สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา สพม. เขต ๓๓ (สุรินทร์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบัวเชดวิทยา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 76 เงิน 16 1. เด็กหญิงชลรัตดา  สมศรี
 
1. นางสาวอาทิตยา  หล่อทอง
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 75.4 เงิน 18 1. นางสาวจุรีรัตน์  พรหมบุญ
 
1. นายพัตร  อัมหธร
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 76 เงิน 14 1. นางสาวสุภาพร  บุญละ
 
1. นายพัตร  อัมหธร
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 77 เงิน 7 1. สามเณรชัยชนะ  พรหมมา
 
1. นายสดใส  ครบพร
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 72 เงิน 13 1. นายวิษณุ  สุขแสวง
 
1. นายสดใส  ครบพร
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงประถมาภรณ์  นับถือสุข
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  นนท์มุติ
3. เด็กหญิงวันนิดา  จำนงเพียร
 
1. นายสดใส  ครบพร
2. นายนิวัติ  ยอดเสาดี
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76.53 เงิน 15 1. นางสาวอัจฉรา  สมานทอง
 
1. นายสดใส  ครบพร
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกมลชนก  พันธุ์ยุลา
 
1. นายสดใส  ครบพร
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นางสาวพรพิมล  พลราช
2. นางสาวภานุมาศ  ประไว
 
1. พระมหาเชษฐพล  อภินนฺโท
2. นายพรศิริ  ศรีเพชร