สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา สพม. เขต ๓๓ (สุรินทร์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบัวเชดวิทยา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 65.8 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงมีนา  แก้วแล้ว
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ชนะหาญ
3. เด็กหญิงเจนจิรา  สมณช้างเผือก
 
1. นางเพ็ญศรี  มีเสนา
2. นางสาวกันยา  นิคาโม
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 68 ทองแดง 13 1. นางสาววริศรา   สุขสมาน
2. นางสาวศิริพักตร์  เล็กไม่น้อย
 
1. นายถวิล  อินทร์ษร
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 13 1. นางสาวศุภลักษณ์  สุภผล
2. นายสัญญา  กิ่งทวยหาญ
 
1. นางสาวดวงรัตน์  ตาชูชาติ
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 61 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงชนาธินาถ  เลิศลักษณ์
2. เด็กหญิงอรญา  ลำดับจุด
3. เด็กหญิงเอมวิกา  เกือยรัมย์
 
1. นางสุรีย์  สมบัติ
2. นางศุภลักษณ์  แข่งขัน
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 5 1. เด็กชายพรหมมิน  ยศศิริ
2. เด็กชายเนติรัฐ  มูลพิมพ์
 
1. นายปิยะพงษ์  สมศรี
2. นางฉัฐนันท์  หมันเทศมัน
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 15 1. เด็กชายฉัตรมงคล  งามเยี่ยม
2. เด็กชายศิริศักดิ์  จันทร์แดง
 
1. นายวีระยุทธ  ทิพย์อุทัย
2. นางฉัฐนันท์  หมันเทศมัน
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 67.6 ทองแดง 7 1. เด็กชายชัยยศ  วรรณทอง
2. เด็กชายทนงศักดิ์  สว่างสุข
3. เด็กชายสหรัฐ  อาจมูลลา
 
1. นางพรพิมล  แพงจันทร์