สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา สพม. เขต ๓๓ (สุรินทร์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบัวเชดวิทยา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงฐิติพร  คงแรงดี
 
1. นายอำนาจ  ดาศรี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 35 เข้าร่วม 17 1. นางสาวอรยา  บรรฑิต
 
1. นายอำนาจ  ดาศรี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 83 ทอง 8 1. เด็กหญิงสุภารัตน์  ได้ไซร์
 
1. นายอำนาจ  ดาศรี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 16 1. นางสาวจงรัก  ภาที
 
1. นายอำนาจ  ดาศรี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงเสาวนีย์  อังคะ
 
1. นายอำนาจ  ดาศรี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 50.25 เข้าร่วม 17 1. นางสาววรรณิศา  เช่นชาย
 
1. นายอำนาจ  ดาศรี
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 17 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงประภัสรา  เพ็งแจ่ม
 
1. นางสาวสุดารัตน์  ต่อดอก
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวณัฐพร  บุญสม
 
1. นางสาวสุดารัตน์  ต่อดอก
 
9 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 80.8 ทอง 4 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  น่าชม
2. เด็กหญิงศรีวตาภรณ์  ได้ดี
3. เด็กหญิงอลิศรา  ศรีเสริม
 
1. นายไพศาล  อุ้มทรัพย์
2. นางสาวนันทิกร  สุขประสพ
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 16 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงอรษา  เหิกขุนทด
 
1. นางสาวนันทิกร  สุขประสพ
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 16 1. นายนนทวัฒน์  ลีลา
 
1. นางสาวนันทิกร  สุขประสพ
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงชนกชนม์  โสมนัส
2. เด็กหญิงสุจีวรรณ  คำมาโฮม
3. เด็กหญิงอัญชิสา  ชะรุมรัมย์
 
1. นายเมธี  เรืองเพ็ง
2. นายพรหม  ผูกดวง
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวกัญญารัตน์  กาศรัมย์
2. นางสาวละอองดาว  สังสมานันท์
3. นางสาวอรวรรณ  อิสระฉัน
 
1. นายพรหม  ผูกดวง
2. นายเมธี  เรืองเพ็ง
 
14 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 70.8 เงิน 6 1. เด็กหญิงสุมาลี  จอดนาค
2. เด็กชายสุวพงษ์  ประสานงาม
3. เด็กหญิงเกตสุบรรณ  ศรีไสว
 
1. นางสาวนงณภัส  เงางาม
2. นายปฏินันทน์  โคตรชัย
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 78.6 เงิน 14 1. เด็กหญิงขนิษฐา  งามเลิศ
2. เด็กหญิงพรนิภา  สร้อยจิตร
3. เด็กหญิงอรปรียา  เมินดี
 
1. นางสาวนงณภัส  เงางาม
2. นางสาวรุ่งนภา  กองสุข
 
16 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงยุวลักษณ์  โสภารักษ์
2. เด็กหญิงวารินทร์  จันดาสี
 
1. นายปฏินันทน์  โคตรชัย
2. นางสาวรุ่งนภา  กองสุข
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 64.47 ทองแดง 7 1. เด็กชายจิรเมธ  สัชชานนท์
2. เด็กชายธีรภัทร  บุญหาญ
 
1. นาย.  .
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจักรพันธ์  ดาทอง
2. เด็กชายเจริญยุทธ  เรืองมนตรี
 
1. นาย.  .
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 84.33 ทอง 7 1. นางสาวชฎาพร  ดูแปลกดี
2. นางสาวมยุรี  เพ็ชรกล้า
3. นางสาวสันต์ฤทัย  โยงกระโทก
4. นางสาวสุทธิดา  อุดมทรัพย์
5. นางสาวเกตุสุดา  อินทอง
 
1. นางบังอร  สหัสชาติ
2. นางปราณี  โล่ห์เซ่
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80.34 ทอง 18 1. เด็กชายวรัชญ์  แจ่มแจ้ง
2. เด็กหญิงสุนิษา  จุดงาม
 
1. นายกฤษฎา  นิสัยกล้า
2. นางสาวปิยพร  สนศรี
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 91.8 ทอง 6 1. นายพรหมพงษ์  ศรีน้อย
2. นางสาวลดามาศ  พลเสนา
 
1. นายกฤษฎา  นิสัยกล้า
2. นางสาวิปิยพร  สนศรี
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 75 เงิน 8 1. นางสาวกนกพร  ทองสุทธิ์
2. นางสาวกนกวรรณ  ยอดเสาดี
3. นางสาวกนกวรรณ  ทองสุทธิ์
4. นางสาวจันทิพา  จันทร์ภักดี
5. นางสาวจิรานันท์  แก้วใหญ่
6. นางสาวพนิดา  สัชชานนท์
7. นางสาวพวงแก้ว  พรหมบุตร
8. นางสาวลินดา  ทองสุทธิ์
9. นางสาวสิริจันทร์  พันธ์สำโรง
10. นางสาวอำไพ  แก้วสี
 
1. นางบังอร  สหัสชาติ
2. นางปราณี  โล่ห์เซ่
 
23 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กหญิงทิพย์วิมล  คงแรงดี
2. เด็กหญิงอติพร  อินทรกำแหง
 
1. นางจุไรวรรณ  หนุนชู
 
24 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 66 ทองแดง 16 1. นางสาวจิรพร  แก้ววัน
2. นางสาวมนัชญา  อิทรากำแหง
 
1. นางจุไรวรรณ  หนุนชู
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงบุษบา  บุดดา
 
1. นายสิทธิพงษ์  สินสวัสดิ์
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 67 ทองแดง 9 1. นางสาวจินตนา  เจริญร่วง
 
1. นายสิทธิพงษ์  สินสวัสดิ์
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ยอดรักษ์
 
1. นายสิทธิพงษ์  สินสวัสดิ์
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชาคริต  โพธิ์จิตร
 
1. นายสิทธิพงษ์  สินสวัสดิ์
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 77 เงิน 6 1. เด็กชายสุทธิชัย  สุขจิตร
2. เด็กหญิงเลย์ลี  ยงคง
 
1. นายสิทธิพงษ์  สินสวัสดิ์
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธนาวัฒน์  สุขศรีนวล
 
1. นายสิทธิพงษ์  สินสวัสดิ์
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 76 เงิน 9 1. นางสาวพรสวรรค์  โสภา
 
1. นายสิทธิพงษ์  สินสวัสดิ์
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 84 ทอง 5 1. เด็กชายนิวัฒน์  อาจยิ่งยง
2. เด็กชายปวีชัย  เสาว์ทอง
3. เด็กชายวิสุทธิ์  ดาทอง
 
1. นายสิทธิพงษ์  สินสวัสดิ์
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง 5 1. นางสาวสุชาดา  รุ่งเรืองศรีมาศ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีประวัติ  บุตรกันหา
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายพรพิชิต  จันทร์นวล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีประวัติ  บุตรกันหา
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาววิมลศิริ  ท้าวไทยชนะ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีประวัติ  บุตรกันหา
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปัถยา  โฉลกดี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีประวัติ  บุตรกันหา
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77 เงิน 7 1. นางสาวพัชริดา  ดูแปลกดี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีประวัติ  บุตรกันหา
 
38 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจักรพันธ์  ดาทอง
2. นางสาวนภาพร  สิงห์หลาบ
3. นายปรีชา  ซ่อนกลิ่น
4. นางสาวละอองดาว  สังสมานันท์
5. เด็กชายสุรศักดิ์  สาคเรศ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีประวัติ  บุตรกันหา
 
39 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงปฏิมากรณ์  สุวรรณสนธิ์
 
1. นางสาวรจนา  ชูจิตร
 
40 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงจริยา  สุขจิตร
 
1. นางสาวรจนา  ชูจิตร
 
41 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 15 เข้าร่วม 13 1. นางสาวสุพัชรินทร์  มั่งมี
 
1. นางเจติยา  พวงผะกา
 
42 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 63.2 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงชไมพร  ชัยครุฑ
 
1. นางสาวรจนา  ชูจิตร
 
43 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 79 เงิน 15 1. นางสาวภัณฑิรา  ดาทอง
 
1. นางเจติยา  พวงผะกา
 
44 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 55.6 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  เกตุชมภู
2. เด็กหญิงนลิตา  น่าชม
3. เด็กหญิงเบญจรัตน์  ชมชื่น
 
1. นางจุไรวรรณ  หนุนชู
2. นายสิทธิพงษ์  สินสวัสดิ์
 
45 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 61 ทองแดง 12 1. นางสาวจิราพร  พรหมสาขา
2. นางสาววราภรณ์  จงเกิดดี
3. นายสุชาติ  พอกสนิท
 
1. นายอำนาจ  ดาศรี
 
46 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กหญิงจริยา  สกุลธรรมรัตน์
2. เด็กหญิงนันทนา  สีละสาร
 
1. นางเจติยา  พวงผะะกา
 
47 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวปราภัสณี  ศรีแย้ม
 
1. นางเจติยา  พวงผะกา
 
48 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงอุไรพร  ดีสุด
2. เด็กชายเจษฎา  อำ่เพชร
 
1. นางสาวสุดารัตน์  ต่อดอก
 
49 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงนรินทร  แสวงนอก
2. เด็กหญิงนุจรา  สุเพชรไส
 
1. นายประหยัด  สายบุตร
 
50 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวณัฏฐณิชา  ตินทอง
2. นางสาวณัฐวดี  คิดนุนาม
 
1. นายประหยัด  สายบุตร
 
51 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 83.67 ทอง 6 1. นางสาวสุดารัตน์  เช่นชาย
2. นายอนันชนก  คงนิ่ม
 
1. นายประหยัด  สายบุตร
 
52 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 69.9 ทองแดง 6 1. เด็กชายชัชพงษ์  เหลาทอง
2. เด็กชายชาคร  สุระศร
3. เด็กชายสนธยา  เสนาะวาที
 
1. ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ  ดาทอง
 
53 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลิตา  อาจยิ่งยง
2. เด็กชายตะวัน  สัตย์สุขยิ่ง
3. เด็กชายอังศุธร  ชัยบัตร
 
1. นายฉลอง  พาโพพันธุ์
 
54 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 85 ทอง 5 1. นายกำพล  กมล
2. นายณัฐพล  เคนลำโคน
3. นายเรวัตร  งามเลิศ
 
1. นายฉลอง  พาโพพันธุ์
 
55 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86.6 ทอง 8 1. เด็กหญิงการเกตุ  สุขจิตร
2. เด็กหญิงวิภานี  ไม้ชุน
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  ชูชื่นบุญ
 
1. นางจุไรวรรณ  หนุนชู
2. นายฉลอง  พาโพพันธุ์
 
56 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 84.04 ทอง 6 1. นายมนตรี  บวรรัมย์
2. นายสมชาย  มีสันเที๊ยะ
3. นายอเล็กซ์  เมบาร์คี
 
1. นายฉลอง  พาโพพันธุ์
 
57 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐพล  การงานจบ
2. เด็กชายพิสรณ์  สายกระสุน
 
1. นางจุไรวรรณ  หนุนชู
2. นายประหยัด  สายบุตร