สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา สพม. เขต ๓๓ (สุรินทร์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบัวเชดวิทยา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงนภัสสร  สุทธิธาดา
 
1. นางศุภลักษณ์  แข่งขัน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววนิดา  การกระสัง
 
1. นางศุภลักษณ์  แข่งขัน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 82.25 ทอง 5 1. เด็กหญิงปภัสรา  ศรีแย้ม
 
1. นางวาสินี  จิตต์หาญ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 76.5 เงิน 4 1. นางสาวขันทอง  น้ำใจเย็นฉ่ำ
 
1. นางวาสินี  จิตต์หาญ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 16 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงเอมอร  นิลเยี่ยม
 
1. นางภูวิภา  จันทะเสริม
 
6 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 52.8 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายกฤษฎา  ทองประดับ
2. เด็กหญิงทัศนีย์  ลำดับมาก
3. เด็กชายพีรพล  แก้วอำพันธ์
 
1. นางสุณิชา  อาภาอมร
 
7 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 70 เงิน 6 1. นางสาวกนกวรรณ  เสาประโคน
2. นางสาวชนิดา  มีเรือง
3. นายอนุชา  ผลวัฒน์
 
1. นางสุณิชา  อาภาอมร
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 12 1. นางสาวเกษศิรินทร์  ศิริวาลย์
 
1. นางสาวกรรณิการ์  เรืองเกษม
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวบุศรา  เสาวไลย์
2. นางสาววาสนา  เชื้อจันทร์
3. นายสุเมธ  ศรีแย้ม
 
1. นายอเนตร  ดังคนึก
2. นายธนโชติ  พราวจันทึก
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 65.8 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงมีนา  แก้วแล้ว
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ชนะหาญ
3. เด็กหญิงเจนจิรา  สมณช้างเผือก
 
1. นางเพ็ญศรี  มีเสนา
2. นางสาวกันยา  นิคาโม
 
11 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 -1 - 1. นายภาณุวัตน์  ตรงสูญดี
2. นายอนุชา  ผลวัฒน์
3. นายอัษฎาวุธ  เล็กไม่น้อย
 
1. นางอาณัชยา  จินดาศรี
2. นางชัญญานุช  เนริกูล
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 87.4 ทอง 4 1. เด็กชายธีรยุทธ  ใจใน
2. เด็กชายศฤงคาร  วรรณทอง
3. เด็กหญิงอมรวสี  ณ วงรัมย์
 
1. นางอาณัชยา  จินดาศรี
2. นางสาวกันยา  นิคาโม
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 73 เงิน 11 1. นางสาวขันเงิน  น้ำใจเย็นฉ่ำ
2. นางสาวนภสร  เพ็งเดือน
3. นางสาวพรรักษา  จานิกร
 
1. นางเพ็ญศรี  มีเสนา
2. นางชัญญานุช  เนริกูล
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 84.75 ทอง 6 1. เด็กหญิงจีราพร  เงาทอง
2. เด็กหญิงชลิตา  พนังดำ
3. เด็กหญิงลักขณา  สาคะนิล
4. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  สมปอง
5. เด็กหญิงวิญาดา  ชัยเชิดชู
 
1. นายสุรเชษฐ  รักเกียรติสกุล
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 80 ทอง 8 1. นางสาวจุฑารัตน์  สุดสัมฤทธิ์
2. นางสาวชนกานต์  ทองแดง
3. นางสาวถนิมภรณ์  สมานมิตร
4. นางสาวพันธุภา  สีออน
5. นางสาวเฟื่องฟ้า  ชัยยิ่ง
 
1. นางสาวพุทธชาติ  ขยันดี
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.5 ทอง 7 1. เด็กหญิงวรรณษา  จิตงาม
 
1. นางวันทนา  อ่อนเรือง
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 88 ทอง 10 1. นางสาววิลัยพร  แซ่อึ้ง
 
1. นางวันทนา  อ่อนเรือง
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83.59 ทอง 11 1. เด็กหญิงจิตรวดี  แซ่โกย
2. เด็กชายยุทธนา  กาดำ
 
1. นางอาภรณ์  สิงห์คำ
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 88.6 ทอง 15 1. นางสาวกาญจนาพร  สระทองรอด
2. นายนรากร  เรืองเกษม
 
1. นางอาภรณ์  สิงห์คำ
 
20 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงมลฤดี  ดำเนินงาม
2. เด็กหญิงวัชรีภรณ์  ชัยชนะ
 
1. นายถวิล  อินทร์ษร
 
21 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 68 ทองแดง 13 1. นางสาววริศรา   สุขสมาน
2. นางสาวศิริพักตร์  เล็กไม่น้อย
 
1. นายถวิล  อินทร์ษร
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวรรณษา  จิตงาม
 
1. นายสุพจน์  บุญแย้ม
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปาลิดา  วันนา
 
1. นายสุพจน์  บุญแย้ม
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายธีระศักดิ์  สาคะนิล
 
1. นายสุพจน์  บุญแย้ม
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศุภวรรณ  ทองนำ
 
1. นายสุพจน์  บุญแย้ม
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 -    
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง 5 1. นางสาวแคทรินทร์  เชื้อสายดวง
 
1. นายสุพจน์  บุญแย้ม
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78 เงิน 13 1. นางสาวทัศนีวรรณ  ปราบมนตรี
 
1. นายสุพจน์  บุญแย้ม
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79 เงิน 4 1. นางสาวสุมณฑา  สายบัวแดง
 
1. นายสุพจน์  บุญแย้ม
 
30 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  บุตรสา
 
1. นางกิ่งกาญจน์  เรืองเกษม
 
31 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 70 เงิน 4 1. นางสาวณัฐนันท์  ชัยสายัณห์
 
1. นางกิ่งกาญจน์  เรืองเกษม
 
32 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงจันทร์สุดา  เพชรใสดี
 
1. นางสาววิลาวัลย์  มะลิงาม
 
33 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 15 เข้าร่วม 13 1. นางสาวจันทิมา  นึกมี
 
1. นางสาววิลาวัลย์  มะลิงาม
 
34 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 74.68 เงิน 9 1. เด็กหญิงสิรินยา  ต้นกลาย
 
1. นางดวงรัตน์  ตาชูชาติ
 
35 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาววารินทร์  ราษีทอง
 
1. นางดวงรัตน์  ตาชูชาติ
 
36 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 39.5 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  จบหล้า
 
1. นางสาววิลาวัลย์  มะลิงาม
 
37 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 49.8 เข้าร่วม 15 1. นางสาวธิดารัตน์  ดัชถุยาวัตร
 
1. นางสาววิลาวัลย์  มะลิงาม
 
38 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงเอมวิกา  เกือยรัมย์
 
1. นายธีรยุทธ  สมเจตนา
 
39 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวเฟื่องฟ้า  ชัยยิ่ง
 
1. นายธีรยุทธ  สมเจตนา
 
40 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงพรรณราย  ศรีจันทร์แปลง
2. เด็กหญิงสุทธิกานต์  เชื้อเหิม
 
1. นางดวงรัตน์  ตาชูชาติ
 
41 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 13 1. นางสาวศุภลักษณ์  สุภผล
2. นายสัญญา  กิ่งทวยหาญ
 
1. นางสาวดวงรัตน์  ตาชูชาติ
 
42 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 61 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงชนาธินาถ  เลิศลักษณ์
2. เด็กหญิงอรญา  ลำดับจุด
3. เด็กหญิงเอมวิกา  เกือยรัมย์
 
1. นางสุรีย์  สมบัติ
2. นางศุภลักษณ์  แข่งขัน
 
43 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 76.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลิตา  จำลองลอก
2. เด็กหญิงน้ำฝน  วิลากุล
3. เด็กหญิงสุภาพร  ไกรษร
 
1. นางสุรีย์  สมบัติ
2. นางศุภลักษณ์  แข่งขัน
 
44 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 72.8 เงิน 4 1. นางสาวสุธิดา  ปิยาไพร
2. นางสาวสุภาภรณ์  อยู่รัมย์
3. นางสาวเกษร  จบหล้า
 
1. นางศุภลักษณ์  แข่งขัน
2. นางสุรีย์  สมบัติ
 
45 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กหญิงชลลดา  ศรีแย้ม
2. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  แสงสว่าง
 
1. นางกิ่งกาญจน์  เรืองเกษม
 
46 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงเกษศิรินทร์  ศิริวาลย์
 
1. นางสาวกรรณิการ์  เรืองเกษม
 
47 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวอิสริยภรณ์  เรืองฉาย
 
1. นางสาวกรรณิการ์  เรืองเกษม
 
48 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 5 1. เด็กชายพรหมมิน  ยศศิริ
2. เด็กชายเนติรัฐ  มูลพิมพ์
 
1. นายปิยะพงษ์  สมศรี
2. นางฉัฐนันท์  หมันเทศมัน
 
49 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 71 เงิน 8 1. นายธนวัติ  ยงคง
2. นายยุทธนา  ศรีแย้ม
 
1. นายปิยะพงษ์  สมศรี
2. นางฉัฐนันท์  หมันเทศมัน
 
50 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 75.3 เงิน 6 1. เด็กชายธนกฤต  บุญสุข
2. เด็กชายปภังกร  มีเรือง
 
1. นายปิยะพงษ์  สมศรี
2. นางฉัฐนันท์  หมันเทศมัน
 
51 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายรุ่งเรือง  พงษ์ปราโมทย์
2. นายศิริชัย  เห็นจงชม
 
1. นายปิยะพงษ์  สมศรี
2. นางฉัฐนันท์  หมันเทศมัน
 
52 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 15 1. เด็กชายฉัตรมงคล  งามเยี่ยม
2. เด็กชายศิริศักดิ์  จันทร์แดง
 
1. นายวีระยุทธ  ทิพย์อุทัย
2. นางฉัฐนันท์  หมันเทศมัน
 
53 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 4 1. นางสาวยุภาวรรณ  หลักหาร
2. นายเหล็กไทย  งามอินทร์
 
1. นายปิยะพงษ์  สมศรี
2. นายสิทธิชัย  มุ่งมี
 
54 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 10 1. นายภานุวัฒน์  ตรงสูญดี
2. นายวิทวัส  ยืนยง
 
1. นายปิยะพงษ์  สมศรี
2. นายสิทธิชัย  มุ่งมี
 
55 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 67.6 ทองแดง 7 1. เด็กชายชัยยศ  วรรณทอง
2. เด็กชายทนงศักดิ์  สว่างสุข
3. เด็กชายสหรัฐ  อาจมูลลา
 
1. นางพรพิมล  แพงจันทร์
 
56 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 84.8 ทอง 4 1. เด็กหญิงนุชศรา  รวดเร็ว
2. เด็กหญิงรัศมี  จิตงาม
3. เด็กหญิงสาวิตรี  นิลเยี่ยม
 
1. นางพรพิมล  แพงจันทร์
 
57 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกุสุมา  เพ็ชรใสดี
2. เด็กหญิงนนธิชา  ตินานพ
3. เด็กหญิงบุศรา  ชื่นใจ
4. เด็กหญิงผ่องอำไพ  เชิดชีวี
5. เด็กชายรุ่งโรจน์  ระบือนาม
6. เด็กหญิงสาวิตรี  หาญนึก
 
1. นางธนาตา  พะนงรัมย์
 
58 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 80.5 ทอง 5 1. เด็กหญิงกาญจนา  เกิดเหลี่ยม
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา  เป็นสำราญ
3. เด็กหญิงราตรี  เหียมหึ
 
1. นางธนาตา  พะนงรัมย์
 
59 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 80 ทอง 9 1. นางสาวกรรณิการ์  สุรศร
2. นางสาวประภัสสร  มีสานุ
3. นางสาวสุนิตย์  ยอดเครือ
 
1. นางธนาตา  พะนงรัมย์
 
60 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 83.8 ทอง 10 1. เด็กหญิงกรพินธุ์  โกสีนาม
2. เด็กหญิงพรชิตา  ว่องไว
3. เด็กหญิงพอฤทัย  ศรีพรหมทอง
 
1. นายวีระยุทธ  ทิพย์อุทัย
2. นางฉัฐนันท์  หมันเทศมัน
 
61 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 81.64 ทอง 7 1. นายธนชัย  สุรศร
2. นายสมชาย  นิลเยี่ยม
3. นายอภิศักดิ์  แก้วกล้า
 
1. นางฉัฐนันท์  หมันเทศมัน
2. นายวีระยุทธ  ทิพย์อุทัย
 
62 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 77.5 เงิน 5 1. นางสาวกมลพร  พนังดำ
2. นางสาวสุพร  เหมาะใจ
3. นางสาวอนุสรา  เหล่าสงคราม
 
1. นางธนาตา  พะนงรัมย์
 
63 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 81 ทอง 4 1. นางสาวศิริรัตน์  เกษตรา
2. นางสาวสุณิชา   เพ็งพินิจ
3. นางสาวสุธิดา  ไกรษร
 
1. นางธนาตา  พะนงรัมย์
 
64 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนริศรา  ห้าวหาญ
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ราชกิจ
3. เด็กหญิงมัสยา  บำรุงชีพ
 
1. นางธนาตา  พะนงรัมย์
 
65 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวศิริวรรณ  อาศิรัมย์
2. นางสาวอัญชลีพร  ปิยะไพร
3. นางสาวเพ็ญจิตร  เปรียบนาน
 
1. นางธนาตา  พะนงรัมย์