สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนตานีวิทยา สพม. เขต ๓๓ (สุรินทร์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบัวเชดวิทยา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 12 1. นางสาวมณฑาทิพย์   สำราญดี
 
1. นางปัณพิชชา  บรรเลง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 61.5 ทองแดง 13 1. นางสาวกัญยานี    อินธิสาร
 
1. นางอรอุมา  ไชยศรีษะ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวศิริการดา   เรืองสุข
2. นางสาวอัจฉรา   สุรศร
 
1. นายวินัย  เหมือนแก้ว
2. นางสาววรรณภา  หวังผล
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 12 1. เด็กชายคมสันต์   สมัครสมาน
2. เด็กหญิงรัชดาภา   บูรณะ
3. เด็กหญิงสุภาวดี   เพียรเสร็จ
 
1. นางสาวสิริพร   สุขยานุดิษฐ
2. นางสาวสุนิสา   ท่าฉลาด
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 6 1. นางสาวกัญญาวีร์   วันสุข
2. นางสาวธีราพร   ผลสมหวัง
3. นางสาววราภรณ์   สาแก้ว
 
1. นางสาวดวงใจ   บุตรดี
2. นางสุวนันท์   นินสะคู
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 66 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงบุญเทวา   พิงภูงา
2. เด็กหญิงวันนิพา   โหมฮึก
3. เด็กหญิงโมรี   คิดกล้า
 
1. นางสาวเกสรา   สาแก้ว
2. นางสาวพรรณิภา   สาแก้ว
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 64.8 ทองแดง 12 1. นางสาวนงลักษณ์   สุขวิทย์
2. นางสาวพิมพ์วิภา   มีงามดี
3. นางสาวภานุชนารถ   แสงใส
 
1. นายศรัณญู   ศรีธัญรัตน์
2. นายณัฐกรณ์   ช่อมะลิ
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 62.4 ทองแดง 8 1. นายธีรเดช   ขามผาลา
2. นายศุภชัย   ไชยพิศ
 
1. นายศรัณญู  ศรีธัญรัตน์
2. นายณัฐกรณ์  ช่อมะลิ
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 68 ทองแดง 8 1. นางสาวประพิมพ์พรรณ  เพ่งพิศ
 
1. นางสาวอวยพร   ผลาเหิม
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 7 1. นางสาวขวัญวิไล   เลาไชย
 
1. นางสาวอวยพร   ผลาเหิม
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงฉัชดาพร  ยะปะตัง
2. เด็กชายพริสร   สุขสิทธิ์
 
1. นายบรรจง  สดสี
2. นางรุ่งศรี  สิทธิยศ
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์   เสียงวังเวง
2. เด็กหญิงโชตินภา   โหมฮึก
 
1. นางสาวทัศรินทร์  บุญพร้อม
2. นางสาวสุพัฒน์  สาคเรศ
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงประภัสสร   แซ่ตั้ง
2. เด็กหญิงพรรณพัสสา  มาเต็มใจ
3. เด็กหญิงพิมลพรรณ   สุรพจน์
4. เด็กหญิงศิรินาฎ  ยงยิ่งยืน
5. เด็กหญิงสาวิตรี   ศรีไสว
6. เด็กหญิงสุชาดา  บุญย้อย
 
1. นางสุนทราพร  รุ่งเรื่องศรี
2. นางรุ่งศรี  สิทธิยศ
3. นางสาวปวีณ์ริศา  แท่งทอง