สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต ๓๓ (สุรินทร์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบัวเชดวิทยา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงวิภาวดี  เสาดอน
 
1. นางสาวพิศมัย  ยางงาม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพิมพ์ชนก  จิตรวงค์
 
1. นางสาวพิศมัย  ยางงาม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 77 เงิน 14 1. เด็กหญิงอารีลักษ์  พงษ์คละ
 
1. นางสาวญาณิศา  สมบัติวงค์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 14 1. นางสาวปนัฐดา  แก้วใส
 
1. นางสาวญาณิศา  สมบัติวงค์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 78 เงิน 8 1. เด็กหญิงสุพรรษา  สุระโส
 
1. นางภรชนก   ใจศีล
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 18 1. นางสาวบุรพร  ยืนยิ่ง
 
1. นางสาวสุภานี  ชมภูวงค์
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 77 เงิน 6 1. เด็กหญิงชลธิชา   ใจเพ็ง
2. เด็กหญิงรวีวรรณ  ภูมี
3. เด็กหญิงศิรินดา  แพงวิเศษ
 
1. นางภรชนก   ใจศีล
2. นางสาวสุภานี  ชมภูวงค์
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาววิภารัตน์   หนุ่ยโหน่ง
2. นางสาววิลาวัณย์   สัตบุตร
3. นางสาวอริยา   สว่างภพ
 
1. นางภรชนก   ใจศีล
2. นางสาวสุภานี  ชมภูวงค์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  บุญปก
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  โพธิ์ทอง
 
1. นางสาวพิศมัย  ยางงาม
2. นางสาวนิภาพร  ไชยคุณ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 10 1. นางสาวจิตโสภา  สีมาเมฆ
2. นางสาวสิริรัตน์  บุญสม
 
1. นางสาวญาณิศา  สมบัติวงค์
2. นางสาวนิภาพร  ไชยคุณ
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 13 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงสุภาวดี  แสงมาศ
 
1. นางสาวแววมณี  ดวงมาลา
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 26 เข้าร่วม 18 1. นางสาวทิพวัลย์   สถานสุข
 
1. นางสาวสุกัญญา  ธีระบุตร
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 67.2 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงปนัดดา  น้อยอำมาตย์
2. เด็กหญิงมลิสา  พลโยธิน
3. เด็กหญิงอัญชลี  ตรีวงค์
 
1. นางสาวจงรัก  โต๊ะนาค
2. นางสาวสุกัญญา  ธีระบุตร
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายอนุสิทธิ์  เดชโฮม
 
1. นายปัณณวิชญ์  ทวี
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 32 เข้าร่วม 10 1. นางสาวกาญจนา  พละศักดิ์
 
1. นางสาวจงรัก  โต๊ะนาค
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงธันยพร  ยืนยิ่ง
2. เด็กหญิงลักขณา  ชื่นอุรา
3. เด็กชายสุรวุฒิ  ทองดี
 
1. นายชุมพล   ประกอบดี
2. นางสาวชนกกานต์   ฉายแก้ว
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 9 1. นางสาวจันทิมา  โภคทรัพย์
2. นายเชี่ยวชาญ  พรมสุภะ
3. นางสาวโยทกา  ทวีเกิด
 
1. นางสาวชนกกานต์   ฉายแก้ว
2. นางสาวธัญพร  บุตะเคียน
 
18 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชลดา  อุตส่าห์
2. เด็กหญิงปิยะฉัตร  บัวแสน
3. เด็กหญิงวิจิตรา  ไชยพันธ์
 
1. นายชุมพล  ประกอบดี
2. นายสมบัติ  มงคลสาร
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกรกช  ผมรี
2. นางสาววาสนา  แก้วคำ
3. นางสาวสิวินีย์   มณีนิล
 
1. นางขนิษฐา   ศรีสุวรรณ
2. นางสุพิศ   จันทร์สุข
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายทศพร  จันทร์สุข
2. เด็กชายศิกษก  พงสุวรรณ
3. เด็กหญิงสุภาพร  บุญมานันท์
 
1. นายชุมพล  ประกอบดี
2. นายณรงค์ศักดิ์  สุดสัง
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจักรพงศ์   ชัยชาญ
2. นายฐานันด์   เพ็ญไพฑูรย์
3. นายพีระพงศ์   ทาสี
 
1. นางขนิษฐา   ศรีสุวรรณ
2. นางสุพิศ   จันทร์สุข
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 87.2 ทอง 5 1. เด็กหญิงพัชราภา  ไชยเหนือ
2. เด็กหญิงสุนิษา  โภคทรัพย์
3. เด็กหญิง่ยุพาวรรณ  มะโน
 
1. นางสุพิศ   จันทร์สุข
2. นางขนิษฐา   ศรีสุวรรณ
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 76 เงิน 9 1. นางสาวพิมพ์วิมล  อินทเนตร
2. นายภาคภูมิ  ชัยศรีษะ
3. นางสาวลักษมี  แสงมาศ
 
1. นางสุพิศ   จันทร์สุข
2. นางขนิษฐา   ศรีสุวรรณ
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 63.97 ทองแดง 8 1. เด็กชายนพรัตน์   บุญนงค์
2. เด็กชายปิติชัย  แพงมา
 
1. นายวัชรกร   ชูเชิด
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายณัฐพงษ์   ไชยคุณ
2. เด็กชายดำรงณ์   สุขดี
 
1. นายวัชรกร   ชูเชิด
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัณฑิมา  เปลี่ยนขำ
2. นายณัฐพล  รามณี
3. นางสาวศรัณย์พร  ดอนเหลือม
4. นางสาวอจิตญา  ทวีแสง
5. นางสาวอารีรัตน์  ศิลา
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  พรมภักดี
2. นายทศพร  จันทรา
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 70 เงิน 19 1. เด็กชายวิษณุ  นิเวศน์
 
1. นางสาวณภัทร  แก้วกำแพง
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81.58 ทอง 14 1. เด็กหญิงน้องฝ้าย  เงาใส
2. เด็กชายวัชรพล  พลอาจ
 
1. นางสาวณภัทร  แก้วกำแพง
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 87.4 ทอง 18 1. นางสาวกุลณัฐ  ข้าวสาลี
2. นายสิทธิกรณ์   ศศิพนมทอง
 
1. นางสาวณภัทร  แก้วกำแพง
2. นางขนิษฐา  ศรีสุวรรณ
 
30 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกันตนา  ระยับศรี
2. เด็กหญิงกัลยา   ผิวละออง
3. เด็กหญิงขวัญดาว  เสาวรส
4. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ศิลา
5. เด็กหญิงประภัสสร  อินทนู
6. เด็กหญิงประภาภรณ์   วงศ์เนตร
7. เด็กหญิงฝนทิพย์   วุฒิยา
8. เด็กหญิงพจณีย์   อินทร์ดี
9. เด็กหญิงพินิจตา  พาเจริญ
10. เด็กหญิงวราลี  เหลาศรี
11. เด็กหญิงวริษฐา  เหลาศรี
12. เด็กหญิงสุกัญญา  ดาระหงษ์
13. เด็กหญิงสุนิษา  ภาโนมัย
14. เด็กหญิงอรัญญา  สอนงาม
15. เด็กหญิงอลิษา  นิเวศน์
 
1. นายเจตนิพัทธ์  หวังชอบ
2. นายสุทธิพงศ์   ศรีสุวรรณ
3. นางขนิษฐา   ศรีสุวรรณ
4. นายอุเทน  สมจิต
 
31 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงกฤษฎาทรัพย์  เสาดอน
2. เด็กหญิงอิสริยา  ระยับศรี
 
1. นายสุทธิพงศ์   ศรีสุวรรณ
2. นายเจตนิพัทธ์  หวังชอบ
 
32 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 68 ทองแดง 13 1. นางสาวสุนิสา  เสาร์คำ
2. นางสาวอรสา  เรืองรัตน์
 
1. นายเจตนิพัทธ์  หวังชอบ
2. นายสุทธิพงศ์   ศรีสุวรรณ
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรัตต์ติญา  เที่ยงทัศน์
2. เด็กชายศราวุฒิ  ไชยศรีษะ
 
1. นางอุปการี  มณีนิล
2. นางสุพิศ  จันทร์สุข
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 -1 -    
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนโชค  มะลิวรรณ์
2. เด็กชายนาวิน  สรรพบุญ
3. เด็กชายวิโรจน์  จันธิราช
 
1. นางอุปการี  มณีนิล
2. นางขนิษฐา  ศรีสุวรรณ
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอัมรินทร์   สว่างภพ
 
1. นายจีระ  ศรีชัย
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุพรรณิการ์  สีบานเย็น
 
1. นายจีระ  ศรีชัย
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกิตติพงศ์   ล้ำเลิศ
2. นายณัฐวุฒิ  บรรเทา
3. นายสายชล  รามะณี
4. นางสาวอรสา  สีแดง
 
1. นายจีระ  ศรีชัย
2. นายอุเทน  สมจิต
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายสายชล  รามะณี
 
1. นายจีระ  ศรีชัย
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง 9 1. นางสาวลัดดาวัลย์  พงษ์คละ
 
1. นายจีระ  ศรีชัย
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายกิตติพงศ์   ล้ำเลิศ
 
1. นายจีระ  ศรีชัย
 
42 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 89 ทอง 4 1. นายปัญญา  บินทุรันต์
2. นางสาวพจมาลย์  ปุยะพันธ์
3. นางสาวมานิตา  พาเจริญ
4. นายวรากรณ์  สอนงาม
5. นางสาวศกลรัตน์  แสงเพ็ง
6. นายสันติภาพ  อบเชย
7. นางสาวสุดาพร  สุระ
8. นายเจษฎา  ทาทอง
 
1. นายอุเทน  สมจิต
2. นายชุมพล  ประกอบดี
3. นายปัณณวิชญ์  ทวี
 
43 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกานฑิตา  ภูมิดอนชัย
2. เด็กหญิงนิภาพร  ภูยาดวง
3. เด็กหญิงประกายเพชร  สีดำ
4. เด็กหญิงประภัสสร  ดวงอินทร์
5. เด็กหญิงภัทรวดี  สุระ
6. เด็กหญิงสุพัตรา  โสดา
7. เด็กหญิงเสาวภาค  จิตรวงค์
 
1. นายอุเทน  สมจิต
2. นายชุมพล  ประกอบดี
3. นายปัณณวิชญ์  ทวี
 
44 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 87.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกกร  เป็งทอง
2. เด็กหญิงคณิษา   พาเจริญ
3. เด็กหญิงจิรวรรณ  จันทสาร
4. เด็กหญิงณัฐรินทร์  อินทนู
5. เด็กหญิงปัทมาวดี  แสงเพ็ง
6. เด็กหญิงพัชริดา  พาเจริญ
7. เด็กหญิงพูนทรัพย์  พรรณทอง
8. เด็กหญิงภัณฑิรา  สุระ
9. เด็กชายยุทธนา  เชิงสูงเนิน
10. เด็กหญิงวิจิตรา  โสมหาว
11. เด็กหญิงศิริยา  แสงเพ็ง
 
1. นายอุเทน  สมจิต
2. นายชุมพล  ประกอบดี
3. นายปัณณวิชญ์  ทวี
 
45 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงนิษฐิดา  ไสสมบัติ
 
1. นางอรสา  ยอดเกษ
 
46 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 35.2 เข้าร่วม 13 1. นางสาวธนพร  สาระพงษ์
 
1. นางอรสา  ยอดเกษ
 
47 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนนทวัชร  เสริมศิริ
 
1. นางสาวบุหงา  แจ่มใส
 
48 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอรวีย์  ศิลาทอง
 
1. นางสาวบุหงา  แจ่มใส
 
49 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 56.4 เข้าร่วม 12 1. นางสาวพัชรี  เผืองบุญ
 
1. นางสาวบุหงา  แจ่มใส
 
50 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 61.8 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงจิริยา  แรงทอง
 
1. นางสาวรีนา  นันทิโค
 
51 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 -1 - 1. นายวิษณุ  กาหลง
 
1. นางรีนา  นันทิโค
 
52 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กหญิงจิดาภา  โยนาพันธ์
2. เด็กชายธนวัฒน์  ตุ้มทอง
3. เด็กชายธนวัฒน์   มะลิพันธ์
4. เด็กชายธีรวงค์   พงษ์สุวรรณ
5. เด็กชายวันชัย  ก่อทอง
6. เด็กชายศรัญญู  ระหาร
7. เด็กหญิงอภิชญา   สิงหะ
8. เด็กหญิงอรพรรณ  อ่อนแก้ว
9. เด็กหญิงอรพิน  เที่ยงทัศน์
10. เด็กหญิงอาทิตยา  ชัยศรีษะ
 
1. นายวัชรกร   ชูเชิด
2. นายสุทธิพงศ์   ศรีสุวรรณ
3. นายพงษ์ศักดิ์  พรมภักดี
 
53 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 62.5 ทองแดง 6 1. เด็กชายกรณิวัฒน์   เดิมประโคน
2. เด็กหญิงพรนัชชา  ศาลางาม
3. เด็กหญิงวรรณิศา  กล้ากระโทก
 
1. นางสาวพิศมัย  ยางงาม
2. นางสาวญาณิศา  สมบัติวงค์
 
54 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 62.8 ทองแดง 11 1. นางสาววิมลณัฐ  โสดา
2. นางสาวสุชาดา  ภาโนมัย
3. นางสาวสุธาวิณี  ทีดา
 
1. นางสาวญาณิศา  สมบัติวงค์
2. นางสาวนิภาพร  ไชยคุณ
 
55 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 78 เงิน 4 1. เด็กชายทิฆัมพร   เสาร์คำ
 
 
56 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายจักรพงษ์  ยะแสง
2. เด็กชายจารุวิทย์  เจริญทรัพย์
 
1. นายทศพร  จันทรา
 
57 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สืบเพ็ง
2. เด็กชายธนบูรณ์  เที่ยงทัศน์
3. เด็กชายอภินัทธ์  ขันเงิน
 
1. นายทศพร  จันทรา
 
58 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 14 1. นางสาวณัฐริกา  กาลี
2. นายยุทธพิชัย  พงษ์ธนู
 
1. นายทศพร  จันทรา
 
59 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 65 ทองแดง 8 1. นางสาวกุสุมา  ทรงดาศรี
2. นายสราวุฒิ  สุขมั่น
3. นายสุทธิชาติ  ยงไธสง
 
1. นายธิติวัฒน์  ถิระสุธีรวัฒน์
 
60 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 73 เงิน 5 1. นางสาวจิรัฐติกาล  อินทร์ดี
2. นางสาวธนัชพร  กาสี
3. นางสาวปิยะพร  จันทรสาร
4. นางสาวศุภาวรรณ  กำเนิดขอนแก่น
5. นางสาวอาภัสรา  เรืองสาย
6. นายอุทิศ  นนทะพันธ์
 
1. นางอุปการี  มณีนิล
2. นางขนิษฐา   ศรีสุวรรณ
3. นางสุพิศ  จันทร์สุข
 
61 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกฤติยา  แก้วหลวง
2. เด็กชายธนดล  แก้วเกตุ
3. เด็กหญิงวราภรณ์  ไชยศรีษะ
 
1. นายสุทธิพงศ์  ศรีสุวรรณ
2. นางสาวบงกช  กิตระคาม
 
62 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภานุมาศ  ศักดิ์สูง
2. เด็กหญิงวราภรณ์  สีลาวงษ์
3. เด็กหญิงไข่มุก  หอมดวงศรี
 
1. นางยุพาพรรณ  เกษเมือง
 
63 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกรกมล  ทำทอง
2. นางสาวกฤติยาภรณ์  เจรจา
3. นางสาวยอแสง  แก้วอาจ
 
1. นางยุพาพรรณ  เกษเมือง