สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา สพม. เขต ๓๓ (สุรินทร์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบัวเชดวิทยา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 14 1. นางสาวพลอยไพลิน  อุดทา
 
1. นางสาวอาทิตยา  หล่อทอง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 41 เข้าร่วม 15 1. นางสาวจันทิรา  เหลือล้น
 
1. นายชอบ  บุญญัติ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงอมรกนก  ศรีทองสุข
 
1. นางสาวอาทิตยา  หล่อทอง
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 17 1. นายอรรณพ  สำราญดี
 
1. นางสาววรรณา   ยอดรักษ์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 42 เข้าร่วม 7 1. นายภานุกร  ยืนยง
 
1. นางจินตนา  สุพงษ์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 16 เข้าร่วม 17 1. นางสาวอริสา  บุราคร
 
1. นางอุุทุมพร  เป็นเรียบร้อย
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 26 เข้าร่วม 12 1. นายนันธวัช  จารุณะ
 
1. นางจินตนา  สุพงษ์
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกนกศิลป์   ่ละคร
2. เด็กหญิงฉวีวรรณ  ลอยเลื่อน
3. เด็กหญิงุสุวรรณา   แสงสว่าง
 
1. นางสาวนิธิดา  ทองใสย์
2. นางสาวณัฏฐณิชา  อินทร์งาม
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 11 1. นายฉัตรตะวัน  พอกแก้ว
2. นางสาวลัดดา  กระแสโสม
3. นางสาวสาลินี  สมนิยาม
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  บุุญสม
2. นางสาววีระญา  พรมดี
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงฐิติพร  วิเชียรรัตน์
2. เด็กหญิงหนูดี  เย็นแย้ม
 
1. นายนิวัติ  ยอดเสาดี
2. นางสาววรรณา  ยอดรักษ์
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายศุภกิจ  มาพร้อม
 
1. นางสาวอภิญญา  เงิดกระโทก
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 10 1. นางสาวสุณิสา  ฉลาด
 
1. นางสาวสิริมา   อาจอินทร์
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 53.6 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงกาญจนา  สุขแสวง
2. เด็กหญิงนิตยา  จอนโพกลาง
3. เด็กหญิงลดารัตน์  สุขแสวง
 
1. นายชอบ  บุญญัติ
2. นางสาวอาทิตยา  หล่อทอง
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 59.6 เข้าร่วม 14 1. นางสาวนันทิดา  เกิดสบาย
2. นางสาวนุชรีย์  ประไวย์
3. นางสาวปูน  กระแสโสม
 
1. นายชอบ  บุญญัติ
2. นายชาญ  หมื่นยิ่ง