สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโคกยางวิทยา สพม. เขต ๓๓ (สุรินทร์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบัวเชดวิทยา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 61.5 ทองแดง 9 1. นางสาวอรวรรณ  น่าชม
 
1. นายนฤพันธ์  ภักดี
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 66.8 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงธรินทร์  รสพูน
2. เด็กหญิงวรัญญา  เพราะคำ
3. เด็กชายศุภฤกษ์  มีพรมดี
 
1. นางวิภาพร  จำนงประโคน
2. นางสาวสุณิสา  สุวรรณ์ทอง
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววุฒิพร  เหมาะตัว
 
1. นางสาวจินตนาภรณ์  ภาษาดี