สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม สพม. เขต ๓๓ (สุรินทร์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบัวเชดวิทยา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงสุจารี  อินทร์นุช
 
1. นางสาววนิดา   นิ่มนวล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 66 ทองแดง 8 1. นางสาวนิรมล  ทรหาญ
 
1. นางสาววนิดา  นิ่มนวล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวาสนา  นามม่วง
 
1. นางสาวอำไพศร๊  สืบเทพ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 87 ทอง 4 1. นางสาวพชรวรรณ  โสมดำ
 
1. นางสาวอำไพศรี  สืบเทพ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงเกวดี  เลาสง
 
1. นางสาววิไลพร  สินทรัพย์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 67.25 ทองแดง 10 1. นางสาวสิริสุข   พิศเพลิน
 
1. นางสาววิไลพร  สินทรัพย์
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 79 เงิน 5 1. เด็กหญิงชุติมณฑ์   มวลทอง
2. เด็กหญิงปิยารัตน์  เลาสง
3. เด็กหญิงพนิดา  เพ็ชรพงศ์
 
1. นางสาววิไลพร  สินทรัพย์
2. นางสาวอำไพศรี  สืบเทพ
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 87.45 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวประกาย  รัตนวรรณ
2. นางสาววรกมล  วงศ์รุจิโรจน์
3. นางสาวสุณิศา  เชิดโฉม
 
1. นางสาววิไลพร  สินทรัพย์
2. นางสาวอำไพศรี  สืบเทพ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 79.2 เงิน 5 1. เด็กหญิงชุติมล  ภิรมรื่น
2. เด็กหญิงปิยณัฐ  บุญเจือ
 
1. นางสาวอำไพศรี  สืบเทพ
2. นางสาววนิดา  นิ่มนวล
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 70 เงิน 4 1. นางสาวสุธาทิพย์  โรงทอง
2. นางสาวอัจฉรา  พิศโฉม
 
1. นางสาวอำไพศรี  สืบเทพ
2. นางสาววิไลพร  สินทรัพย์
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 17 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  บุญแจก
 
1. นายสงัด  จันทร์พลี
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 36 เข้าร่วม 9 1. นายนพรัตน์  บุญคง
 
1. นางสาวสาวิตรี  บุญแน่น
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 76.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  จันทร์มาณ
2. เด็กหญิงมณฑาทิพย์  นามบุตร
3. เด็กหญิงอรทัย  ใสยิ่ง
 
1. นายสุวิชิต  สมยิ่ง
2. นางณัฐณิชาภัทร  คิดดีจริง
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 92.32 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวขวัญนภา  นามม่วง
2. นายจักรกฤษฏิ์  ตุ้มทอง
3. นางสาวอมรรัตน์  ไทยปรีชา
 
1. นางณัฐณิชาภัทร  คิดดีจริง
2. นายสุวิชิต  สมยิ่ง
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 61 ทองแดง 4 1. เด็กชายดานุพล  การปลูก
2. เด็กหญิงสำเริง  สุขสาม
 
1. นายสงัด   จันทร์พลี
2. นายเกียรติศักดิ์  สายกลิ่น
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 5 1. นางสาวอรวรรณ  ฝังนิล
2. นายเดชา  แจ่มใสย์
 
1. นายเกียรติศักดิ์  สายกลิ่น
2. นางสาวจารุวรรณ  อินทรทอง
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุณิศา  หาทรัพย์
 
1. นางกันทิมา  ครอบเพชร
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 46 เข้าร่วม 8 1. นางสาวสายฝน  ยิ่งหาญ
 
1. นางกันทิมา  ครอบเพชร
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 7 1. เด็กชายธัญพิสิษฐ์  เดชฤทธิ์
2. เด็กชายพิชัยยุทธ  สืบศรี
3. เด็กหญิงสุกัญญา  เชิดโฉม
 
1. นางสาวมณีรัตน์  เนตรวีระ
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 67.4 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงพนารินทร์  มณีชาติ
2. เด็กหญิงศรัญญา  ยวนจิตร
3. เด็กหญิงสาลินี  โสรจันทร์
 
1. นางสาวปวิณา  เอมะ
2. นายเดชา  วงษ์ฉลาด
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 71.75 เงิน 7 1. นางสาวพรพิมล  กล้าแรง
2. นายยืนยง  วงศ์ละคร
3. นางสาวสุรีรัตน์  ใจแม่น
 
1. นางสาวจุรีพร  เกษพันธ์
2. นางสาวมณีรัตน์  ศรีสงคราม
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85.5 ทอง 6 1. เด็กหญิงพนิดา  บุญปัญญา
2. เด็กหญิงรุ่งฤดี  ปุ่มแก้ม
3. เด็กหญิงสุพัตรา  นามม่วง
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  สัชชานนท์
2. นางสาวบุณิกา  ศรีโภคหฤษฎิ์
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 17 1. นายชัยวัฒน์  ตวงบุญ
2. นายอดิเทพ  ภาวิสิทธิ์
3. นายอนุทัศน์  ประดับมุข
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  สัชชานนท์
2. นางสาวบุณิกา   ศรีโภคหฤษฎิ์
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกาญจนา  ยวนจิตร
2. นางสาวอัมพิการ์  ขุมรัมย์
 
1. นายอภิวุฒิ  คำแสนราช
2. นายเทพ  จันทคาศ
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายเมธาดา  พงษ์บรรเทา
2. เด็กชายเอกรินทร์  ศาลางาม
 
1. นายเทพ  จันทคาศ
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายชินดิส  กุลมงกฏ
2. นายโชคทวี  บุญคง
 
1. นายอิทธิพล   จิตรแม้น
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง 8 1. เด็กหญิงนันทนัช  ผ่องแผ้ว
2. เด็กหญิงประภาวดี  นิ่มนวล
3. เด็กหญิงภาพิมล  สวาสดี
4. เด็กหญิงวลาลี  จุฬา
5. เด็กหญิงสิริยากร  บุญเจิอ
 
1. นางสุพัฒน์  จันทร์เหลือง
2. นายประชุม  ปุ่มแก้ว
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 90.8 ทอง 5 1. นางสาวพรทิพย์  เสายอด
2. นางสาวพัชรินทร์  โยผล
3. นางสาวศิรารักษ์  คิดสม
4. นางสาวสุกัญญา  กิรัมย์
5. นางสาวอุไรรัตน์  พิมายรัมย์
 
1. นางสุพัฒน์  จันทร์เหลือง
2. นายประชุม  ปุ่มแก้ว
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงกาญจนา  บุญเจือ
2. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  ตาแหลม
3. เด็กหญิงนิลาวัลย์  สมนาม
4. เด็กหญิงพัชรธิดา  ปุ่มแก้ว
5. เด็กหญิงศศิกานต์  จันทร์ยิ้ม
 
1. นายประชุม  ปุ่มแก้ว
2. นางสุพัฒน์  จันทร์เหลือง
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 95.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปราถนา  นาคหัสดี
2. นางสาวลำปอ  บุญเกื้อ
3. นางสาววัชรีภรณ์  ปุ่มแก้ว
4. นางสาววาสนา  มีรี
5. นางสาววิว  ชูเตชะ
 
1. นางสาระภา  เนียมทอง
2. นายศาสตราวุธ  มีดี
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวขวัญบุญ  บุญจันทร์
2. นางสาวชุติมา  บุญเกื้อ
3. นางสาวณัฐวิภา  สกุลนามรัตน์
4. นางสาวดาวเรือง  เมืองงาม
5. นางสาวธินัดดา  ไชยเทพ
6. นางสาวนรินทร  บุญคง
7. นายปิยวัฒน์  นามม่วง
8. นายพงศ์พิทักษ์  ที่ดี
9. นางสาวพิมพิณี  บุญเกื้อ
10. นายพิเชษฐ์  มีชัย
11. นายรัฐพงษ์  เครือแก้ว
12. นางสาววัชรีภรณ์  ปุ่มแก้ว
13. นางสาววันเพ็ญ  อาคะเนย์
14. นางสาวศศิวิมล  ลาโพธิ์
15. นางสาวสนวนชื่น  อุรารื่น
16. นายสมศักดิ์  ฉุนกล้า
17. นางสาวสุพรรณี  คู่เรืองล้ำ
18. นางสาวสุวนันท์  ประเมินชัย
19. นายเลิศศักดิ์  ยอดทอง
20. นางสาวแพรวนภา  กลิ่นกล้า
 
1. นางสุพัฒน์  จันทร์เหลือง
2. นางสาระภา  เนียมทอง
3. นายประชุม  ปุ่มแก้ว
4. นายศาสตราวุธ  มีดี
5. นายเจริญทรัพย์  บอกประโคน
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.4 ทอง 11 1. เด็กหญิงอรยา  นามม่วง
 
1. นางสาระภา  เนียมทอง
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวรัชนีวรรณ  แจ่มใส
 
1. นางสาระภา  เนียมทอง
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85.5 ทอง 8 1. เด็กหญิงทิฆัมพร  มหัตกุล
2. เด็กชายธารธารา  จริยานุวัตร
 
1. นายศาสตราวุธ  มีดี
2. นางสาระภา  เนียมทอง
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 90.7 ทอง 9 1. นายนพรัตน์  สูญชัย
2. นางสาวไพลิน  ตะกุดมูล
 
1. นางสาวสาระภา  เนียมทอง
2. นายศาสตราวุธ  มีดี
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 83.5 ทอง 6 1. นางสาวจันทกานต์  ทองลาย
2. นางสาวจิรวดี  พงษ์สมบูรณ์
3. นางสาวปริศนา  วงษ์ฉลาด
4. นางสาวปวีณา  นิลระยับ
5. นางสาวปานใจ  ทวีเลิศ
6. นางสาวผอูน  ปิยะรัตน์
7. นางสาวพิมพา  ทุนาบาน
8. นางสาวมาลินี  สามารถ
9. นางสาวศิริลักษณ์  หาสุข
10. นางสาวอัจฉรา  อุ่นศิลป์
 
1. นายเจริญทรัพย์  บอกประโคน
2. นายประชุม  ปุ่มแก้ว
3. นางสุพัฒน์  จันทร์เหลือง
 
37 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 70.5 เงิน 4 1. นางสาวกรรณิกา  แก้วแก่น
2. นางสาวกัญญาลักษณ์  สมยิ่ง
3. นางสาวขวัญฤดี  สารศร๊
4. นางสาวชฎาภรณ์  สมศรี
5. เด็กหญิงชาลิสา  ทองยวง
6. นางสาวนนทิยา  ดีแก่
7. นางสาวปฐวีกานต์  ทองลาย
8. เด็กหญิงพรสวรรค์  ใสแก้ว
9. นางสาวมนิษา  พูนมาก
10. นางสาวลลิตาภรณ์  สมานทอง
11. เด็กหญิงวรรณวิศา  เมืองสุข
12. นางสาวสายฝน  ภูงามเชิง
13. นางสาวสุภาวดี  มั่นยืน
14. นางสาวอรยา  ภูมิรินทร์
15. นางสาวเพ็ญโพยม  สายวัน
 
1. นางสมปอง  สายกลิ่น
2. นายตลานนท์  เวทไธสง
3. นางสาวสุวรรณา  โสละ
4. นายรณยุทธ  ทองลาง
 
38 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 60 ทองแดง 11 1. นางสาวชุตินันท์  เชิดโฉม
2. นางสาวอนุสรา  สำรวย
 
1. นางสมปอง  สายกลิ่น
2. นายตลานนท์  เวทไธสง
 
39 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนภัสสร  พันธ์เพ็ง
2. นายบุญญฤทธิ์  กะการดี
 
1. นางสมปอง  สายกลิ่น
2. นายตลานนท์  เวทไธสง
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายอนุพงศ์  เอี่ยมสะอาด
 
1. นายศราวุธ  มุลสุมาลย์
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง 4 1. นางสาวเนตรชนก  ก้านอินทร์
 
1. นายศราวุธ  มุลสุมาลย์
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 74 เงิน 5 1. เด็กชายธีระพล  ลำดวนหอม
 
1. นายศราวุธ  มุลสุมาลย์
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 72 เงิน 8 1. นางสาวอาทิตยา  บุญคง
 
1. นายศราวุธ  มุลสุมาลย์
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุวนันท์  เพ่งพิศ
 
1. นายศราวุธ  มุลสุมาลย์
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววรรณิภา  สืบศรี
 
1. นายศราวุธ  มุลสุมาลย์
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กชายพีระพัฒน์  เมาะทอง
 
1. นายศราวุธ  มุลสุมาลย์
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 83 ทอง 4 1. นางสาวกรณิกา  สืบศรี
 
1. นายศราวุธ  มุลสุมาลย์
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงพัสตราภรณ์  สำแดงชัย
2. เด็กหญิงอรวรรณ  ทองยวง
 
1. นายศราวุธ  มุลสุมาลย์
2. นายประเสริฐ  บุญมาก
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 73 เงิน 11 1. เด็กชายวิชญะ  บุญคง
 
1. นายศราวุธ  มุลสุมาลย์
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 78 เงิน 7 1. นายวายุ  แก้วบุญคำ
 
1. นายศราวุธ  มุลสุมาลย์
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 77.25 เงิน 5 1. นายจิรภัทร  ยิ่งหาญ
2. นายณัฐวุฒิ  ท้าวแก้ว
3. นายภาสกร  รัตนิล
4. นายภิเษก  ราชคุณ
5. นายวุฒิภัทร  นิโยนรัมย์
6. นายสันติสุข  วงพิลา
 
1. นายสุวิชิต  สมยิ่ง
2. นายประเสริฐ  บุญมาก
3. นางสุพัฒน์  จันทร์เหลือง
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอัฐพล  ยิ่งเชี่ยว
 
1. นายประเสริฐ  บุญมาก
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 -    
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง 6 1. เด็กหญิงวาสนา  ศรีโสภา
 
1. นายประเสริฐ  บุญมาก
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 -    
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 -    
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจักรกฤษณ์  โกฏหอม
 
1. นายสุวิชิต  สมยิ่ง
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 -    
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง 9 1. นางสาวสิริรัตน์  ใสยิ่ง
 
1. นายสุวิชิต  สมยิ่ง
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนิธิโรจน์  รุ่งเรืองขวัญ
 
1. นายประเสริฐ  บุญมาก
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายรัฐพงษ์  เครือแก้ว
 
1. นายสุวิชิต  สมยิ่ง
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 68.23 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  แป้นดวงเนตร
 
1. นางสาวสุปราณี   พุฒภิบูรณ์
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.03 ทอง 7 1. นางสาวสาวิตรี  เกษรบัว
 
1. นางสาวสุปราณี   พุฒภิบูรณ์
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 -    
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 81 ทอง 5 1. นายธนาวุฒิ  ทองลาง
 
1. นายสุวิชิต  สมยิ่ง
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 -    
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวรจนา  บุญคง
 
1. นายสุวิชิต  สมยิ่ง
 
68 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 84.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกฤษฎา  ยิ่งชนะ
2. นายพิสิทธิ์  เพลาเพลิง
3. นายศภวัฒน์  ปรึกทอง
4. นายอดิเรก  ทองยวง
5. นายอุทัยพันธ์  เอี่ยมสะอาด
 
1. นายเกียรติศักดิ์  สายกลิ่น
2. นางสมปอง  สายกลิ่น
 
69 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 70 เงิน 6 1. เด็กหญิงสุดาพร  บุญคง
 
1. MissSounga Georgiana   Ngachap
 
70 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 57.2 เข้าร่วม 6 1. นายเทพฤทธิ์  ยุทธรรม
 
1. MissSounga Georgiana  Ngachap
 
71 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายสันติภาพ  หมายดี
 
1. นางนิตยาพร  ศิริสุรักษ์
 
72 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 6 1. นายสุวิชา  วิทักษาบุตร
 
1. นางนิตยาพร  ศิริสุรักษ์
 
73 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 71.8 เงิน 10 1. เด็กชายนัฐพงษ์  ร่วมสำโรง
 
1. นางสาวสุปราณี   พุฒภิบูรณ์
 
74 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 95.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวประกายทิพย์  นุ้ยโหน่ง
 
1. นางสาวสุปราณี   พุฒภิบูรณ์
 
75 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 60.9 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงสุจิรา  ใสยิ่ง
 
1. นายวิรัตน์  สีตะแกะ
 
76 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 68.6 ทองแดง 4 1. นางสาวนฤมล  บุญคง
 
1. นายวิรัตน์  สีตะแกะ
 
77 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 77.85 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิลลภัทร์  เมืองแสน
 
1. MissWu  Bin
 
78 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 83.05 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธัญญา  ขันติวงค์
 
1. MissWu  Bin
 
79 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรสิตา  เชิดโฉม
 
1. นายวิรัตน์  สีตะแกะ
 
80 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายลิขิต  สมยิ่ง
 
1. นายวิรัตน์  สีตะแกะ
 
81 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจิรานุวัฒน์  ทุ่มโสภา
2. เด็กชายอนุชิต  แป้นแก้ว
 
1. นายวิรัตน์  สีตะแกะ
2. นางสาวสุปราณี   พุฒภิบูรณ์
 
82 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวพัชรี  สีใส
2. นางสาวสุดารัตน์  สนิท
 
1. นายวิรัตน์  สีตะแกะ
2. นางสาวสุปราณี   พุฒภิบูรณ์
 
83 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 87.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัญญารัตน์  วงษ์ฉลาด
2. นางสาวกานต์ชนก  คุมรอบ
3. นางสาวจิตรลัดดา  เลาสง
4. นายนำชัย  ทวีเลิศ
5. นางสาวนิตยา  คงมั่น
6. นางสาวบุษราคัม  สมยิ่ง
7. นายยงยศ  จารัตน์
8. นางสาวสาธินี  กำจาย
9. นายเกรียงไกร  สมวาจา
10. นางสาวเพ็ญศรี  กิรัมย์
 
1. นายยุทธภู  ภูผา
2. นางสาวมาลิไพร  นามมะ
3. นางสาวสุปราณี  พุฒภิบูรณ์
 
84 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 73.1 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปิยนันท์  แจ่มใส
2. เด็กหญิงวราภรณ์  ใสยิ่ง
3. เด็กหญิงอรุณี  โภคผล
 
1. นางสาววนิดา  นิ่มนวล
2. นางสาวอำไพศรี  สืบเทพ
 
85 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 76.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกิตติยา  ยัวะดำ
2. นางสาวนงนุช  สตาเจริญ
3. นางสาวสุวรรณี  สตาดี
 
1. นางสาววนิดา  นิ่มนวล
2. นางสาวอำไพศรี  สืบเทพ
 
86 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กหญิงจิตรลดา  รักษาล้ำ
2. เด็กชายภานุพงศ์  ที่ดี
 
1. นางสาวสุปราณี   พุฒภิบูรณ์
2. นายวิรัตน์  สีตะแกะ
 
87 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวปิยณัฐ  ใจแม่น
 
1. นางสาวสุปราณี   พุฒภิบูรณ์
 
88 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  บุญแจก
2. เด็กหญิงโสภี  คงมั่น
 
1. นางณัฐณิชาภัทร  คิดดีจริง
2. นายสุวิชิต  สมยิ่ง
 
89 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวมัลลิกา  จำปาสุข
 
1. นายเกียรติศักดิ์  สายกลิ่น
 
90 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงสุชาดา  เหล่าดี
2. เด็กหญิงอรณี  สุขสาม
 
1. นายภาณุ  ครอบเพชร
2. นางกันทิมา  ครอบเพชร
 
91 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 10 1. นางสาวกัลยา  มั่นยืน
2. นางสาวประดับดาว  ด้วงโท
 
1. นายภาณุ  ครอบเพชร
2. นางกันทิมา  ครอบเพชร
 
92 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 4 1. นายจักรวาล  ชูทอง
2. นายธานัท  ธรรมบุตร
 
1. นายภาณุ  ครอบเพชร
2. นางกันทิมา  ครอบเพชร
 
93 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 72 เงิน 8 1. เด็กหญิงณัฐชิดา  เชิดโฉม
2. เด็กชายนวพล  บุญเจือ
 
1. นายภาณุ  ครอบเพชร
2. นางกันทิมา  ครอบเพชร
 
94 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 77 เงิน 4 1. นางสาวทิพวรรณ  ทองอ้ม
2. นางสาวอลิสา  บุญแต่ง
 
1. นายภาณุ  ครอบเพชร
2. นางกันทิมา  ครอบเพชร
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 62.7 ทองแดง 8 1. เด็กชายกันตภณ  อุกอาจ
2. เด็กชายชัชวาล  เชิดชม
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  วงศ์เจริญ
 
1. นายสมชาย  เกตวิจิตต์
2. นางสาวจันทร์ศรี  เสายอด
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 75 เงิน 6 1. นายพรชัย  สุขกัลยา
2. นายวิศิษฐ์  คงเงิน
3. นายไชยวัฒน์  รัตนิล
 
1. นายสมชาย  เกตวิจิตต์
2. นางสาวจันทร์ศรี  เสายอด
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 5 1. เด็กชายทรงกลด  บุญคง
2. เด็กชายธนวัฒน์  วิทักษาบุตร
3. เด็กชายมิตรชัย  สุดวิลัย
 
1. นายสมชาย  เกตวิจิตต์
2. นางสาวมาลิไพร  นามมะ
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจารุวรรณ  เจือบุญ
2. นางสาวพิรดา  ลาวกาว
3. นายสุวิทย์  มะลิทอง
 
1. นายสมชาย  เกตวิจิตต์
2. นางสาวจันทร์ศรี  เสายอด
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 73 เงิน 4 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พูนมาก
2. นางสาวปาลิตา  หลักแหลม
3. เด็กหญิงมินตรา  จันทร์โสร
4. เด็กหญิงสุชาดา  ยิ่งชื่น
5. เด็กชายอภิสิทธิ์  สะใบ
6. เด็กหญิงอินทิรา  บุญเป็น
 
1. นายสมปอง  สายกลิ่น
2. นางสาวสุปราณี  พุฒภิบูรณ์
3. นายเกียรติศักดิ์  สายกลิ่น
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 70 เงิน 6 1. นางสาวกรรณิกา  บุญนาค
2. นางสาวจิราภรณ์  ไชยชาญ
3. นายพัฒนศักดิ์  วงศ์รุจิโรจน์
4. นายวุฒิชัย  ลดาเจริญ
5. นางสาวศิริพร  พิมพ์ทอง
6. นางสาวอภิญญา  ม่วงงาม
 
1. นายสมปอง  สายกลิ่น
2. นางสาวสุปราณี  พุฒภิบูรณ์
3. นางสาวจันทร์ศรี  เสายอด
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิระวรรณ  ติราวรัมย์
2. เด็กหญิงนารินทร  สมชื่อ
3. เด็กหญิงพลอยรุ่ง  สุนทรงาม
 
1. นางสาวจันทร์ศรี  เสายอด
2. นายสมชาย  เกตวิจิตต์
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนันทนา  ศิลางาม
2. นางสาวปณิตตา  หมายดี
3. นางสาวสุภัทรา  ฉลาดเชี่ยว
 
1. นางสาวจันทร์ศรี  เสายอด
2. นายสมชาย  เกตวิจิตต์
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88.8 ทอง 4 1. เด็กหญิงลักษณพร  จันต๊ะมาต
2. เด็กชายอรรทชัย  ไสยิ่ง
3. เด็กหญิงโสรยา  สาละ
 
1. นางสาวมาลิไพร  นามมะ
2. นายสมชาย  เกตวิจิตต์
 
104 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 91.46 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวรัตนา  มั่นยืน
2. นางสาวเปรมวดี  ทองมาก
3. นางสาวแพรพรรณ  กระแสโสม
 
1. นางสาวมาลิไพร  นามมะ
2. นายสมชาย  เกตวิจิตต์