สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม สพม. เขต ๓๓ (สุรินทร์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบัวเชดวิทยา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวาสนา  นามม่วง
 
1. นางสาวอำไพศร๊  สืบเทพ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 87 ทอง 4 1. นางสาวพชรวรรณ  โสมดำ
 
1. นางสาวอำไพศรี  สืบเทพ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงเกวดี  เลาสง
 
1. นางสาววิไลพร  สินทรัพย์
 
4 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 87.45 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวประกาย  รัตนวรรณ
2. นางสาววรกมล  วงศ์รุจิโรจน์
3. นางสาวสุณิศา  เชิดโฉม
 
1. นางสาววิไลพร  สินทรัพย์
2. นางสาวอำไพศรี  สืบเทพ
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 92.32 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวขวัญนภา  นามม่วง
2. นายจักรกฤษฏิ์  ตุ้มทอง
3. นางสาวอมรรัตน์  ไทยปรีชา
 
1. นางณัฐณิชาภัทร  คิดดีจริง
2. นายสุวิชิต  สมยิ่ง
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85.5 ทอง 6 1. เด็กหญิงพนิดา  บุญปัญญา
2. เด็กหญิงรุ่งฤดี  ปุ่มแก้ม
3. เด็กหญิงสุพัตรา  นามม่วง
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  สัชชานนท์
2. นางสาวบุณิกา  ศรีโภคหฤษฎิ์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง 8 1. เด็กหญิงนันทนัช  ผ่องแผ้ว
2. เด็กหญิงประภาวดี  นิ่มนวล
3. เด็กหญิงภาพิมล  สวาสดี
4. เด็กหญิงวลาลี  จุฬา
5. เด็กหญิงสิริยากร  บุญเจิอ
 
1. นางสุพัฒน์  จันทร์เหลือง
2. นายประชุม  ปุ่มแก้ว
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 90.8 ทอง 5 1. นางสาวพรทิพย์  เสายอด
2. นางสาวพัชรินทร์  โยผล
3. นางสาวศิรารักษ์  คิดสม
4. นางสาวสุกัญญา  กิรัมย์
5. นางสาวอุไรรัตน์  พิมายรัมย์
 
1. นางสุพัฒน์  จันทร์เหลือง
2. นายประชุม  ปุ่มแก้ว
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงกาญจนา  บุญเจือ
2. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  ตาแหลม
3. เด็กหญิงนิลาวัลย์  สมนาม
4. เด็กหญิงพัชรธิดา  ปุ่มแก้ว
5. เด็กหญิงศศิกานต์  จันทร์ยิ้ม
 
1. นายประชุม  ปุ่มแก้ว
2. นางสุพัฒน์  จันทร์เหลือง
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 95.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปราถนา  นาคหัสดี
2. นางสาวลำปอ  บุญเกื้อ
3. นางสาววัชรีภรณ์  ปุ่มแก้ว
4. นางสาววาสนา  มีรี
5. นางสาววิว  ชูเตชะ
 
1. นางสาระภา  เนียมทอง
2. นายศาสตราวุธ  มีดี
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวขวัญบุญ  บุญจันทร์
2. นางสาวชุติมา  บุญเกื้อ
3. นางสาวณัฐวิภา  สกุลนามรัตน์
4. นางสาวดาวเรือง  เมืองงาม
5. นางสาวธินัดดา  ไชยเทพ
6. นางสาวนรินทร  บุญคง
7. นายปิยวัฒน์  นามม่วง
8. นายพงศ์พิทักษ์  ที่ดี
9. นางสาวพิมพิณี  บุญเกื้อ
10. นายพิเชษฐ์  มีชัย
11. นายรัฐพงษ์  เครือแก้ว
12. นางสาววัชรีภรณ์  ปุ่มแก้ว
13. นางสาววันเพ็ญ  อาคะเนย์
14. นางสาวศศิวิมล  ลาโพธิ์
15. นางสาวสนวนชื่น  อุรารื่น
16. นายสมศักดิ์  ฉุนกล้า
17. นางสาวสุพรรณี  คู่เรืองล้ำ
18. นางสาวสุวนันท์  ประเมินชัย
19. นายเลิศศักดิ์  ยอดทอง
20. นางสาวแพรวนภา  กลิ่นกล้า
 
1. นางสุพัฒน์  จันทร์เหลือง
2. นางสาระภา  เนียมทอง
3. นายประชุม  ปุ่มแก้ว
4. นายศาสตราวุธ  มีดี
5. นายเจริญทรัพย์  บอกประโคน
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.4 ทอง 11 1. เด็กหญิงอรยา  นามม่วง
 
1. นางสาระภา  เนียมทอง
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวรัชนีวรรณ  แจ่มใส
 
1. นางสาระภา  เนียมทอง
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85.5 ทอง 8 1. เด็กหญิงทิฆัมพร  มหัตกุล
2. เด็กชายธารธารา  จริยานุวัตร
 
1. นายศาสตราวุธ  มีดี
2. นางสาระภา  เนียมทอง
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 90.7 ทอง 9 1. นายนพรัตน์  สูญชัย
2. นางสาวไพลิน  ตะกุดมูล
 
1. นางสาวสาระภา  เนียมทอง
2. นายศาสตราวุธ  มีดี
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 83.5 ทอง 6 1. นางสาวจันทกานต์  ทองลาย
2. นางสาวจิรวดี  พงษ์สมบูรณ์
3. นางสาวปริศนา  วงษ์ฉลาด
4. นางสาวปวีณา  นิลระยับ
5. นางสาวปานใจ  ทวีเลิศ
6. นางสาวผอูน  ปิยะรัตน์
7. นางสาวพิมพา  ทุนาบาน
8. นางสาวมาลินี  สามารถ
9. นางสาวศิริลักษณ์  หาสุข
10. นางสาวอัจฉรา  อุ่นศิลป์
 
1. นายเจริญทรัพย์  บอกประโคน
2. นายประชุม  ปุ่มแก้ว
3. นางสุพัฒน์  จันทร์เหลือง
 
17 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนภัสสร  พันธ์เพ็ง
2. นายบุญญฤทธิ์  กะการดี
 
1. นางสมปอง  สายกลิ่น
2. นายตลานนท์  เวทไธสง
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง 4 1. นางสาวเนตรชนก  ก้านอินทร์
 
1. นายศราวุธ  มุลสุมาลย์
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุวนันท์  เพ่งพิศ
 
1. นายศราวุธ  มุลสุมาลย์
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววรรณิภา  สืบศรี
 
1. นายศราวุธ  มุลสุมาลย์
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 83 ทอง 4 1. นางสาวกรณิกา  สืบศรี
 
1. นายศราวุธ  มุลสุมาลย์
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงพัสตราภรณ์  สำแดงชัย
2. เด็กหญิงอรวรรณ  ทองยวง
 
1. นายศราวุธ  มุลสุมาลย์
2. นายประเสริฐ  บุญมาก
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอัฐพล  ยิ่งเชี่ยว
 
1. นายประเสริฐ  บุญมาก
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง 6 1. เด็กหญิงวาสนา  ศรีโสภา
 
1. นายประเสริฐ  บุญมาก
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง 9 1. นางสาวสิริรัตน์  ใสยิ่ง
 
1. นายสุวิชิต  สมยิ่ง
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนิธิโรจน์  รุ่งเรืองขวัญ
 
1. นายประเสริฐ  บุญมาก
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.03 ทอง 7 1. นางสาวสาวิตรี  เกษรบัว
 
1. นางสาวสุปราณี   พุฒภิบูรณ์
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 81 ทอง 5 1. นายธนาวุฒิ  ทองลาง
 
1. นายสุวิชิต  สมยิ่ง
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวรจนา  บุญคง
 
1. นายสุวิชิต  สมยิ่ง
 
30 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 84.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกฤษฎา  ยิ่งชนะ
2. นายพิสิทธิ์  เพลาเพลิง
3. นายศภวัฒน์  ปรึกทอง
4. นายอดิเรก  ทองยวง
5. นายอุทัยพันธ์  เอี่ยมสะอาด
 
1. นายเกียรติศักดิ์  สายกลิ่น
2. นางสมปอง  สายกลิ่น
 
31 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 95.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวประกายทิพย์  นุ้ยโหน่ง
 
1. นางสาวสุปราณี   พุฒภิบูรณ์
 
32 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 83.05 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธัญญา  ขันติวงค์
 
1. MissWu  Bin
 
33 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรสิตา  เชิดโฉม
 
1. นายวิรัตน์  สีตะแกะ
 
34 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายลิขิต  สมยิ่ง
 
1. นายวิรัตน์  สีตะแกะ
 
35 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 87.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัญญารัตน์  วงษ์ฉลาด
2. นางสาวกานต์ชนก  คุมรอบ
3. นางสาวจิตรลัดดา  เลาสง
4. นายนำชัย  ทวีเลิศ
5. นางสาวนิตยา  คงมั่น
6. นางสาวบุษราคัม  สมยิ่ง
7. นายยงยศ  จารัตน์
8. นางสาวสาธินี  กำจาย
9. นายเกรียงไกร  สมวาจา
10. นางสาวเพ็ญศรี  กิรัมย์
 
1. นายยุทธภู  ภูผา
2. นางสาวมาลิไพร  นามมะ
3. นางสาวสุปราณี  พุฒภิบูรณ์
 
36 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจารุวรรณ  เจือบุญ
2. นางสาวพิรดา  ลาวกาว
3. นายสุวิทย์  มะลิทอง
 
1. นายสมชาย  เกตวิจิตต์
2. นางสาวจันทร์ศรี  เสายอด
 
37 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิระวรรณ  ติราวรัมย์
2. เด็กหญิงนารินทร  สมชื่อ
3. เด็กหญิงพลอยรุ่ง  สุนทรงาม
 
1. นางสาวจันทร์ศรี  เสายอด
2. นายสมชาย  เกตวิจิตต์
 
38 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนันทนา  ศิลางาม
2. นางสาวปณิตตา  หมายดี
3. นางสาวสุภัทรา  ฉลาดเชี่ยว
 
1. นางสาวจันทร์ศรี  เสายอด
2. นายสมชาย  เกตวิจิตต์
 
39 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88.8 ทอง 4 1. เด็กหญิงลักษณพร  จันต๊ะมาต
2. เด็กชายอรรทชัย  ไสยิ่ง
3. เด็กหญิงโสรยา  สาละ
 
1. นางสาวมาลิไพร  นามมะ
2. นายสมชาย  เกตวิจิตต์
 
40 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 91.46 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวรัตนา  มั่นยืน
2. นางสาวเปรมวดี  ทองมาก
3. นางสาวแพรพรรณ  กระแสโสม
 
1. นางสาวมาลิไพร  นามมะ
2. นายสมชาย  เกตวิจิตต์