สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม สพม. เขต ๓๓ (สุรินทร์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบัวเชดวิทยา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 79 เงิน 5 1. เด็กหญิงชุติมณฑ์   มวลทอง
2. เด็กหญิงปิยารัตน์  เลาสง
3. เด็กหญิงพนิดา  เพ็ชรพงศ์
 
1. นางสาววิไลพร  สินทรัพย์
2. นางสาวอำไพศรี  สืบเทพ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 79.2 เงิน 5 1. เด็กหญิงชุติมล  ภิรมรื่น
2. เด็กหญิงปิยณัฐ  บุญเจือ
 
1. นางสาวอำไพศรี  สืบเทพ
2. นางสาววนิดา  นิ่มนวล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 70 เงิน 4 1. นางสาวสุธาทิพย์  โรงทอง
2. นางสาวอัจฉรา  พิศโฉม
 
1. นางสาวอำไพศรี  สืบเทพ
2. นางสาววิไลพร  สินทรัพย์
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 76.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  จันทร์มาณ
2. เด็กหญิงมณฑาทิพย์  นามบุตร
3. เด็กหญิงอรทัย  ใสยิ่ง
 
1. นายสุวิชิต  สมยิ่ง
2. นางณัฐณิชาภัทร  คิดดีจริง
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุณิศา  หาทรัพย์
 
1. นางกันทิมา  ครอบเพชร
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 7 1. เด็กชายธัญพิสิษฐ์  เดชฤทธิ์
2. เด็กชายพิชัยยุทธ  สืบศรี
3. เด็กหญิงสุกัญญา  เชิดโฉม
 
1. นางสาวมณีรัตน์  เนตรวีระ
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 71.75 เงิน 7 1. นางสาวพรพิมล  กล้าแรง
2. นายยืนยง  วงศ์ละคร
3. นางสาวสุรีรัตน์  ใจแม่น
 
1. นางสาวจุรีพร  เกษพันธ์
2. นางสาวมณีรัตน์  ศรีสงคราม
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 70.5 เงิน 4 1. นางสาวกรรณิกา  แก้วแก่น
2. นางสาวกัญญาลักษณ์  สมยิ่ง
3. นางสาวขวัญฤดี  สารศร๊
4. นางสาวชฎาภรณ์  สมศรี
5. เด็กหญิงชาลิสา  ทองยวง
6. นางสาวนนทิยา  ดีแก่
7. นางสาวปฐวีกานต์  ทองลาย
8. เด็กหญิงพรสวรรค์  ใสแก้ว
9. นางสาวมนิษา  พูนมาก
10. นางสาวลลิตาภรณ์  สมานทอง
11. เด็กหญิงวรรณวิศา  เมืองสุข
12. นางสาวสายฝน  ภูงามเชิง
13. นางสาวสุภาวดี  มั่นยืน
14. นางสาวอรยา  ภูมิรินทร์
15. นางสาวเพ็ญโพยม  สายวัน
 
1. นางสมปอง  สายกลิ่น
2. นายตลานนท์  เวทไธสง
3. นางสาวสุวรรณา  โสละ
4. นายรณยุทธ  ทองลาง
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 74 เงิน 5 1. เด็กชายธีระพล  ลำดวนหอม
 
1. นายศราวุธ  มุลสุมาลย์
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 72 เงิน 8 1. นางสาวอาทิตยา  บุญคง
 
1. นายศราวุธ  มุลสุมาลย์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กชายพีระพัฒน์  เมาะทอง
 
1. นายศราวุธ  มุลสุมาลย์
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 73 เงิน 11 1. เด็กชายวิชญะ  บุญคง
 
1. นายศราวุธ  มุลสุมาลย์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 78 เงิน 7 1. นายวายุ  แก้วบุญคำ
 
1. นายศราวุธ  มุลสุมาลย์
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 77.25 เงิน 5 1. นายจิรภัทร  ยิ่งหาญ
2. นายณัฐวุฒิ  ท้าวแก้ว
3. นายภาสกร  รัตนิล
4. นายภิเษก  ราชคุณ
5. นายวุฒิภัทร  นิโยนรัมย์
6. นายสันติสุข  วงพิลา
 
1. นายสุวิชิต  สมยิ่ง
2. นายประเสริฐ  บุญมาก
3. นางสุพัฒน์  จันทร์เหลือง
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจักรกฤษณ์  โกฏหอม
 
1. นายสุวิชิต  สมยิ่ง
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 70 เงิน 6 1. เด็กหญิงสุดาพร  บุญคง
 
1. MissSounga Georgiana   Ngachap
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 71.8 เงิน 10 1. เด็กชายนัฐพงษ์  ร่วมสำโรง
 
1. นางสาวสุปราณี   พุฒภิบูรณ์
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 77.85 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิลลภัทร์  เมืองแสน
 
1. MissWu  Bin
 
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 73.1 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปิยนันท์  แจ่มใส
2. เด็กหญิงวราภรณ์  ใสยิ่ง
3. เด็กหญิงอรุณี  โภคผล
 
1. นางสาววนิดา  นิ่มนวล
2. นางสาวอำไพศรี  สืบเทพ
 
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 76.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกิตติยา  ยัวะดำ
2. นางสาวนงนุช  สตาเจริญ
3. นางสาวสุวรรณี  สตาดี
 
1. นางสาววนิดา  นิ่มนวล
2. นางสาวอำไพศรี  สืบเทพ
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 72 เงิน 8 1. เด็กหญิงณัฐชิดา  เชิดโฉม
2. เด็กชายนวพล  บุญเจือ
 
1. นายภาณุ  ครอบเพชร
2. นางกันทิมา  ครอบเพชร
 
22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 77 เงิน 4 1. นางสาวทิพวรรณ  ทองอ้ม
2. นางสาวอลิสา  บุญแต่ง
 
1. นายภาณุ  ครอบเพชร
2. นางกันทิมา  ครอบเพชร
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 75 เงิน 6 1. นายพรชัย  สุขกัลยา
2. นายวิศิษฐ์  คงเงิน
3. นายไชยวัฒน์  รัตนิล
 
1. นายสมชาย  เกตวิจิตต์
2. นางสาวจันทร์ศรี  เสายอด
 
24 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 73 เงิน 4 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พูนมาก
2. นางสาวปาลิตา  หลักแหลม
3. เด็กหญิงมินตรา  จันทร์โสร
4. เด็กหญิงสุชาดา  ยิ่งชื่น
5. เด็กชายอภิสิทธิ์  สะใบ
6. เด็กหญิงอินทิรา  บุญเป็น
 
1. นายสมปอง  สายกลิ่น
2. นางสาวสุปราณี  พุฒภิบูรณ์
3. นายเกียรติศักดิ์  สายกลิ่น
 
25 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 70 เงิน 6 1. นางสาวกรรณิกา  บุญนาค
2. นางสาวจิราภรณ์  ไชยชาญ
3. นายพัฒนศักดิ์  วงศ์รุจิโรจน์
4. นายวุฒิชัย  ลดาเจริญ
5. นางสาวศิริพร  พิมพ์ทอง
6. นางสาวอภิญญา  ม่วงงาม
 
1. นายสมปอง  สายกลิ่น
2. นางสาวสุปราณี  พุฒภิบูรณ์
3. นางสาวจันทร์ศรี  เสายอด