สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม สพม. เขต ๓๓ (สุรินทร์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบัวเชดวิทยา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 66 ทองแดง 8 1. นางสาวนิรมล  ทรหาญ
 
1. นางสาววนิดา  นิ่มนวล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 67.25 ทองแดง 10 1. นางสาวสิริสุข   พิศเพลิน
 
1. นางสาววิไลพร  สินทรัพย์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 61 ทองแดง 4 1. เด็กชายดานุพล  การปลูก
2. เด็กหญิงสำเริง  สุขสาม
 
1. นายสงัด   จันทร์พลี
2. นายเกียรติศักดิ์  สายกลิ่น
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 67.4 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงพนารินทร์  มณีชาติ
2. เด็กหญิงศรัญญา  ยวนจิตร
3. เด็กหญิงสาลินี  โสรจันทร์
 
1. นางสาวปวิณา  เอมะ
2. นายเดชา  วงษ์ฉลาด
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 17 1. นายชัยวัฒน์  ตวงบุญ
2. นายอดิเทพ  ภาวิสิทธิ์
3. นายอนุทัศน์  ประดับมุข
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  สัชชานนท์
2. นางสาวบุณิกา   ศรีโภคหฤษฎิ์
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 60 ทองแดง 11 1. นางสาวชุตินันท์  เชิดโฉม
2. นางสาวอนุสรา  สำรวย
 
1. นางสมปอง  สายกลิ่น
2. นายตลานนท์  เวทไธสง
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 68.23 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  แป้นดวงเนตร
 
1. นางสาวสุปราณี   พุฒภิบูรณ์
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 60.9 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงสุจิรา  ใสยิ่ง
 
1. นายวิรัตน์  สีตะแกะ
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 68.6 ทองแดง 4 1. นางสาวนฤมล  บุญคง
 
1. นายวิรัตน์  สีตะแกะ
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจิรานุวัฒน์  ทุ่มโสภา
2. เด็กชายอนุชิต  แป้นแก้ว
 
1. นายวิรัตน์  สีตะแกะ
2. นางสาวสุปราณี   พุฒภิบูรณ์
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 10 1. นางสาวกัลยา  มั่นยืน
2. นางสาวประดับดาว  ด้วงโท
 
1. นายภาณุ  ครอบเพชร
2. นางกันทิมา  ครอบเพชร
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 4 1. นายจักรวาล  ชูทอง
2. นายธานัท  ธรรมบุตร
 
1. นายภาณุ  ครอบเพชร
2. นางกันทิมา  ครอบเพชร
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 62.7 ทองแดง 8 1. เด็กชายกันตภณ  อุกอาจ
2. เด็กชายชัชวาล  เชิดชม
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  วงศ์เจริญ
 
1. นายสมชาย  เกตวิจิตต์
2. นางสาวจันทร์ศรี  เสายอด
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 5 1. เด็กชายทรงกลด  บุญคง
2. เด็กชายธนวัฒน์  วิทักษาบุตร
3. เด็กชายมิตรชัย  สุดวิลัย
 
1. นายสมชาย  เกตวิจิตต์
2. นางสาวมาลิไพร  นามมะ