สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโคกยางวิทยา สพม. เขต ๓๓ (สุรินทร์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบัวเชดวิทยา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 82 ทอง 9 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  เหมาะตัว
 
1. นางรัตนาภรณ์  วรรณโย
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายนิชนันท์  พูดเพราะ
2. นายพัชราภรณ์  นาคดี
3. นายเจษฎาวุฒิ  ลืมไม่มิด
 
1. นายภานุวัฒน์  เสาวไลย์
2. นางสาวกาญจนา  จิตใจกล้า
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.2 ทอง 14 1. นางสาวขวัญนภา  ตุ้มทอง
 
1. นางฉลุลักษณ์  อุภัยศรี
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 92 ทอง 6 1. นายฉัตรชัย  พันธ์แก้ว
 
1. นายนฤพันธ์  ภักดี
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85.67 ทอง 7 1. เด็กหญิงภูมิดา  เจนรอบ
2. เด็กชายวุฒินันท์  เมินดี
 
1. นางทิพย์สุดา  แสงมล
2. นางฉลุลักษณ์  อุภัยศรี
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89.75 ทอง 12 1. นางสาวทิตยา  บุญเสร็จ
2. นายศักดิ์สิทธิ์  ทองอ้ม
 
1. นางทิพย์สุดา  แสงมล
2. นางฉลุลักษณ์  อุภัยศรี
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชุตินันท์  สุตลาวดี
2. เด็กหญิงสมฤดี  สุกดาว
 
1. นายยุทธภูมิ  ดวงเด่น
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 93 ทอง 6 1. นายเนติพงษ์  ละม้ายนิล
 
1. นายสุที  ฉายแก้ว
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง 5 1. เด็กหญิงน้ำฝน  เหมาะดีหวัง
 
1. นายสุที  ฉายแก้ว
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสายสุณี  ฉัตรเงิน
 
1. นายสุที  ฉายแก้ว
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82 ทอง 8 1. นางสาวธัญยรัตน์  พูนสวัสดิ์
 
1. นายสุที  ฉายแก้ว
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 86.3 ทอง 4 1. เด็กหญิงวิกานดา  ศรีตะวัน
 
1. นางสาวจินตนาภรณ์  ภาษาดี
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 85.75 ทอง 10 1. นางสาวภูสุมาศ  บุญตาระวะ
 
1. นางสาวสุกานดา  ขันธ์เดช
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวภัทราภรณ์  เสาวลัย
2. นางสาวเอื้อมพร  เมินดี
 
1. นางสาวจินตนาภรณ์  ภาษาดี
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคัมภีร์  พอกสนิท
2. เด็กชายพงศภัค  ผลพูน
3. เด็กชายภาณุพงศ์  บรรเทา
4. เด็กชายภานุวัฒน์  ไชยสิทธิ์
5. เด็กชายวทัญญู  เข็มเอี่ยม
6. เด็กชายวัชรพงศ์  ซาล่ำ
7. เด็กชายสรศักดิ์  หนองดี
8. เด็กชายไชยพัฒน์  หลงเคน
 
1. นายนฤพันธ์  ภักดี
2. นายยุทธภูมิ  ดวงเด่น
3. นายสิทธิพร  พวงสด
 
16 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศตวรรษ  เชิดดอก
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  อินทนน
3. เด็กชายสุวรรณ  คลายโศก
 
1. นายนิรุช  เสาประโคน
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววัชรินทร์  เป็นตามวา
2. นายสมรักษ์  บุญเสร็จ
3. นางสาวสุนันทา  ดีพาชู
4. นางสาวอลิษา  จำนงมี
5. นายอำนาจ  บุญเสร็จ
6. นางสาวแพรวพรรณ  ชุ่มสูงเนิน
 
1. นางดาเรศ  อยู่สบาย
2. นายขวัญชัย  ปรักเจริญ
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัญญารัตน์  เหมาะเหมาะดี
2. นายจีระศักดิ์  มัทธุรี
3. นางสาวชิดชนก  แข็งกล้า
 
1. นางดาเรศ  อยู่สบาย
2. นายภานุวัฒน์  เสาวไลย์
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 81.8 ทอง 14 1. เด็กชายกิตติพงษ์  จริตรัมย์
2. เด็กหญิงฐิติมา  ขาวงาม
3. เด็กหญิงปาริฉัตร  แก้วหนองปิง
 
1. นายอุดม  พรหมบุตร
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93.46 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจรรยพร  ดีเสมอ
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ยาชมดี
3. เด็กหญิงวริศรา  ฉุนแสนดี
 
1. นางดาเรศ  อยู่สบาย
2. นายพรรณธกฤษณ์  สรกฤช