สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต ๓๓ (สุรินทร์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบัวเชดวิทยา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพิมพ์ชนก  จิตรวงค์
 
1. นางสาวพิศมัย  ยางงาม
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชลดา  อุตส่าห์
2. เด็กหญิงปิยะฉัตร  บัวแสน
3. เด็กหญิงวิจิตรา  ไชยพันธ์
 
1. นายชุมพล  ประกอบดี
2. นายสมบัติ  มงคลสาร
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกรกช  ผมรี
2. นางสาววาสนา  แก้วคำ
3. นางสาวสิวินีย์   มณีนิล
 
1. นางขนิษฐา   ศรีสุวรรณ
2. นางสุพิศ   จันทร์สุข
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายทศพร  จันทร์สุข
2. เด็กชายศิกษก  พงสุวรรณ
3. เด็กหญิงสุภาพร  บุญมานันท์
 
1. นายชุมพล  ประกอบดี
2. นายณรงค์ศักดิ์  สุดสัง
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจักรพงศ์   ชัยชาญ
2. นายฐานันด์   เพ็ญไพฑูรย์
3. นายพีระพงศ์   ทาสี
 
1. นางขนิษฐา   ศรีสุวรรณ
2. นางสุพิศ   จันทร์สุข
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 87.2 ทอง 5 1. เด็กหญิงพัชราภา  ไชยเหนือ
2. เด็กหญิงสุนิษา  โภคทรัพย์
3. เด็กหญิง่ยุพาวรรณ  มะโน
 
1. นางสุพิศ   จันทร์สุข
2. นางขนิษฐา   ศรีสุวรรณ
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัณฑิมา  เปลี่ยนขำ
2. นายณัฐพล  รามณี
3. นางสาวศรัณย์พร  ดอนเหลือม
4. นางสาวอจิตญา  ทวีแสง
5. นางสาวอารีรัตน์  ศิลา
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  พรมภักดี
2. นายทศพร  จันทรา
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81.58 ทอง 14 1. เด็กหญิงน้องฝ้าย  เงาใส
2. เด็กชายวัชรพล  พลอาจ
 
1. นางสาวณภัทร  แก้วกำแพง
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 87.4 ทอง 18 1. นางสาวกุลณัฐ  ข้าวสาลี
2. นายสิทธิกรณ์   ศศิพนมทอง
 
1. นางสาวณภัทร  แก้วกำแพง
2. นางขนิษฐา  ศรีสุวรรณ
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกันตนา  ระยับศรี
2. เด็กหญิงกัลยา   ผิวละออง
3. เด็กหญิงขวัญดาว  เสาวรส
4. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ศิลา
5. เด็กหญิงประภัสสร  อินทนู
6. เด็กหญิงประภาภรณ์   วงศ์เนตร
7. เด็กหญิงฝนทิพย์   วุฒิยา
8. เด็กหญิงพจณีย์   อินทร์ดี
9. เด็กหญิงพินิจตา  พาเจริญ
10. เด็กหญิงวราลี  เหลาศรี
11. เด็กหญิงวริษฐา  เหลาศรี
12. เด็กหญิงสุกัญญา  ดาระหงษ์
13. เด็กหญิงสุนิษา  ภาโนมัย
14. เด็กหญิงอรัญญา  สอนงาม
15. เด็กหญิงอลิษา  นิเวศน์
 
1. นายเจตนิพัทธ์  หวังชอบ
2. นายสุทธิพงศ์   ศรีสุวรรณ
3. นางขนิษฐา   ศรีสุวรรณ
4. นายอุเทน  สมจิต
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรัตต์ติญา  เที่ยงทัศน์
2. เด็กชายศราวุฒิ  ไชยศรีษะ
 
1. นางอุปการี  มณีนิล
2. นางสุพิศ  จันทร์สุข
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนโชค  มะลิวรรณ์
2. เด็กชายนาวิน  สรรพบุญ
3. เด็กชายวิโรจน์  จันธิราช
 
1. นางอุปการี  มณีนิล
2. นางขนิษฐา  ศรีสุวรรณ
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุพรรณิการ์  สีบานเย็น
 
1. นายจีระ  ศรีชัย
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกิตติพงศ์   ล้ำเลิศ
2. นายณัฐวุฒิ  บรรเทา
3. นายสายชล  รามะณี
4. นางสาวอรสา  สีแดง
 
1. นายจีระ  ศรีชัย
2. นายอุเทน  สมจิต
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง 9 1. นางสาวลัดดาวัลย์  พงษ์คละ
 
1. นายจีระ  ศรีชัย
 
16 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 89 ทอง 4 1. นายปัญญา  บินทุรันต์
2. นางสาวพจมาลย์  ปุยะพันธ์
3. นางสาวมานิตา  พาเจริญ
4. นายวรากรณ์  สอนงาม
5. นางสาวศกลรัตน์  แสงเพ็ง
6. นายสันติภาพ  อบเชย
7. นางสาวสุดาพร  สุระ
8. นายเจษฎา  ทาทอง
 
1. นายอุเทน  สมจิต
2. นายชุมพล  ประกอบดี
3. นายปัณณวิชญ์  ทวี
 
17 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกานฑิตา  ภูมิดอนชัย
2. เด็กหญิงนิภาพร  ภูยาดวง
3. เด็กหญิงประกายเพชร  สีดำ
4. เด็กหญิงประภัสสร  ดวงอินทร์
5. เด็กหญิงภัทรวดี  สุระ
6. เด็กหญิงสุพัตรา  โสดา
7. เด็กหญิงเสาวภาค  จิตรวงค์
 
1. นายอุเทน  สมจิต
2. นายชุมพล  ประกอบดี
3. นายปัณณวิชญ์  ทวี
 
18 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 87.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกกร  เป็งทอง
2. เด็กหญิงคณิษา   พาเจริญ
3. เด็กหญิงจิรวรรณ  จันทสาร
4. เด็กหญิงณัฐรินทร์  อินทนู
5. เด็กหญิงปัทมาวดี  แสงเพ็ง
6. เด็กหญิงพัชริดา  พาเจริญ
7. เด็กหญิงพูนทรัพย์  พรรณทอง
8. เด็กหญิงภัณฑิรา  สุระ
9. เด็กชายยุทธนา  เชิงสูงเนิน
10. เด็กหญิงวิจิตรา  โสมหาว
11. เด็กหญิงศิริยา  แสงเพ็ง
 
1. นายอุเทน  สมจิต
2. นายชุมพล  ประกอบดี
3. นายปัณณวิชญ์  ทวี
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนนทวัชร  เสริมศิริ
 
1. นางสาวบุหงา  แจ่มใส
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกฤติยา  แก้วหลวง
2. เด็กชายธนดล  แก้วเกตุ
3. เด็กหญิงวราภรณ์  ไชยศรีษะ
 
1. นายสุทธิพงศ์  ศรีสุวรรณ
2. นางสาวบงกช  กิตระคาม
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภานุมาศ  ศักดิ์สูง
2. เด็กหญิงวราภรณ์  สีลาวงษ์
3. เด็กหญิงไข่มุก  หอมดวงศรี
 
1. นางยุพาพรรณ  เกษเมือง
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกรกมล  ทำทอง
2. นางสาวกฤติยาภรณ์  เจรจา
3. นางสาวยอแสง  แก้วอาจ
 
1. นางยุพาพรรณ  เกษเมือง