สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโคกยางวิทยา สพม. เขต ๓๓ (สุรินทร์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบัวเชดวิทยา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 70.4 เงิน 8 1. เด็กชายจักรกฤษ  ดีพาชู
2. เด็กชายวงศธร  พยุงสกุล
3. เด็กหญิงอรรยา  แลตรง
 
1. นางสาวสุจิตรา  บัวเงิน
2. นางสาวพรรณิภา  อยู่สบาย
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 70.5 เงิน 6 1. เด็กชายบุญนำ  ต่อดอก
2. เด็กหญิงผ่องใส  สุกดาว
3. เด็กหญิงศศิธร  มุ่งสุข
 
1. นางสุภาวดี  ต่างประโคน
2. นางสาวดลยา  เมินดี
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 70 เงิน 11 1. นางสาวธนัชชา  เอียดเล็ก
2. นางสาวอรยา  สกุลนาค
 
1. นายยุทธภูมิ  ดวงเด่น
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 79 เงิน 6 1. นางสาวกมลชนก  เปรียบยิ่ง
 
1. นายบุญร่วม  สมาน
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐพล  รำจวน
 
1. นายนฤพันธ์  ภักดี
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 73 เงิน 7 1. เด็กชายวิจารณ์  ชุนแสนดี
2. เด็กชายสุรัตน์  ไกรศร
 
1. นายฐานะ  บุญรอด