สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนตานีวิทยา สพม. เขต ๓๓ (สุรินทร์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบัวเชดวิทยา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัชนัญชิดา   วรรณุอุปถัมภ์
 
1. นางอรอุมา  ไชยศรีษะ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 84 ทอง 7 1. นางสาวกนกอร   หอมขจร
 
1. นางปัณพิชชา  บรรเลง
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกนกวรรณ   พูนล้น
2. นางสาวสิณัฐดา   หมายสูนย์คำ
3. นางสาวไพลิน   ประวัน
 
1. นางสาววรรณา  กมุติรา
2. นายวินัย  เหมือนแก้ว
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 87 ทอง 5 1. นางสาวพัชรา   พรหมนุช
2. นางสาวสุกัญญา  จบศรี
3. นางสาวเมษา   วงค์แม้น
 
1. นางสาวดวงใจ   บุตรดี
2. นางสาวภาวิณี   เค้ามูล
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนาพงษ์   พอกสนิท
2. นายธวัชชัย   พลฤทธิ์
 
1. นายศิริเกียรติ  บุตะเคียน
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนายุทธ   สืบเพ็ง
2. นายอาทิตย์   บำรุงมี
 
1. นางสาวดวงใจ  บุตรดี
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 83.33 ทอง 10 1. เด็กชายพนา  กลุ่มยา
2. เด็กชายภูมิรินทร์   วงศ์กนก
3. เด็กชายวาทิตย์   วายโศก
4. เด็กชายอนุวัตร   มีคุณเหมาะ
5. เด็กชายเมธี    ประวัน
 
1. นางสาววิตรีรัตน์  เกื้อประโคน
2. นางสาวกฤษณา  เพิ่มดี
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  จินดาศรี
2. เด็กหญิงชนาพรรณ์   แพทย์นาดี
3. เด็กชายธีรภัทร  ภู่ทอง
4. เด็กหญิงสุภาพร  ผิวจันทร์สด
5. เด็กหญิงอภิชญา  เวชมงคล
 
1. นายภูมินทร์  เจริญสุข
2. นายธนพล  ทองหล่อ
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.6 ทอง 9 1. เด็กหญิงสุทาทิพย์   แสนสุข
 
1. นางสาวกฤษณา  เพิ่มดี
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพรรณจิตรา   พรหมประสิทธิ์
 
1. นางสาวปวีรา  ตุ้มจอหอ
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 19 1. เด็กชายพงษ์เพชร   ศรีสด
2. เด็กหญิงสายธาร   แสนดี
 
1. นางสาวกฤษณา  เพิ่มดี
2. นางสาววิตรีรัตน์  เกื้อประโคน
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 83.6 ทอง 23 1. นายณัฐพล  เสาะสนธ์
2. นางสาวประภัสสร  คงบริบูรณ์
 
1. นางสาวกฤษณา  เพิ่มดี
2. นางสาววิตรีรัตน์  เกื้อประโคน
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจิรายุส   ใยแดง
 
1. นายทราวุฒิ   ปุ่นประโคน
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง 8 1. เด็กหญิงสิริขวัญ   ใยแดง
 
1. นายทราวุฒิ   ปุ่นประโคน
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง 4 1. นางสาวชนัญชิดา   มียิ่ง
 
1. นายทราวุฒิ   ปุ่นประโคน
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธวัชชัย   สุจริต
 
1. นายทราวุฒิ   ปุ่นประโคน
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปิยารัตน์   ประไวย์
 
1. นายทราวุฒิ   ปุ่นประโคน
 
18 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงคันธวรรณ   กาษร
2. เด็กชายฉัตรดนัย   ขันศรี
3. เด็กชายธีรเดช   นันประโคน
4. เด็กชายนราธิป    คิดประโคน
5. เด็กหญิงนีรนุช   แก้วยก
6. เด็กชายบุญฤทธิ์   สาแก้ว
7. เด็กชายปฏิพาน  ไกรทอง
8. เด็กหญิงมะลิวัลย์   แถบทอง
9. เด็กหญิงวีรยา   งามทวี
10. เด็กหญิงสุภาศิณี  อาจทวีกุล
 
1. นางสาวจันทิมา  เคล้าจันทร์
2. นางสาวสุรีรัตน์  สุทธิโส
3. นางสาววรรณา  กมุติรา
 
19 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐพงษ์  แผ่นทอง
2. นางสาวนงลักษณ์  เห็นทั่ว
3. นางสาวพัชรี   เพรียวพรม
4. นายภวัต  เจนประโคน
5. นายมานิต  จงพินิจ
6. นายสิทธิศักดิ์   ปรึกทอง
7. นางสาวสุชัญญา   กุนาสา
8. นายอนุชา   ทรงราษี
9. นางสาวอนุสรา   อร่ามเรือง
10. นางสาวอรวรรณ   อนุทูล
 
1. นางสาวจันทิมา  เคล้าจันทร์
2. นางสาวทิตยาภา  บานเย็น
3. นางสาวปิยธิดา  ปราณีบุตร
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 87.25 ทอง 9 1. นางสาวทรรศนีย์   โจมรัมย์
 
1. นางสาวปวีณ์ริศา  แท่งทอง
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชนินทร์    สืบสนธิ์
2. เด็กชายเจษฎา   อเนกศรี
 
1. นายบรรจง  สดสี
2. นางรุ่งศรี  สิทธิยศ
 
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 82.1 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวฆนาลัย   เข็มเอี่ยม
2. นางสาวตวงรัตน์   ทัศน์ศรีสกุล
3. นางสาวมัสยา   สังขเปีย
 
1. นางสาวอภิญญา  สุธรรม
2. นางสาวศิริรัตน์  ธรรมวิเศษ
 
23 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวศิริพร   บุญน่วม
2. นางสาวสุนันทา   ชื่นจิตร
 
1. นายศิริเกียรติ  บุตะเคียน
2. นางสาวสุพัฒน์  สาคเรศ
 
24 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธีรภัทร  คงบริบูรณ์
2. เด็กชายศักดา  สามลา
3. เด็กชายอนุพงษ์  เรืองเกษม
 
1. นายศิริเกียรติ  บุตะเคียน
2. นางสาวดวงใจ  บุตรดี
 
25 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายฐิติกุล   ดียิ่ง
2. นายพงศกร   บรรณาลักษณ์
3. นายพงษ์สิทธิ์   นาคเขียว
 
1. นายศิริเกียรติ  บุตะเคียน
2. นางสาวดวงใจ  บุตรดี