สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโคกยางวิทยา สพม. เขต ๓๓ (สุรินทร์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบัวเชดวิทยา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงวิภาพร  เลิศไธสง
 
1. นางรัตนาภรณ์  วรรณโย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 61.5 ทองแดง 9 1. นางสาวอรวรรณ  น่าชม
 
1. นายนฤพันธ์  ภักดี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 82 ทอง 9 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  เหมาะตัว
 
1. นางรัตนาภรณ์  วรรณโย
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวภัทราภรณ์  เสาวลัย
 
1. นายนฤพันธ์  ภักดี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายภาคภูมิ  พันธุ์ขาว
 
1. นางรัตนาภรณ์  วรรณโย
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงชนิภรณ์  เตือนใจ
2. เด็กหญิงชนิภา  กมลเดช
 
1. นายนฤพันธ์  ภักดี
2. นางรัตนาภรณ์  วรรณโย
 
7 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 70.4 เงิน 8 1. เด็กชายจักรกฤษ  ดีพาชู
2. เด็กชายวงศธร  พยุงสกุล
3. เด็กหญิงอรรยา  แลตรง
 
1. นางสาวสุจิตรา  บัวเงิน
2. นางสาวพรรณิภา  อยู่สบาย
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 18 เข้าร่วม 15 1. นางสาวนัฎฎาภรณ์  เวชกามา
 
1. นายขวัญชัย  ปรักเจริญ
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 8 เข้าร่วม 20 1. นางสาวออมทรัพย์  สะอาดเอี่ยม
 
1. นายขวัญชัย  ปรักเจริญ
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 70.5 เงิน 6 1. เด็กชายบุญนำ  ต่อดอก
2. เด็กหญิงผ่องใส  สุกดาว
3. เด็กหญิงศศิธร  มุ่งสุข
 
1. นางสุภาวดี  ต่างประโคน
2. นางสาวดลยา  เมินดี
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวจินตหรา  ทรงวาจา
2. นางสาวลาวัลย์  จบหล้า
3. นางสาวเสาวภาคย์  ยอดชิด
 
1. นายภานุวัฒน์  เสาวไลย์
2. นางโสภาพันธ์  บุญรอด
 
12 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 66.8 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงธรินทร์  รสพูน
2. เด็กหญิงวรัญญา  เพราะคำ
3. เด็กชายศุภฤกษ์  มีพรมดี
 
1. นางวิภาพร  จำนงประโคน
2. นางสาวสุณิสา  สุวรรณ์ทอง
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายนิชนันท์  พูดเพราะ
2. นายพัชราภรณ์  นาคดี
3. นายเจษฎาวุฒิ  ลืมไม่มิด
 
1. นายภานุวัฒน์  เสาวไลย์
2. นางสาวกาญจนา  จิตใจกล้า
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.2 ทอง 14 1. นางสาวขวัญนภา  ตุ้มทอง
 
1. นางฉลุลักษณ์  อุภัยศรี
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 92 ทอง 6 1. นายฉัตรชัย  พันธ์แก้ว
 
1. นายนฤพันธ์  ภักดี
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85.67 ทอง 7 1. เด็กหญิงภูมิดา  เจนรอบ
2. เด็กชายวุฒินันท์  เมินดี
 
1. นางทิพย์สุดา  แสงมล
2. นางฉลุลักษณ์  อุภัยศรี
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89.75 ทอง 12 1. นางสาวทิตยา  บุญเสร็จ
2. นายศักดิ์สิทธิ์  ทองอ้ม
 
1. นางทิพย์สุดา  แสงมล
2. นางฉลุลักษณ์  อุภัยศรี
 
18 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชุตินันท์  สุตลาวดี
2. เด็กหญิงสมฤดี  สุกดาว
 
1. นายยุทธภูมิ  ดวงเด่น
 
19 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 70 เงิน 11 1. นางสาวธนัชชา  เอียดเล็ก
2. นางสาวอรยา  สกุลนาค
 
1. นายยุทธภูมิ  ดวงเด่น
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 79 เงิน 6 1. นางสาวกมลชนก  เปรียบยิ่ง
 
1. นายบุญร่วม  สมาน
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 93 ทอง 6 1. นายเนติพงษ์  ละม้ายนิล
 
1. นายสุที  ฉายแก้ว
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง 5 1. เด็กหญิงน้ำฝน  เหมาะดีหวัง
 
1. นายสุที  ฉายแก้ว
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสายสุณี  ฉัตรเงิน
 
1. นายสุที  ฉายแก้ว
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐพล  รำจวน
 
1. นายนฤพันธ์  ภักดี
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82 ทอง 8 1. นางสาวธัญยรัตน์  พูนสวัสดิ์
 
1. นายสุที  ฉายแก้ว
 
26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงจารุเนตร  คิดดีจริง
 
1. นางหทัยกาญจน์  กล้าแข็ง
 
27 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 49.2 เข้าร่วม 11 1. นายธนพล  ตรงตามคำ
 
1. นางหทัยกาญจน์  กล้าแข็ง
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 5 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงพนาวัน  อินทร์แป้น
 
1. นางสาวสุกานดา  ขันธ์เดช
 
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 15 เข้าร่วม 13 1. นางสาวนงนุช  คงเร่งดี
 
1. นางสาวสุกานดา  ขันธ์เดช
 
30 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 86.3 ทอง 4 1. เด็กหญิงวิกานดา  ศรีตะวัน
 
1. นางสาวจินตนาภรณ์  ภาษาดี
 
31 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 85.75 ทอง 10 1. นางสาวภูสุมาศ  บุญตาระวะ
 
1. นางสาวสุกานดา  ขันธ์เดช
 
32 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 33.8 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงเกษร  นาคแสง
 
1. นางหทัยกาญจน์  กล้าแข็ง
 
33 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววุฒิพร  เหมาะตัว
 
1. นางสาวจินตนาภรณ์  ภาษาดี
 
34 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงกาญจนา  บุญเสร็จ
2. เด็กหญิงชุฑาพร  เมินดี
 
1. นางสาวจีรวรรณ  สุขสวัสดิ์
 
35 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวภัทราภรณ์  เสาวลัย
2. นางสาวเอื้อมพร  เมินดี
 
1. นางสาวจินตนาภรณ์  ภาษาดี
 
36 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคัมภีร์  พอกสนิท
2. เด็กชายพงศภัค  ผลพูน
3. เด็กชายภาณุพงศ์  บรรเทา
4. เด็กชายภานุวัฒน์  ไชยสิทธิ์
5. เด็กชายวทัญญู  เข็มเอี่ยม
6. เด็กชายวัชรพงศ์  ซาล่ำ
7. เด็กชายสรศักดิ์  หนองดี
8. เด็กชายไชยพัฒน์  หลงเคน
 
1. นายนฤพันธ์  ภักดี
2. นายยุทธภูมิ  ดวงเด่น
3. นายสิทธิพร  พวงสด
 
37 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กหญิงผการัตน์  แก้วโสตร์
2. เด็กหญิงพนิตา   อินทนน
 
1. นางสาวจีรวรรณ  สุขสวัสดิ์
 
38 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวธิสาชน  เกิดเหลี่ยม
 
1. นางสาวจีรวรรณ  สุขสวัสดิ์
 
39 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวทักษพร  ทรงฉลาด
 
1. นายขวัญชัย  ปรักเจริญ
 
40 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 73 เงิน 7 1. เด็กชายวิจารณ์  ชุนแสนดี
2. เด็กชายสุรัตน์  ไกรศร
 
1. นายฐานะ  บุญรอด
 
41 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงชลันธรณ์  สุดอุดม
2. เด็กชายเชษฐา   เสลารักษ์
 
1. นายฐานะ  บุญรอด
 
42 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศตวรรษ  เชิดดอก
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  อินทนน
3. เด็กชายสุวรรณ  คลายโศก
 
1. นายนิรุช  เสาประโคน
 
43 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววัชรินทร์  เป็นตามวา
2. นายสมรักษ์  บุญเสร็จ
3. นางสาวสุนันทา  ดีพาชู
4. นางสาวอลิษา  จำนงมี
5. นายอำนาจ  บุญเสร็จ
6. นางสาวแพรวพรรณ  ชุ่มสูงเนิน
 
1. นางดาเรศ  อยู่สบาย
2. นายขวัญชัย  ปรักเจริญ
 
44 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัญญารัตน์  เหมาะเหมาะดี
2. นายจีระศักดิ์  มัทธุรี
3. นางสาวชิดชนก  แข็งกล้า
 
1. นางดาเรศ  อยู่สบาย
2. นายภานุวัฒน์  เสาวไลย์
 
45 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 81.8 ทอง 14 1. เด็กชายกิตติพงษ์  จริตรัมย์
2. เด็กหญิงฐิติมา  ขาวงาม
3. เด็กหญิงปาริฉัตร  แก้วหนองปิง
 
1. นายอุดม  พรหมบุตร
 
46 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93.46 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจรรยพร  ดีเสมอ
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ยาชมดี
3. เด็กหญิงวริศรา  ฉุนแสนดี
 
1. นางดาเรศ  อยู่สบาย
2. นายพรรณธกฤษณ์  สรกฤช