สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนตานีวิทยา สพม. เขต ๓๓ (สุรินทร์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบัวเชดวิทยา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 77.2 เงิน 10 1. เด็กหญิงยอดหญิง   นาคเขียว
 
1. นางอรอุมา  ไชยศรีษะ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 70 เงิน 4 1. นางสาวฐิติมา   ทุนดี
2. นางสาวสุธาสิณี   แสนกล้า
 
1. นางสาวทิตยาภา  บานเย็น
2. นางปัณพิชชา  บรรเลง
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 74.2 เงิน 4 1. เด็กหญิงธารวิมล   เห็นทั่ว
2. เด็กหญิงสารธาร    เห็นทั่ว
3. เด็กหญิงสุวรรณา   พาชูสุข
 
1. นางสาวกาญจนา  สายวิเศษ
2. นางสาววรรณภา  หวังผล
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 79 เงิน 6 1. นางสาวฐิติกา   กิ่งแก้ว
2. นางสาวสุนิสา   ยามพูน
3. นางสาวอัญธิกา   บำรุงมี
 
1. นางสุวนันท์   นินสะคู
2. นายณัฐกรณ์   ช่อมะลิ
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 75 เงิน 10 1. นางสาวรัชนีกร   ซ่ำศาสตร์
2. นางสาวเพ็ญศิริ  มะลิหอม
 
1. นายพรชัย  ซ่ำศาสตร์
2. นายมนูชัย  เวือนประโคน
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 75 เงิน 5 1. นางสาวอนงค์นาถ  จันฑมาต
 
1. นางสาวอวยพร   ผลาเหิม
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 74 เงิน 10 1. เด็กหญิงสิริพร  นันประโคน
 
1. นางสาวอวยพร   ผลาเหิม
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 73 เงิน 12 1. นางสาวดวงใจ   ชุ่มสูงเนิน
 
1. นางสาวอวยพร  ผลาเหิม
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 76.6 เงิน 8 1. เด็กหญิงวิภาวี   ทัศน์ศรีสกุล
 
1. นางสาวปวีณ์ริศา  แท่งทอง
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 72.2 เงิน 5 1. นางสาวชลิดา   หาญอาษา
2. นางสาวรัชนีกร   พยุงดี
3. นางสาวรุจิรา   หลอมนาค
4. นางสาวสุธกานณ์   ชัยวิเศษ
5. นางสาวสุธาดา   ยามประโคน
 
1. นางสาวปิยธิดา  ปราณีบุตร
2. นางสาวปวีณ์ริศา  แท่งทอง
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 78.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุวรรณา    เสาะสนธิ์
2. นางสาวอภิญญา   บุญเศษ
3. นางสาวเสาวภา   ทรงราษี
 
1. นางสาวอภิญญา  สุธรรม
2. นางสาวศิริรัตน์  ธรรมวิเศษ
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงน้ำอ้อย    ใยยอง
2. เด็กหญิงบุญยวีร์   คำภานุ
 
1. นายศิริเกียรติ   บุตะเคียน
2. นางสาวสุพัฒน์   สาคเรศ
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 5 1. นายจิรายุทธ   ละลี
2. นายปัทพงษ์   สมใจหวัง
 
1. นายศิริเกียรติ   บุตะเคียน
2. นางสาวสุพัฒน์   สาคเรศ