สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา สพม. เขต ๓๓ (สุรินทร์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบัวเชดวิทยา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 16 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงเอมอร  นิลเยี่ยม
 
1. นางภูวิภา  จันทะเสริม
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 52.8 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายกฤษฎา  ทองประดับ
2. เด็กหญิงทัศนีย์  ลำดับมาก
3. เด็กชายพีรพล  แก้วอำพันธ์
 
1. นางสุณิชา  อาภาอมร
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 12 1. นางสาวเกษศิรินทร์  ศิริวาลย์
 
1. นางสาวกรรณิการ์  เรืองเกษม
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวบุศรา  เสาวไลย์
2. นางสาววาสนา  เชื้อจันทร์
3. นายสุเมธ  ศรีแย้ม
 
1. นายอเนตร  ดังคนึก
2. นายธนโชติ  พราวจันทึก
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงมลฤดี  ดำเนินงาม
2. เด็กหญิงวัชรีภรณ์  ชัยชนะ
 
1. นายถวิล  อินทร์ษร
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงจันทร์สุดา  เพชรใสดี
 
1. นางสาววิลาวัลย์  มะลิงาม
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 15 เข้าร่วม 13 1. นางสาวจันทิมา  นึกมี
 
1. นางสาววิลาวัลย์  มะลิงาม
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 39.5 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  จบหล้า
 
1. นางสาววิลาวัลย์  มะลิงาม
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 49.8 เข้าร่วม 15 1. นางสาวธิดารัตน์  ดัชถุยาวัตร
 
1. นางสาววิลาวัลย์  มะลิงาม
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงพรรณราย  ศรีจันทร์แปลง
2. เด็กหญิงสุทธิกานต์  เชื้อเหิม
 
1. นางดวงรัตน์  ตาชูชาติ
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 4 1. นางสาวยุภาวรรณ  หลักหาร
2. นายเหล็กไทย  งามอินทร์
 
1. นายปิยะพงษ์  สมศรี
2. นายสิทธิชัย  มุ่งมี