สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา สพม. เขต ๓๓ (สุรินทร์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบัวเชดวิทยา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 70.8 เงิน 6 1. เด็กหญิงสุมาลี  จอดนาค
2. เด็กชายสุวพงษ์  ประสานงาม
3. เด็กหญิงเกตสุบรรณ  ศรีไสว
 
1. นางสาวนงณภัส  เงางาม
2. นายปฏินันทน์  โคตรชัย
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 78.6 เงิน 14 1. เด็กหญิงขนิษฐา  งามเลิศ
2. เด็กหญิงพรนิภา  สร้อยจิตร
3. เด็กหญิงอรปรียา  เมินดี
 
1. นางสาวนงณภัส  เงางาม
2. นางสาวรุ่งนภา  กองสุข
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 75 เงิน 8 1. นางสาวกนกพร  ทองสุทธิ์
2. นางสาวกนกวรรณ  ยอดเสาดี
3. นางสาวกนกวรรณ  ทองสุทธิ์
4. นางสาวจันทิพา  จันทร์ภักดี
5. นางสาวจิรานันท์  แก้วใหญ่
6. นางสาวพนิดา  สัชชานนท์
7. นางสาวพวงแก้ว  พรหมบุตร
8. นางสาวลินดา  ทองสุทธิ์
9. นางสาวสิริจันทร์  พันธ์สำโรง
10. นางสาวอำไพ  แก้วสี
 
1. นางบังอร  สหัสชาติ
2. นางปราณี  โล่ห์เซ่
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กหญิงทิพย์วิมล  คงแรงดี
2. เด็กหญิงอติพร  อินทรกำแหง
 
1. นางจุไรวรรณ  หนุนชู
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 77 เงิน 6 1. เด็กชายสุทธิชัย  สุขจิตร
2. เด็กหญิงเลย์ลี  ยงคง
 
1. นายสิทธิพงษ์  สินสวัสดิ์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 76 เงิน 9 1. นางสาวพรสวรรค์  โสภา
 
1. นายสิทธิพงษ์  สินสวัสดิ์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77 เงิน 7 1. นางสาวพัชริดา  ดูแปลกดี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีประวัติ  บุตรกันหา
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 79 เงิน 15 1. นางสาวภัณฑิรา  ดาทอง
 
1. นางเจติยา  พวงผะกา