สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา สพม. เขต ๓๓ (สุรินทร์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบัวเชดวิทยา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววนิดา  การกระสัง
 
1. นางศุภลักษณ์  แข่งขัน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 82.25 ทอง 5 1. เด็กหญิงปภัสรา  ศรีแย้ม
 
1. นางวาสินี  จิตต์หาญ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 87.4 ทอง 4 1. เด็กชายธีรยุทธ  ใจใน
2. เด็กชายศฤงคาร  วรรณทอง
3. เด็กหญิงอมรวสี  ณ วงรัมย์
 
1. นางอาณัชยา  จินดาศรี
2. นางสาวกันยา  นิคาโม
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 84.75 ทอง 6 1. เด็กหญิงจีราพร  เงาทอง
2. เด็กหญิงชลิตา  พนังดำ
3. เด็กหญิงลักขณา  สาคะนิล
4. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  สมปอง
5. เด็กหญิงวิญาดา  ชัยเชิดชู
 
1. นายสุรเชษฐ  รักเกียรติสกุล
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 80 ทอง 8 1. นางสาวจุฑารัตน์  สุดสัมฤทธิ์
2. นางสาวชนกานต์  ทองแดง
3. นางสาวถนิมภรณ์  สมานมิตร
4. นางสาวพันธุภา  สีออน
5. นางสาวเฟื่องฟ้า  ชัยยิ่ง
 
1. นางสาวพุทธชาติ  ขยันดี
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.5 ทอง 7 1. เด็กหญิงวรรณษา  จิตงาม
 
1. นางวันทนา  อ่อนเรือง
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 88 ทอง 10 1. นางสาววิลัยพร  แซ่อึ้ง
 
1. นางวันทนา  อ่อนเรือง
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83.59 ทอง 11 1. เด็กหญิงจิตรวดี  แซ่โกย
2. เด็กชายยุทธนา  กาดำ
 
1. นางอาภรณ์  สิงห์คำ
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 88.6 ทอง 15 1. นางสาวกาญจนาพร  สระทองรอด
2. นายนรากร  เรืองเกษม
 
1. นางอาภรณ์  สิงห์คำ
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวรรณษา  จิตงาม
 
1. นายสุพจน์  บุญแย้ม
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปาลิดา  วันนา
 
1. นายสุพจน์  บุญแย้ม
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศุภวรรณ  ทองนำ
 
1. นายสุพจน์  บุญแย้ม
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง 5 1. นางสาวแคทรินทร์  เชื้อสายดวง
 
1. นายสุพจน์  บุญแย้ม
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  บุตรสา
 
1. นางกิ่งกาญจน์  เรืองเกษม
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 10 1. นายภานุวัฒน์  ตรงสูญดี
2. นายวิทวัส  ยืนยง
 
1. นายปิยะพงษ์  สมศรี
2. นายสิทธิชัย  มุ่งมี
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 84.8 ทอง 4 1. เด็กหญิงนุชศรา  รวดเร็ว
2. เด็กหญิงรัศมี  จิตงาม
3. เด็กหญิงสาวิตรี  นิลเยี่ยม
 
1. นางพรพิมล  แพงจันทร์
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกุสุมา  เพ็ชรใสดี
2. เด็กหญิงนนธิชา  ตินานพ
3. เด็กหญิงบุศรา  ชื่นใจ
4. เด็กหญิงผ่องอำไพ  เชิดชีวี
5. เด็กชายรุ่งโรจน์  ระบือนาม
6. เด็กหญิงสาวิตรี  หาญนึก
 
1. นางธนาตา  พะนงรัมย์
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 80.5 ทอง 5 1. เด็กหญิงกาญจนา  เกิดเหลี่ยม
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา  เป็นสำราญ
3. เด็กหญิงราตรี  เหียมหึ
 
1. นางธนาตา  พะนงรัมย์
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 80 ทอง 9 1. นางสาวกรรณิการ์  สุรศร
2. นางสาวประภัสสร  มีสานุ
3. นางสาวสุนิตย์  ยอดเครือ
 
1. นางธนาตา  พะนงรัมย์
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 83.8 ทอง 10 1. เด็กหญิงกรพินธุ์  โกสีนาม
2. เด็กหญิงพรชิตา  ว่องไว
3. เด็กหญิงพอฤทัย  ศรีพรหมทอง
 
1. นายวีระยุทธ  ทิพย์อุทัย
2. นางฉัฐนันท์  หมันเทศมัน
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 81.64 ทอง 7 1. นายธนชัย  สุรศร
2. นายสมชาย  นิลเยี่ยม
3. นายอภิศักดิ์  แก้วกล้า
 
1. นางฉัฐนันท์  หมันเทศมัน
2. นายวีระยุทธ  ทิพย์อุทัย
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 81 ทอง 4 1. นางสาวศิริรัตน์  เกษตรา
2. นางสาวสุณิชา   เพ็งพินิจ
3. นางสาวสุธิดา  ไกรษร
 
1. นางธนาตา  พะนงรัมย์