สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา สพม. เขต ๓๓ (สุรินทร์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบัวเชดวิทยา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงฐิติพร  คงแรงดี
 
1. นายอำนาจ  ดาศรี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 35 เข้าร่วม 17 1. นางสาวอรยา  บรรฑิต
 
1. นายอำนาจ  ดาศรี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงเสาวนีย์  อังคะ
 
1. นายอำนาจ  ดาศรี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 50.25 เข้าร่วม 17 1. นางสาววรรณิศา  เช่นชาย
 
1. นายอำนาจ  ดาศรี
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 17 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงประภัสรา  เพ็งแจ่ม
 
1. นางสาวสุดารัตน์  ต่อดอก
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 16 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงอรษา  เหิกขุนทด
 
1. นางสาวนันทิกร  สุขประสพ
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 16 1. นายนนทวัฒน์  ลีลา
 
1. นางสาวนันทิกร  สุขประสพ
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงชนกชนม์  โสมนัส
2. เด็กหญิงสุจีวรรณ  คำมาโฮม
3. เด็กหญิงอัญชิสา  ชะรุมรัมย์
 
1. นายเมธี  เรืองเพ็ง
2. นายพรหม  ผูกดวง
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวกัญญารัตน์  กาศรัมย์
2. นางสาวละอองดาว  สังสมานันท์
3. นางสาวอรวรรณ  อิสระฉัน
 
1. นายพรหม  ผูกดวง
2. นายเมธี  เรืองเพ็ง
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงปฏิมากรณ์  สุวรรณสนธิ์
 
1. นางสาวรจนา  ชูจิตร
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงจริยา  สุขจิตร
 
1. นางสาวรจนา  ชูจิตร
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 15 เข้าร่วม 13 1. นางสาวสุพัชรินทร์  มั่งมี
 
1. นางเจติยา  พวงผะกา
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 55.6 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  เกตุชมภู
2. เด็กหญิงนลิตา  น่าชม
3. เด็กหญิงเบญจรัตน์  ชมชื่น
 
1. นางจุไรวรรณ  หนุนชู
2. นายสิทธิพงษ์  สินสวัสดิ์