิดกระโทก
2. นางสาววรรณา   ยอดรักษ์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 87.2 ทอง 19 1. นายสมหมาย  บรรเทิงใจ
2. นางสาวอามิตตา  มีอ่อง
 
1. นางสาวอภิญญา  เงิดกระโทก
2. นายกิตติคมน์  ยามดี
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นายชิดพงษ์  ชำนิจ
2. นายพรเทพ  เพ็ชรดี
3. นายอดิสร  ไชยวงศ์
 
1. นายสดใส  ครบพร
2. นายวรสัคค์  สายน้อย
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจุรีรัตน์  ปลงใจ
 
1. พระเอกชัย  ชยเมธี
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง 7 1. นายคเณศ  จงแจ้งกลาง
 
1. นายสดใส  ครบพร
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง 10 1. เด็กหญิงณิชากร  เพ็งเล็งดี
 
1. นางสาวนิธิดา  ทองใสย์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง 12 1. นางสาวดวงกมล  สายสุข
 
1. นางสาววรรณา  ยอดรักษื
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง 5 1. เด็กหญิงปวีณา  ชัยบัง
 
1. นายกิตติคมน์  ยามดี
 
9 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชาญณรงค์  พันธ์เสน
2. นางสาวชุติกาญจน์  ผ้าผิวดี
3. นางสาวณิชกานต์  สุขชิด
4. นางสาวดวงหทัย  ทรงวาจา
5. นายธนากร  หาญสุด
6. นางสาวธิดารัตน์  สุขแสวง
7. นายพงษ์ศักดิ์  เรืองฉาย
8. นางสาวพัชราภรณ์  บุญยงค์
9. นายมงคล  ล้ำเหลือ
10. นางสาวลักขณา  ทูลธรรม
11. นางสาวศรีอนงค์  ใจพินิจ
12. นายศุภชัย  สุขแสวง
13. นายสุรพงษ์  เจริญรัมย์
14. นางสาวอภิลักษณ์  บุตรเทศ
15. นายอิชยา  รัตนวัน
 
1. นายชาญ  หมื่นยิ่ง
2. นายสดใส  ครบพร
3. นายอธิจิต  ฉายแก้ว
4. นางสาววีระญา  พรมดี
5. นางสาวอภิญญา  เงิดกระโทก
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 82.2 ทอง 13 1. เด็กหญิงปิยวรรณ  ยิ่งเชิดสุข
2. เด็กหญิงวัลย์นารี   สุขดี
3. เด็กหญิงสุชาวดี  สดใส
 
1. นายพรศิริ  ศรีเพชร
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 85.22 ทอง 5 1. นายกฤษดา  นาอุดม
2. นายพิสิทธิ์   คิดดีจริง
3. นายวรพล  ผดุงแดน
 
1. นายพรศิริ  ศรีเพชร
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 88.51 ทอง 5 1. นางสาวชื่นจิตร  คงชูศรี
2. นางสาวพัชรี  มีศรี
3. นางสาวสุธิดา  เจริญรัมย์
 
1. นายพรศิริ  ศรีเพชร
2. นายกิตติคมน์  ยามดี