สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต ๓๓ (สุรินทร์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบัวเชดวิทยา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงวิภาวดี  เสาดอน
 
1. นางสาวพิศมัย  ยางงาม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 18 1. นางสาวบุรพร  ยืนยิ่ง
 
1. นางสาวสุภานี  ชมภูวงค์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 10 1. นางสาวจิตโสภา  สีมาเมฆ
2. นางสาวสิริรัตน์  บุญสม
 
1. นางสาวญาณิศา  สมบัติวงค์
2. นางสาวนิภาพร  ไชยคุณ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 13 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงสุภาวดี  แสงมาศ
 
1. นางสาวแววมณี  ดวงมาลา
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 26 เข้าร่วม 18 1. นางสาวทิพวัลย์   สถานสุข
 
1. นางสาวสุกัญญา  ธีระบุตร
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายอนุสิทธิ์  เดชโฮม
 
1. นายปัณณวิชญ์  ทวี
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 32 เข้าร่วม 10 1. นางสาวกาญจนา  พละศักดิ์
 
1. นางสาวจงรัก  โต๊ะนาค
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงธันยพร  ยืนยิ่ง
2. เด็กหญิงลักขณา  ชื่นอุรา
3. เด็กชายสุรวุฒิ  ทองดี
 
1. นายชุมพล   ประกอบดี
2. นางสาวชนกกานต์   ฉายแก้ว
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายณัฐพงษ์   ไชยคุณ
2. เด็กชายดำรงณ์   สุขดี
 
1. นายวัชรกร   ชูเชิด
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงกฤษฎาทรัพย์  เสาดอน
2. เด็กหญิงอิสริยา  ระยับศรี
 
1. นายสุทธิพงศ์   ศรีสุวรรณ
2. นายเจตนิพัทธ์  หวังชอบ
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงนิษฐิดา  ไสสมบัติ
 
1. นางอรสา  ยอดเกษ
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 35.2 เข้าร่วม 13 1. นางสาวธนพร  สาระพงษ์
 
1. นางอรสา  ยอดเกษ
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 56.4 เข้าร่วม 12 1. นางสาวพัชรี  เผืองบุญ
 
1. นางสาวบุหงา  แจ่มใส