สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา สพม. เขต ๓๓ (สุรินทร์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบัวเชดวิทยา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 16 1. นางสาวจงรัก  ภาที
 
1. นายอำนาจ  ดาศรี
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงยุวลักษณ์  โสภารักษ์
2. เด็กหญิงวารินทร์  จันดาสี
 
1. นายปฏินันทน์  โคตรชัย
2. นางสาวรุ่งนภา  กองสุข
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 64.47 ทองแดง 7 1. เด็กชายจิรเมธ  สัชชานนท์
2. เด็กชายธีรภัทร  บุญหาญ
 
1. นาย.  .
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 66 ทองแดง 16 1. นางสาวจิรพร  แก้ววัน
2. นางสาวมนัชญา  อิทรากำแหง
 
1. นางจุไรวรรณ  หนุนชู
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงบุษบา  บุดดา
 
1. นายสิทธิพงษ์  สินสวัสดิ์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 67 ทองแดง 9 1. นางสาวจินตนา  เจริญร่วง
 
1. นายสิทธิพงษ์  สินสวัสดิ์
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 63.2 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงชไมพร  ชัยครุฑ
 
1. นางสาวรจนา  ชูจิตร
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 61 ทองแดง 12 1. นางสาวจิราพร  พรหมสาขา
2. นางสาววราภรณ์  จงเกิดดี
3. นายสุชาติ  พอกสนิท
 
1. นายอำนาจ  ดาศรี
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงนรินทร  แสวงนอก
2. เด็กหญิงนุจรา  สุเพชรไส
 
1. นายประหยัด  สายบุตร
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 69.9 ทองแดง 6 1. เด็กชายชัชพงษ์  เหลาทอง
2. เด็กชายชาคร  สุระศร
3. เด็กชายสนธยา  เสนาะวาที
 
1. ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ  ดาทอง