สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต ๓๓ (สุรินทร์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบัวเชดวิทยา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 77 เงิน 14 1. เด็กหญิงอารีลักษ์  พงษ์คละ
 
1. นางสาวญาณิศา  สมบัติวงค์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 78 เงิน 8 1. เด็กหญิงสุพรรษา  สุระโส
 
1. นางภรชนก   ใจศีล
 
3 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 77 เงิน 6 1. เด็กหญิงชลธิชา   ใจเพ็ง
2. เด็กหญิงรวีวรรณ  ภูมี
3. เด็กหญิงศิรินดา  แพงวิเศษ
 
1. นางภรชนก   ใจศีล
2. นางสาวสุภานี  ชมภูวงค์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 76 เงิน 9 1. นางสาวพิมพ์วิมล  อินทเนตร
2. นายภาคภูมิ  ชัยศรีษะ
3. นางสาวลักษมี  แสงมาศ
 
1. นางสุพิศ   จันทร์สุข
2. นางขนิษฐา   ศรีสุวรรณ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 70 เงิน 19 1. เด็กชายวิษณุ  นิเวศน์
 
1. นางสาวณภัทร  แก้วกำแพง
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอัมรินทร์   สว่างภพ
 
1. นายจีระ  ศรีชัย
 
7 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 78 เงิน 4 1. เด็กชายทิฆัมพร   เสาร์คำ
 
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 14 1. นางสาวณัฐริกา  กาลี
2. นายยุทธพิชัย  พงษ์ธนู
 
1. นายทศพร  จันทรา
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 73 เงิน 5 1. นางสาวจิรัฐติกาล  อินทร์ดี
2. นางสาวธนัชพร  กาสี
3. นางสาวปิยะพร  จันทรสาร
4. นางสาวศุภาวรรณ  กำเนิดขอนแก่น
5. นางสาวอาภัสรา  เรืองสาย
6. นายอุทิศ  นนทะพันธ์
 
1. นางอุปการี  มณีนิล
2. นางขนิษฐา   ศรีสุวรรณ
3. นางสุพิศ  จันทร์สุข