สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา สพม. เขต ๓๓ (สุรินทร์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบัวเชดวิทยา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงนภัสสร  สุทธิธาดา
 
1. นางศุภลักษณ์  แข่งขัน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 76.5 เงิน 4 1. นางสาวขันทอง  น้ำใจเย็นฉ่ำ
 
1. นางวาสินี  จิตต์หาญ
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 70 เงิน 6 1. นางสาวกนกวรรณ  เสาประโคน
2. นางสาวชนิดา  มีเรือง
3. นายอนุชา  ผลวัฒน์
 
1. นางสุณิชา  อาภาอมร
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 73 เงิน 11 1. นางสาวขันเงิน  น้ำใจเย็นฉ่ำ
2. นางสาวนภสร  เพ็งเดือน
3. นางสาวพรรักษา  จานิกร
 
1. นางเพ็ญศรี  มีเสนา
2. นางชัญญานุช  เนริกูล
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78 เงิน 13 1. นางสาวทัศนีวรรณ  ปราบมนตรี
 
1. นายสุพจน์  บุญแย้ม
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79 เงิน 4 1. นางสาวสุมณฑา  สายบัวแดง
 
1. นายสุพจน์  บุญแย้ม
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 70 เงิน 4 1. นางสาวณัฐนันท์  ชัยสายัณห์
 
1. นางกิ่งกาญจน์  เรืองเกษม
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 74.68 เงิน 9 1. เด็กหญิงสิรินยา  ต้นกลาย
 
1. นางดวงรัตน์  ตาชูชาติ
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 76.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลิตา  จำลองลอก
2. เด็กหญิงน้ำฝน  วิลากุล
3. เด็กหญิงสุภาพร  ไกรษร
 
1. นางสุรีย์  สมบัติ
2. นางศุภลักษณ์  แข่งขัน
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 72.8 เงิน 4 1. นางสาวสุธิดา  ปิยาไพร
2. นางสาวสุภาภรณ์  อยู่รัมย์
3. นางสาวเกษร  จบหล้า
 
1. นางศุภลักษณ์  แข่งขัน
2. นางสุรีย์  สมบัติ
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 71 เงิน 8 1. นายธนวัติ  ยงคง
2. นายยุทธนา  ศรีแย้ม
 
1. นายปิยะพงษ์  สมศรี
2. นางฉัฐนันท์  หมันเทศมัน
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 75.3 เงิน 6 1. เด็กชายธนกฤต  บุญสุข
2. เด็กชายปภังกร  มีเรือง
 
1. นายปิยะพงษ์  สมศรี
2. นางฉัฐนันท์  หมันเทศมัน
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายรุ่งเรือง  พงษ์ปราโมทย์
2. นายศิริชัย  เห็นจงชม
 
1. นายปิยะพงษ์  สมศรี
2. นางฉัฐนันท์  หมันเทศมัน
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 77.5 เงิน 5 1. นางสาวกมลพร  พนังดำ
2. นางสาวสุพร  เหมาะใจ
3. นางสาวอนุสรา  เหล่าสงคราม
 
1. นางธนาตา  พะนงรัมย์
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนริศรา  ห้าวหาญ
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ราชกิจ
3. เด็กหญิงมัสยา  บำรุงชีพ
 
1. นางธนาตา  พะนงรัมย์
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวศิริวรรณ  อาศิรัมย์
2. นางสาวอัญชลีพร  ปิยะไพร
3. นางสาวเพ็ญจิตร  เปรียบนาน
 
1. นางธนาตา  พะนงรัมย์