สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโคกยางวิทยา สพม. เขต ๓๓ (สุรินทร์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบัวเชดวิทยา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงวิภาพร  เลิศไธสง
 
1. นางรัตนาภรณ์  วรรณโย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายภาคภูมิ  พันธุ์ขาว
 
1. นางรัตนาภรณ์  วรรณโย
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 18 เข้าร่วม 15 1. นางสาวนัฎฎาภรณ์  เวชกามา
 
1. นายขวัญชัย  ปรักเจริญ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 8 เข้าร่วม 20 1. นางสาวออมทรัพย์  สะอาดเอี่ยม
 
1. นายขวัญชัย  ปรักเจริญ
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวจินตหรา  ทรงวาจา
2. นางสาวลาวัลย์  จบหล้า
3. นางสาวเสาวภาคย์  ยอดชิด
 
1. นายภานุวัฒน์  เสาวไลย์
2. นางโสภาพันธ์  บุญรอด
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงจารุเนตร  คิดดีจริง
 
1. นางหทัยกาญจน์  กล้าแข็ง
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 49.2 เข้าร่วม 11 1. นายธนพล  ตรงตามคำ
 
1. นางหทัยกาญจน์  กล้าแข็ง
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 5 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงพนาวัน  อินทร์แป้น
 
1. นางสาวสุกานดา  ขันธ์เดช
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 15 เข้าร่วม 13 1. นางสาวนงนุช  คงเร่งดี
 
1. นางสาวสุกานดา  ขันธ์เดช
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 33.8 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงเกษร  นาคแสง
 
1. นางหทัยกาญจน์  กล้าแข็ง
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงกาญจนา  บุญเสร็จ
2. เด็กหญิงชุฑาพร  เมินดี
 
1. นางสาวจีรวรรณ  สุขสวัสดิ์
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงชลันธรณ์  สุดอุดม
2. เด็กชายเชษฐา   เสลารักษ์
 
1. นายฐานะ  บุญรอด