สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม สพม. เขต ๓๓ (สุรินทร์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบัวเชดวิทยา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงสุจารี  อินทร์นุช
 
1. นางสาววนิดา   นิ่มนวล
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 17 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  บุญแจก
 
1. นายสงัด  จันทร์พลี
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 36 เข้าร่วม 9 1. นายนพรัตน์  บุญคง
 
1. นางสาวสาวิตรี  บุญแน่น
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 5 1. นางสาวอรวรรณ  ฝังนิล
2. นายเดชา  แจ่มใสย์
 
1. นายเกียรติศักดิ์  สายกลิ่น
2. นางสาวจารุวรรณ  อินทรทอง
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 46 เข้าร่วม 8 1. นางสาวสายฝน  ยิ่งหาญ
 
1. นางกันทิมา  ครอบเพชร
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายเมธาดา  พงษ์บรรเทา
2. เด็กชายเอกรินทร์  ศาลางาม
 
1. นายเทพ  จันทคาศ
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 57.2 เข้าร่วม 6 1. นายเทพฤทธิ์  ยุทธรรม
 
1. MissSounga Georgiana  Ngachap
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายสันติภาพ  หมายดี
 
1. นางนิตยาพร  ศิริสุรักษ์
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 6 1. นายสุวิชา  วิทักษาบุตร
 
1. นางนิตยาพร  ศิริสุรักษ์