สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา สพม. เขต ๓๓ (สุรินทร์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบัวเชดวิทยา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 83 ทอง 8 1. เด็กหญิงสุภารัตน์  ได้ไซร์
 
1. นายอำนาจ  ดาศรี
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 80.8 ทอง 4 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  น่าชม
2. เด็กหญิงศรีวตาภรณ์  ได้ดี
3. เด็กหญิงอลิศรา  ศรีเสริม
 
1. นายไพศาล  อุ้มทรัพย์
2. นางสาวนันทิกร  สุขประสพ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจักรพันธ์  ดาทอง
2. เด็กชายเจริญยุทธ  เรืองมนตรี
 
1. นาย.  .
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 84.33 ทอง 7 1. นางสาวชฎาพร  ดูแปลกดี
2. นางสาวมยุรี  เพ็ชรกล้า
3. นางสาวสันต์ฤทัย  โยงกระโทก
4. นางสาวสุทธิดา  อุดมทรัพย์
5. นางสาวเกตุสุดา  อินทอง
 
1. นางบังอร  สหัสชาติ
2. นางปราณี  โล่ห์เซ่
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80.34 ทอง 18 1. เด็กชายวรัชญ์  แจ่มแจ้ง
2. เด็กหญิงสุนิษา  จุดงาม
 
1. นายกฤษฎา  นิสัยกล้า
2. นางสาวปิยพร  สนศรี
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 91.8 ทอง 6 1. นายพรหมพงษ์  ศรีน้อย
2. นางสาวลดามาศ  พลเสนา
 
1. นายกฤษฎา  นิสัยกล้า
2. นางสาวิปิยพร  สนศรี
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ยอดรักษ์
 
1. นายสิทธิพงษ์  สินสวัสดิ์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชาคริต  โพธิ์จิตร
 
1. นายสิทธิพงษ์  สินสวัสดิ์
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 84 ทอง 5 1. เด็กชายนิวัฒน์  อาจยิ่งยง
2. เด็กชายปวีชัย  เสาว์ทอง
3. เด็กชายวิสุทธิ์  ดาทอง
 
1. นายสิทธิพงษ์  สินสวัสดิ์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง 5 1. นางสาวสุชาดา  รุ่งเรืองศรีมาศ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีประวัติ  บุตรกันหา
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปัถยา  โฉลกดี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีประวัติ  บุตรกันหา
 
12 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจักรพันธ์  ดาทอง
2. นางสาวนภาพร  สิงห์หลาบ
3. นายปรีชา  ซ่อนกลิ่น
4. นางสาวละอองดาว  สังสมานันท์
5. เด็กชายสุรศักดิ์  สาคเรศ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีประวัติ  บุตรกันหา
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 83.67 ทอง 6 1. นางสาวสุดารัตน์  เช่นชาย
2. นายอนันชนก  คงนิ่ม
 
1. นายประหยัด  สายบุตร
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลิตา  อาจยิ่งยง
2. เด็กชายตะวัน  สัตย์สุขยิ่ง
3. เด็กชายอังศุธร  ชัยบัตร
 
1. นายฉลอง  พาโพพันธุ์
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 85 ทอง 5 1. นายกำพล  กมล
2. นายณัฐพล  เคนลำโคน
3. นายเรวัตร  งามเลิศ
 
1. นายฉลอง  พาโพพันธุ์
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86.6 ทอง 8 1. เด็กหญิงการเกตุ  สุขจิตร
2. เด็กหญิงวิภานี  ไม้ชุน
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  ชูชื่นบุญ
 
1. นางจุไรวรรณ  หนุนชู
2. นายฉลอง  พาโพพันธุ์
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 84.04 ทอง 6 1. นายมนตรี  บวรรัมย์
2. นายสมชาย  มีสันเที๊ยะ
3. นายอเล็กซ์  เมบาร์คี
 
1. นายฉลอง  พาโพพันธุ์
 
18 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐพล  การงานจบ
2. เด็กชายพิสรณ์  สายกระสุน
 
1. นางจุไรวรรณ  หนุนชู
2. นายประหยัด  สายบุตร