สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต ๓๓ (สุรินทร์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบัวเชดวิทยา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 14 1. นางสาวปนัฐดา  แก้วใส
 
1. นางสาวญาณิศา  สมบัติวงค์
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 67.2 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงปนัดดา  น้อยอำมาตย์
2. เด็กหญิงมลิสา  พลโยธิน
3. เด็กหญิงอัญชลี  ตรีวงค์
 
1. นางสาวจงรัก  โต๊ะนาค
2. นางสาวสุกัญญา  ธีระบุตร
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 9 1. นางสาวจันทิมา  โภคทรัพย์
2. นายเชี่ยวชาญ  พรมสุภะ
3. นางสาวโยทกา  ทวีเกิด
 
1. นางสาวชนกกานต์   ฉายแก้ว
2. นางสาวธัญพร  บุตะเคียน
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 63.97 ทองแดง 8 1. เด็กชายนพรัตน์   บุญนงค์
2. เด็กชายปิติชัย  แพงมา
 
1. นายวัชรกร   ชูเชิด
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 68 ทองแดง 13 1. นางสาวสุนิสา  เสาร์คำ
2. นางสาวอรสา  เรืองรัตน์
 
1. นายเจตนิพัทธ์  หวังชอบ
2. นายสุทธิพงศ์   ศรีสุวรรณ
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอรวีย์  ศิลาทอง
 
1. นางสาวบุหงา  แจ่มใส
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 61.8 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงจิริยา  แรงทอง
 
1. นางสาวรีนา  นันทิโค
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 62.5 ทองแดง 6 1. เด็กชายกรณิวัฒน์   เดิมประโคน
2. เด็กหญิงพรนัชชา  ศาลางาม
3. เด็กหญิงวรรณิศา  กล้ากระโทก
 
1. นางสาวพิศมัย  ยางงาม
2. นางสาวญาณิศา  สมบัติวงค์
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 62.8 ทองแดง 11 1. นางสาววิมลณัฐ  โสดา
2. นางสาวสุชาดา  ภาโนมัย
3. นางสาวสุธาวิณี  ทีดา
 
1. นางสาวญาณิศา  สมบัติวงค์
2. นางสาวนิภาพร  ไชยคุณ
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 65 ทองแดง 8 1. นางสาวกุสุมา  ทรงดาศรี
2. นายสราวุฒิ  สุขมั่น
3. นายสุทธิชาติ  ยงไธสง
 
1. นายธิติวัฒน์  ถิระสุธีรวัฒน์