สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา สพม. เขต ๓๓ (สุรินทร์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบัวเชดวิทยา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 16 1. นางสาวดวงเด่น  พิจิตตะโล
 
1. นายชอบ  บุญญัติ
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 61 ทองแดง 21 1. นางสาวกัลยาณี  แสนแก้วใส
2. นางสาวไพรินทร์  นิลโนรี
 
1. นายนิวัติ  ยอดเสาดี
2. นางสาววรรณา   ยอดรักษ์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 1. สามเณรพนาวุฒิ  จารุณะ
 
1. นายสดใส  ครบพร
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 65 ทองแดง 8 1. นางสาวอังคณา  ทองคำสุก
 
1. นายสดใส  ครบพร
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 60 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงกนกอร  กรมกระโทก
 
1. นายสดใส  ครบพร
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 62 ทองแดง 12 1. นางสาวทัดดาว  หวังทางมี
 
1. นายสดใส  ครบพร
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 1. เด็กชายสุุทธิศักดิ์  ยิ่งเชิดดี
 
1. นายสดใส  ครบพร
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 66 ทองแดง 10 1. นายชนาทิพย์  แก้วหมื่นไวย์
 
1. นายสดใส  ครบพร
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 8 1. นางสาวศศิภา  รวมสิทธิ์
 
1. นายสดใส  ครบพร
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 61 ทองแดง 8 1. นางสาวพิจิตรา  ลอยเลื้อน
 
1. นางสาววีระญา  พรมดี
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 65.2 ทองแดง 6 1. นายอินธารักษ์  ยูงรัมย์
 
1. นางสาวสิริมา   อาจอินทร์
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 1. นายศรชัย  สำราญสุข
2. นางสาวสิริรัตน์  รุ่งเรือง
 
1. นายชาญ  หมื่นยิ่ง
2. พระเชษฐพล  อภินนฺโท
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 66 ทองแดง 6 1. นายพลกานต์  สนองผัน
2. นายสุรยุทธ  สมศรี
 
1. พระเชษฐพล  อภินนฺโท
2. นายพรศิริ  ศรีเพชร