สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา สพม. เขต ๓๓ (สุรินทร์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบัวเชดวิทยา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 14 1. นางสาวพลอยไพลิน  อุดทา
 
1. นางสาวอาทิตยา  หล่อทอง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 41 เข้าร่วม 15 1. นางสาวจันทิรา  เหลือล้น
 
1. นายชอบ  บุญญัติ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 76 เงิน 16 1. เด็กหญิงชลรัตดา  สมศรี
 
1. นางสาวอาทิตยา  หล่อทอง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 16 1. นางสาวดวงเด่น  พิจิตตะโล
 
1. นายชอบ  บุญญัติ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงอมรกนก  ศรีทองสุข
 
1. นางสาวอาทิตยา  หล่อทอง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  ปลายแก่น
2. สามเณรทศพล  ปานทอง
 
1. นายชอบ  บุญญัติ
2. นางสาวอาทิตยา  หล่อทอง
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 17 1. นายอรรณพ  สำราญดี
 
1. นางสาววรรณา   ยอดรักษ์
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 42 เข้าร่วม 7 1. นายภานุกร  ยืนยง
 
1. นางจินตนา  สุพงษ์
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 16 เข้าร่วม 17 1. นางสาวอริสา  บุราคร
 
1. นางอุุทุมพร  เป็นเรียบร้อย
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 26 เข้าร่วม 12 1. นายนันธวัช  จารุณะ
 
1. นางจินตนา  สุพงษ์
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกนกศิลป์   ่ละคร
2. เด็กหญิงฉวีวรรณ  ลอยเลื่อน
3. เด็กหญิงุสุวรรณา   แสงสว่าง
 
1. นางสาวนิธิดา  ทองใสย์
2. นางสาวณัฏฐณิชา  อินทร์งาม
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 11 1. นายฉัตรตะวัน  พอกแก้ว
2. นางสาวลัดดา  กระแสโสม
3. นางสาวสาลินี  สมนิยาม
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  บุุญสม
2. นางสาววีระญา  พรมดี
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 75.4 เงิน 18 1. นางสาวจุรีรัตน์  พรหมบุญ
 
1. นายพัตร  อัมหธร
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 76 เงิน 14 1. นางสาวสุภาพร  บุญละ
 
1. นายพัตร  อัมหธร
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88.42 ทอง 4 1. เด็กชายกิตติวัฒน์  ศรีพรหม
2. เด็กหญิงเนตรทราย  ทรงวาจา
 
1. นางสาวอภิญญา  เงิดกระโทก
2. นางสาววรรณา   ยอดรักษ์
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 87.2 ทอง 19 1. นายสมหมาย  บรรเทิงใจ
2. นางสาวอามิตตา  มีอ่อง
 
1. นางสาวอภิญญา  เงิดกระโทก
2. นายกิตติคมน์  ยามดี
 
17 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงฐิติพร  วิเชียรรัตน์
2. เด็กหญิงหนูดี  เย็นแย้ม
 
1. นายนิวัติ  ยอดเสาดี
2. นางสาววรรณา  ยอดรักษ์
 
18 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 61 ทองแดง 21 1. นางสาวกัลยาณี  แสนแก้วใส
2. นางสาวไพรินทร์  นิลโนรี
 
1. นายนิวัติ  ยอดเสาดี
2. นางสาววรรณา   ยอดรักษ์
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 1. สามเณรพนาวุฒิ  จารุณะ
 
1. นายสดใส  ครบพร
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 65 ทองแดง 8 1. นางสาวอังคณา  ทองคำสุก
 
1. นายสดใส  ครบพร
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 60 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงกนกอร  กรมกระโทก
 
1. นายสดใส  ครบพร
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 62 ทองแดง 12 1. นางสาวทัดดาว  หวังทางมี
 
1. นายสดใส  ครบพร
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 1. เด็กชายสุุทธิศักดิ์  ยิ่งเชิดดี
 
1. นายสดใส  ครบพร
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 66 ทองแดง 10 1. นายชนาทิพย์  แก้วหมื่นไวย์
 
1. นายสดใส  ครบพร
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 8 1. นางสาวศศิภา  รวมสิทธิ์
 
1. นายสดใส  ครบพร
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงปาริชาติ  สนวิจิตร
2. เด็กหญิงสุกัญญา  มูลมั่งคั่ง
 
1. นายสดใส  ครบพร
2. นายชาญ  หมื่นยิ่ง
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 77 เงิน 7 1. สามเณรชัยชนะ  พรหมมา
 
1. นายสดใส  ครบพร
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 72 เงิน 13 1. นายวิษณุ  สุขแสวง
 
1. นายสดใส  ครบพร
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงประถมาภรณ์  นับถือสุข
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  นนท์มุติ
3. เด็กหญิงวันนิดา  จำนงเพียร
 
1. นายสดใส  ครบพร
2. นายนิวัติ  ยอดเสาดี
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นายชิดพงษ์  ชำนิจ
2. นายพรเทพ  เพ็ชรดี
3. นายอดิสร  ไชยวงศ์
 
1. นายสดใส  ครบพร
2. นายวรสัคค์  สายน้อย
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจุรีรัตน์  ปลงใจ
 
1. พระเอกชัย  ชยเมธี
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง 7 1. นายคเณศ  จงแจ้งกลาง
 
1. นายสดใส  ครบพร
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง 10 1. เด็กหญิงณิชากร  เพ็งเล็งดี
 
1. นางสาวนิธิดา  ทองใสย์
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง 12 1. นางสาวดวงกมล  สายสุข
 
1. นางสาววรรณา  ยอดรักษื
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง 5 1. เด็กหญิงปวีณา  ชัยบัง
 
1. นายกิตติคมน์  ยามดี
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงณัฐมาส  เพียงพักตร์
 
1. นางสาวอภิญญา  เงิดกระโทก
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76.53 เงิน 15 1. นางสาวอัจฉรา  สมานทอง
 
1. นายสดใส  ครบพร
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายรัชภูมิ  สิริสุข
 
1. นางสาววีระญา  พรมดี
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกมลชนก  พันธุ์ยุลา
 
1. นายสดใส  ครบพร
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 61 ทองแดง 8 1. นางสาวพิจิตรา  ลอยเลื้อน
 
1. นางสาววีระญา  พรมดี
 
41 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชาญณรงค์  พันธ์เสน
2. นางสาวชุติกาญจน์  ผ้าผิวดี
3. นางสาวณิชกานต์  สุขชิด
4. นางสาวดวงหทัย  ทรงวาจา
5. นายธนากร  หาญสุด
6. นางสาวธิดารัตน์  สุขแสวง
7. นายพงษ์ศักดิ์  เรืองฉาย
8. นางสาวพัชราภรณ์  บุญยงค์
9. นายมงคล  ล้ำเหลือ
10. นางสาวลักขณา  ทูลธรรม
11. นางสาวศรีอนงค์  ใจพินิจ
12. นายศุภชัย  สุขแสวง
13. นายสุรพงษ์  เจริญรัมย์
14. นางสาวอภิลักษณ์  บุตรเทศ
15. นายอิชยา  รัตนวัน
 
1. นายชาญ  หมื่นยิ่ง
2. นายสดใส  ครบพร
3. นายอธิจิต  ฉายแก้ว
4. นางสาววีระญา  พรมดี
5. นางสาวอภิญญา  เงิดกระโทก
 
42 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 -1 - 1. นายชาญณรงค์  พันธ์เสน
2. นายมงคล  ล้ำเหลือ
3. นายวีระ  วิชุมา
 
1. นายสดใส  ครบพร
2. นายชาญ  หมื่นยิ่ง
 
43 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายศุภกิจ  มาพร้อม
 
1. นางสาวอภิญญา  เงิดกระโทก
 
44 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 10 1. นางสาวสุณิสา  ฉลาด
 
1. นางสาวสิริมา   อาจอินทร์
 
45 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 -1 - 1. นายวีระ  วิชุมา
 
1. นางสาวอภิญญา  เงิดกระโทก
 
46 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 65.2 ทองแดง 6 1. นายอินธารักษ์  ยูงรัมย์
 
1. นางสาวสิริมา   อาจอินทร์
 
47 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 53.6 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงกาญจนา  สุขแสวง
2. เด็กหญิงนิตยา  จอนโพกลาง
3. เด็กหญิงลดารัตน์  สุขแสวง
 
1. นายชอบ  บุญญัติ
2. นางสาวอาทิตยา  หล่อทอง
 
48 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 59.6 เข้าร่วม 14 1. นางสาวนันทิดา  เกิดสบาย
2. นางสาวนุชรีย์  ประไวย์
3. นางสาวปูน  กระแสโสม
 
1. นายชอบ  บุญญัติ
2. นายชาญ  หมื่นยิ่ง
 
49 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นางสาวพรพิมล  พลราช
2. นางสาวภานุมาศ  ประไว
 
1. พระมหาเชษฐพล  อภินนฺโท
2. นายพรศิริ  ศรีเพชร
 
50 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 1. นายศรชัย  สำราญสุข
2. นางสาวสิริรัตน์  รุ่งเรือง
 
1. นายชาญ  หมื่นยิ่ง
2. พระเชษฐพล  อภินนฺโท
 
51 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวดวงเดือน  สุริโย
2. นางสาวพลอยไพลิน  บุญสงค์
 
1. พระมหาเชษฐพล  อภินนฺโท
2. นายพรศิริ  ศรีเพชร
 
52 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 66 ทองแดง 6 1. นายพลกานต์  สนองผัน
2. นายสุรยุทธ  สมศรี
 
1. พระเชษฐพล  อภินนฺโท
2. นายพรศิริ  ศรีเพชร
 
53 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 -1 -    
54 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 82.2 ทอง 13 1. เด็กหญิงปิยวรรณ  ยิ่งเชิดสุข
2. เด็กหญิงวัลย์นารี   สุขดี
3. เด็กหญิงสุชาวดี  สดใส
 
1. นายพรศิริ  ศรีเพชร
 
55 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 85.22 ทอง 5 1. นายกฤษดา  นาอุดม
2. นายพิสิทธิ์   คิดดีจริง
3. นายวรพล  ผดุงแดน
 
1. นายพรศิริ  ศรีเพชร
 
56 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 88.51 ทอง 5 1. นางสาวชื่นจิตร  คงชูศรี
2. นางสาวพัชรี  มีศรี
3. นางสาวสุธิดา  เจริญรัมย์
 
1. นายพรศิริ  ศรีเพชร
2. นายกิตติคมน์  ยามดี